Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti

Pirot – Izbori za odbornike
22/06/2012
Plandište – Izbori za odbornike
22/06/2012

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti

print

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu pravde i državne uprave Mišljenje o Radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti. Ovo su osnovni nalazi Agencije:

  • Radna verzija zakona uređuje uslove, postupak i organe nadležne za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom fizičkih i pravnih lica proistekle iz kriminalne aktivnosti, ali zakonom nije definisan pojam kriminalne aktivnosti.
  • Radna verzija zakona za pojedina krivična dela propisuje uslov da se odredbe zakona primenjuju ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, za šta nema opravdanja kada su u pitanju krivična dela korupcije.
  • Kao alternativu, radna verzija zakona definiše imovinu proisteklu iz kriminalne aktivnosti kao imovinu vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima, a koja je stečena u periodu od najduže 10 godina pre izvršenja krivičnog dela. Nejasno je zašto je period za koji će se vršiti istraga ograničen i kako će to doprineti ostvarivanju cilja zakona.
  • Propisano je da direktor Direkcije ne može biti član organa političke stranke, što je u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima.

Mišljenjeo Radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti