Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције за 2022. годину

Одлука о избору посматрача изборне кампање
25/02/2022
Достављање Евиденције поклона јавних функционера
25/02/2022

Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције за 2022. годину

print
На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/2021) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области спречавања корупције,  Агенцијa за спречавање корупције расписује

јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката у области спречавања корупције за 2022. годину

Укупан износ средстава која се додељују износи 8.374.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а  биће додељен организацијама цивилног друштва  у максималном износu до 2.000.000,00 динара по пројекту.

Општи циљ конкурса је допринос развоју и јачању интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти, а специфични циљеви конкурса су пружање подршке ОЦД у активностима спречавања корупције у областима заштите животне средине, интегрисања родно одговорних мера и мера недискриминације, спровођења „Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика“ (конкретно у тачки 3.2.1.5)  и активности на повећању транспарентности рада органа јавне власти и боље информисаности грађана.

Удружење грађана (организација цивилног друштва) може да поднесе само један предлог пројекта који се односи на спровођење једног специфичног циља.

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци предлога који су стекли статус удружења према Закону о удружењима („Службени гласник РС”, бр 51/2009, 99/2011, 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа; чији се циљеви остварују у области спречавања корупције; који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици; који су поднели предлоге пројеката у конкурсом предвиђеном року и на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом и који су пријавили само један предлог пројекта.

Пријава на конкурс подноси се најкасније до 28. марта 2022. године на адресу: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд.

Упутство за конкурисање, као и пратеће обрасце које је потребно попунити и доставити уз пријаву на конкурс можете пронаћи на овом линку