Prijava samo na obrascu sa sajta Agencije

Godišnji izveštaj 2011. DHSS
29/05/2012
Komunistička partija
29/05/2012

Prijava samo na obrascu sa sajta Agencije

print

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da je samo obrazac sa sajta Agencije www.korupcija.gov.rs važeći za prijavu imovine i prihoda funkcionera.

Obrazac Republičkog odbora za rešavanje sukoba interesa, na kome su funkcioneri do sada prijavljivali imovinu, nije važeći jer je sa promenom zakona izmenjen obim obaveza, broj povezanih lica i zbog toga i izgled obrasca.

Obrazac je dostupan na sajtu Agencije www.korupcija.gov.rs u segmentu „Obrasci“, gde se može naći i primer pravilno popunjenog obrasca.

Obrazac se preuzima u skladu sa uputstvom na sajtu (u segmentu „Obrasci“), popunjava na računaru, odštampa i potom šalje ili dostavlja Agenciji.