Referendum

ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

Ovlašćeno lice za referendumsku kampanju – obrazac

Spisak organizatora kampanje za referendum 16.01.2022

Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje

Izveštaj o troškovima kampanje za narodnu inicijativu

Izveštaj o troškovima referendumske kampanje

AGENCIJA U SUSRET ZAKONU O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi (“Službeni glasnik RS“, br. 111/21), uređuju se, pored ostalog, pitanja referendumske kampanje i narodne inicijative, način finansiranja i troškovi refrendumske kampanje, izveštavanje o troškovima izborne kampanje i kontrola referendumske kampanje, koju će vršiti Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija se intenzivno priprema za početak primene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, što podrazumeva donošenje podzakonskog akta, prilagođavanje softverskih aplikacija i preduzimanje drugih aktivnosti za efikasnu primenu zakona.

POJAM REFERERENDUMSKE KAMPANJE I NJENO TRAJANJE

Referendumska kampanja predstavlja skup aktivnosti koje sprovodi organizator referendumske kampanje i koje počinju od dana raspisivanja referenduma i okončavaju se danom održavanja referenduma, u svrhu javnog predstavljanja referendumskih predloga i pozivanja građana da se na referendumu izjasne za ili protiv predložene odluke koja je predmet referenduma i koje obuhvataju: organizovanje i održavanje skupova; promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija; oglašavanje; korišćenje medijskih, marketinških, PR i konsultantskih usluga (član 27. st. 1).

 ŠTA SE NE SMATRA REFERENDUMSKOM  KAMPANJOM

Ne smatra se referendumskom kampanjom obaveštavanje građana o raspisanom referendumu, kao ni pozivanje građana da učestvuju na referendumu.

Ne smatra se referendumskom kampanjom vršenje poslova iz nadležnosti državnih i drugih organa utvrđenih ovim zakonom.

Javni funkcioneri ne mogu u tom svojstvu, niti u situacijama u kojima se nalaze povodom vršenja javne funkcije, voditi referendumsku kampanju niti mogu u svojstvu javnog funkcionera učestvovati u aktivnostima organizatora referendumske kampanje.

ORGANIZATOR REFERENDUMSKE KAMPANJE

Organizator referendumske kampanje može biti svako domaće pravno lice, dva ili više pravnih lica na osnovu zaključenog sporazuma, kao i grupa građana obrazovana sporazumom u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori za narodne poslanike.

Organizator referendumske kampanje ne može biti: državni organ, organ autonomne pokrajine i jedinice lokale samouprave; javna ustanova i javno preduzeće; privredno društvo i preduzetnik koji obavlja usluge od opšteg interesa; ustanova i privredno društvo sa učešćem državnog kapitala; druga fizička i pravna lica koja vrše javna ovlašćenja; priređivači igara na sreću; uvoznici, izvoznici i proizvođači akciznih proizvoda; pravna lica i preduzetnici koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda; strana država; strano fizičko ili pravno lice, izuzev stranog fizičkog lica kojem je odobreno stalno nastanjenje u skladu sa zakonom kojim su uređeni uslovi za boravak stranaca u Republici Srbiji; međunarodno političko udruženje (član 28. st.2.).

OVLAŠĆENO LICE I ROK ZA  OBAVEŠTAVANJE AGENCIJE O OVLAŠĆENOM LICU

Odgovarajućom odlukom organizatora referendumske kampanje mora biti određeno ovlašćeno lice koje je odgovorno za korišćenje sredstava za finansiranje referendumske kampanje, podnošenje izveštaja i kontakt sa Agencijom.

Dva ili više pravnih lica, odnosno grupa građana određuje ovlašćeno lice sporazumom o svom obrazovanju.

U roku od tri dana od dana otvaranja računa za finansiranje referendumske kampanje, organizator referendumske kampanje je dužan da Agenciji dostavi podatke o ovlašćenom licu na propisanom obrascu.

Organizator referendumske kampanje je dužan da, u slučaju bilo kakve promene ovlašćenog lica, Agenciju obavesti o nastaloj promeni u roku od tri dana od nastanka promene.

U roku do 48 sati od dobijanja podataka o ovlašćenom licu Agencija na svojoj veb prezentaciji objavljuje naziv organizatora referendumske kampanje (naziv pravnog lica, odnosno naziv dva ili više pravnih lica ili grupe građana utvrđen sporazumom ).

NAČIN FINANSIRNJA REFERENDUMSKE KAMPANJE

Za finansiranje troškova referendumske kampanje organizator kampanje može koristiti sopstvena sredstva, kao i prikupljati i koristiti sredstva iz drugih privatnih izvora.

Na prikupljanje sredstava iz privatnih izvora  i korišćenje sopstvenih sredstava shodno se primenjuju pravila o finansiranju izborne kampanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti.

TROŠKOVI REFERENDUMSKE KAMPANJE 

Troškovi referendumske kampanje su troškovi sprovođenja svih aktivnosti iz člana 27. stav 1.  Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i mogu se koristiti samo za ove aktivnosti.

 

OTVARANJE I ZATVARANJE POSEBNOG RAČUNA ZA FINANSIRANJE REFERENDUMSKE KAMPANJE

U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje referendumske kampanje, nakon raspisivanja referenduma organizator referendumske kampanje otvara poseban račun koji se ne može koristiti u druge svrhe.

Poseban račun u ime dva ili više pravnih lica otvara jedno od tih pravnih lica određeno sporazumom .

Poseban račun u ime grupe građana otvara lice određeno sporazumom o osnivanju.

Sva sredstva namenjena za finansiranje referendumske kampanje uplaćuju se na poseban račun i sva plaćanja troškova referendumske kampanje vrše se sa tog računa.

Organizator referendumske kampanje je dužan da zatvori poseban račun pre podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje Agenciji.

IZVEŠTAJ O TROŠKOVIMA REFERENDUMSKE KAMPANJE I ROK ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA AGENCIJI

Organizator referendumske kampanje dužan je da Agenciji podnese izveštaj o troškovima referendumske kampanje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata referenduma.

Izveštaj o troškovima referendumske kampanje objavljuje se na veb prezentaciji Agencije, u roku od sedam dana od dana prijema urednog i u propisanoj formi podnetog izveštaja.

Sadržinu i način podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje uređuje direktor Agencije.

U vršenju kontrole izveštaja o troškovima referendumske kampanje Agencija ima obaveze i ovlašćenja predviđena zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti.

ZABRANA FINANSIRANJA

Zabranjeno je finansiranje troškova referendumske kampanje od strane fizičkih i pravnih lica iz člana 28. stav 2. ovog zakona, anonimnih darodavaca, izuzev stranih fizičkih lica kojima je odobreno stalno nastanjenje u skladu sa zakonom kojim su uređeni uslovi za boravak stranaca u Republici Srbiji.

Zabranjeno je pružanje usluga oglašavanja koje se smatra referendumskom kampanjom pravnim licima i grupama građana čiji nazivi nisu objavljeni na sajtu Agencije.

Za sprovođenje aktivnosti u okviru referendumske kampanje, zabranjeno je javnim funkcionerima, državnim službenicima i službenicima u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave da koriste sredstva budžeta kojima raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

Organizatorima referendumske kampanje je zabranjeno da u toku kampanje koriste javne resurse, uključujući službene prostorije, vozila, veb prezentacije i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim onim fizičkim licima koji, u svojstvu javnih funkcionera, koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti javnih funkcionera.

NARODNA INICIJATIVA

Na organizovanje kampanje za podršku narodnoj inicijativi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje referendumska kampanja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a tiču se referendumske kampanje, shodno se primenjuju odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

 

Za sve informacije stojimo na raspolaganju. Pišite nam na finansiranje.ps@acas.rs