Расписан нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД)

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Расписан нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД)

print
На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019 и 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/2020 и 40/21) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области спречавања корупције, Агенцијa за спречавање корупције расписује нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области спречавања корупције.

Укупан износ средстава која се додељују износи 1.000.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а биће додељен једној организацији цивилног друштва за реализацију једног пројекта.
Општи циљ конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције, а специфични циљ конкурса је обезбеђивање подршке органима јавне власти у спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за поглавље 23, које се односе на област борбе против корупције.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци предлога који су стекли статус удружења према Закону о удружењима („Службени гласник РС”, бр 51/2009, 99/2011, 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа; чији се циљеви остварују у области спречавања корупције; који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици; који су поднели предлоге пројеката у конкурсом предвиђеном року и на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом и који су пријавили само један предлог пројекта.
Пријава на конкурс подноси се најкасније до 16. јуна 2021. године на адресу: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд.
Упутство за конкурисање, као и пратеће обрасце које је потребно попунити и доставити уз пријаву на конкурс можете пронаћи на линку