Референдум

ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ

Овлашћено лице за референдумску кампању – образац

Списак организатора кампање за референдум 16.01.2022

Правилник о садржини и начину подношења извештаја о трошковима референдумске кампање

Извештај о трошковима кампање за народну иницијативу

Извештај о трошковима референдумске кампање

АГЕНЦИЈА У СУСРЕТ ЗАКОНУ О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ

Законом о референдуму и народној иницијативи (“Службени гласник РС“, бр. 111/21), уређују се, поред осталог, питања референдумске кампање и народне иницијативе, начин финансирања и трошкови рефрендумске кампање, извештавање о трошковима изборне кампање и контрола референдумске кампање, коју ће вршити Агенција за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција).

Агенција се интензивно припрема за почетак примене Закона о референдуму и народној иницијативи, што подразумева доношење подзаконског акта, прилагођавање софтверских апликација и предузимање других активности за ефикасну примену закона.

ПОЈАМ РЕФЕРЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ И ЊЕНО ТРАЈАЊЕ

Референдумска кампања представља скуп активности које спроводи организатор референдумске кампање и које почињу од дана расписивања референдума и окончавају се даном одржавања референдума, у сврху јавног представљања референдумских предлога и позивања грађана да се на референдуму изјасне за или против предложене одлуке која је предмет референдума и које обухватају: организовање и одржавање скупова; промоцију, израду и поделу рекламног материјала, брошура, лифлета и публикација; оглашавање; коришћење медијских, маркетиншких, ПР и консултантских услуга (члан 27. ст. 1).

 ШТА СЕ НЕ СМАТРА РЕФЕРЕНДУМСКОМ  КАМПАЊОМ

Не сматра се референдумском кампањом обавештавање грађана о расписаном референдуму, као ни позивање грађана да учествују на референдуму.

Не сматра се референдумском кампањом вршење послова из надлежности државних и других органа утврђених овим законом.

Јавни функционери не могу у том својству, нити у ситуацијама у којима се налазе поводом вршења јавне функције, водити референдумску кампању нити могу у својству јавног функционера учествовати у активностима организатора референдумске кампање.

ОРГАНИЗАТОР РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ

Организатор референдумске кампање може бити свако домаће правно лице, два или више правних лица на основу закљученог споразума, као и група грађана образована споразумом у складу са прописима којима се уређују избори за народне посланике.

Организатор референдумске кампање не може бити: државни орган, орган аутономне покрајине и јединице локале самоуправе; јавна установа и јавно предузеће; привредно друштво и предузетник који обавља услуге од општег интереса; установа и привредно друштво са учешћем државног капитала; друга физичка и правна лица која врше јавна овлашћења; приређивачи игара на срећу; увозници, извозници и произвођачи акцизних производа; правна лица и предузетници који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода; страна држава; страно физичко или правно лице, изузев страног физичког лица којем је одобрено стално настањење у складу са законом којим су уређени услови за боравак странаца у Републици Србији; међународно политичко удружење (члан 28. ст.2.).

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И РОК ЗА  ОБАВЕШТАВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ

Одговарајућом одлуком организатора референдумске кампање мора бити одређено овлашћено лице које је одговорно за коришћење средстава за финансирање референдумске кампање, подношење извештаја и контакт са Агенцијом.

Два или више правних лица, односно група грађана одређује овлашћено лице споразумом о свом образовању.

У року од три дана од дана отварања рачуна за финансирање референдумске кампање, организатор референдумске кампање је дужан да Агенцији достави податке о овлашћеном лицу на прописаном обрасцу.

Организатор референдумске кампање је дужан да, у случају било какве промене овлашћеног лица, Агенцију обавести о насталој промени у року од три дана од настанка промене.

У року до 48 сати од добијања података о овлашћеном лицу Агенција на својој веб презентацији објављује назив организатора референдумске кампање (назив правног лица, односно назив два или више правних лица или групе грађана утврђен споразумом ).

НАЧИН ФИНАНСИРЊА РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ

За финансирање трошкова референдумске кампање организатор кампање може користити сопствена средства, као и прикупљати и користити средства из других приватних извора.

На прикупљање средстава из приватних извора  и коришћење сопствених средстава сходно се примењују правила о финансирању изборне кампање у складу са законом којим се уређује финансирање политичких активности.

ТРОШКОВИ РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ 

Трошкови референдумске кампање су трошкови спровођења свих активности из члана 27. став 1.  Закона о референдуму и народној иницијативи, и могу се користити само за ове активности.

 

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ ПОСЕБНОГ РАЧУНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ

У сврху прикупљања средстава за финансирање референдумске кампање, након расписивања референдума организатор референдумске кампање отвара посебан рачун који се не може користити у друге сврхе.

Посебан рачун у име два или више правних лица отвара једно од тих правних лица одређено споразумом .

Посебан рачун у име групе грађана отвара лице одређено споразумом о оснивању.

Сва средства намењена за финансирање референдумске кампање уплаћују се на посебан рачун и сва плаћања трошкова референдумске кампање врше се са тог рачуна.

Организатор референдумске кампање је дужан да затвори посебан рачун пре подношења извештаја о трошковима референдумске кампање Агенцији.

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈИ

Организатор референдумске кампање дужан је да Агенцији поднесе извештај о трошковима референдумске кампање, у року од 30 дана од дана објављивања укупних резултата референдума.

Извештај о трошковима референдумске кампање објављује се на веб презентацији Агенције, у року од седам дана од дана пријема уредног и у прописаној форми поднетог извештаја.

Садржину и начин подношења извештаја о трошковима референдумске кампање уређује директор Агенције.

У вршењу контроле извештаја о трошковима референдумске кампање Агенција има обавезе и овлашћења предвиђена законом којим се уређује финансирање политичких активности.

ЗАБРАНА ФИНАНСИРАЊА

Забрањено је финансирање трошкова референдумске кампање од стране физичких и правних лица из члана 28. став 2. овог закона, анонимних дародаваца, изузев страних физичких лица којима је одобрено стално настањење у складу са законом којим су уређени услови за боравак странаца у Републици Србији.

Забрањено је пружање услуга оглашавања које се сматра референдумском кампањом правним лицима и групама грађана чији називи нису објављени на сајту Агенције.

За спровођење активности у оквиру референдумске кампање, забрањено је јавним функционерима, државним службеницима и службеницима у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе да користе средства буџета којима располажу за потребе обављања својих службених дужности.

Организаторима референдумске кампање је забрањено да у току кампање користе јавне ресурсе, укључујући службене просторије, возила, веб презентације и инвентар државних, покрајинских и локалних органа, јавних установа и јавних предузећа, осим оним физичким лицима који, у својству јавних функционера, користе јавне ресурсе ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из те области или одлуком служби које се старају о безбедности јавних функционера.

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

На организовање кампање за подршку народној иницијативи сходно се примењују oдредбе овог закона којима се уређује референдумска кампања.

На питања која нису уређена овим законом, а тичу се референдумске кампање, сходно се примењују одредбе Закона о финансирању политичких активности.

 

За све информације стојимо на располагању. Пишите нам на finansiranje.ps@acas.rs