Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења

Почела прва обука за лобисту у Србији
06/02/2020
Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера
11/02/2020

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-14/2020-03 за 2020. годину. Набавка физичко-
техничког и противпожарног обезбеђења објекта у улици Царице Милице број 1 у Београду,
Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења