Preporuke u tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Dodeljene nagrade za najbolje radove
10/12/2013
Izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti JPP i koncesija
22/07/2014

Preporuke u tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

print

Agencija za borbu protiv korupcije podržava usvajanje preporuka koordinacionih radnih grupa za unapređenje normativnog i institucionalnog okvira u prosveti u tekstu Nacrta zakona koji je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a povodom kojeg je u toku javna rasprava.

Agencija je krajem 2013. godine, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, formirala koordinacione radne grupe za unapređenje normativnog i institucionalnog okvira u prosveti, u čijem radu su učestvovali visoki predstavnici državnih organa i institucija iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i predstavnici nezavisnih institucija, sudova i tužilaštava. Na sastancima održanim februara 2014. godine formulisane su preporuke koje se, pored ostalog, odnose na unapređenje upravljanja institucijima i izmene normativnog okvira u oblasti visokog obrazovanja.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prihvaćene su preporuke koje se odnose na propisivanje roka u kome Nacionalni savet za visoko obrazovanje treba da odluči po žalbi, precizno propisivanje u kojim slučajevima prestaju da važe dozvola za rad i akreditacija, javnost podataka o sredstvima, odnosno izvorima finansiranja, kao i podataka u vezi sa utvrđivanjem školarine, zatim, rok za usvajanje minimalnih uslova za izbor u zvanje nastavnika, rok u kome će Vlada imenovati predstavnike osnivača u savet visokoškolske ustanove, kao i javnost konačnog izveštaja o akreditaciji koji Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta dostavlja Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Međutim, Nacrtom zakona nije prihvaćena preporuka koja se odnosi na to da identitet recenzenata kao i recenzija treba da budu dostupni javnosti nakon donošenja odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o zahtevu za akreditaciju ustanove, koja preporuka je podržana od većine članova koordinacione radne grupe.