Podnete prekršajne prijave protiv političkih subjekata i postupci protiv narodnih poslanika

Paraćin – Izbori za odbornike
22/06/2012
Petrovac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Podnete prekršajne prijave protiv političkih subjekata i postupci protiv narodnih poslanika

print
Agencija za borbu protiv korupcije podnela je 39 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv političkih subjekata koji nisu dostavili izveštaje o troškovima izborne kampanje iz 23 grada na teritoriji Republike Srbije. Početkom 2013. godine, Agencija će podneti zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i protiv ostalih subjekata koji na nivou gradova nisu dostavili izveštaje o troškovima izborne kampanje.

Spisak političkih subjekata protiv kojih je podnet zahtev za prekršajni postupak

Prema evidenciji Agencije, od ukupno 136 opština na teritoriji Republike Srbije, 12 opština nije dostavilo podatke o broju izbornih lista, a u preostale 124 opštine ukupno je registrovano 1229 izbornih lista. Od toga je Agenciji dostavljeno 619 izveštaja o troškovima izborne kampanje, nije dostavljeno 544 izveštaja dok je 66 izveštaja tehnički neispravno. U 2013. godini, Agencija će podneti zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i u slučaju političkih subjekata na lokalnom nivou koji nisu ispunili zakonsku obavezu.

Kada je reč o kontroli izveštaja o imovini i prihodima, Agencija je pokrenula postupke protiv 48 narodnih poslanika. Od toga, protiv 7 narodnih poslanika zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodima, a protiv 41 narodnog poslanika zbog kašnjenja u ispunjavanju ove zakonske obaveze.

Spisak narodnih poslanika protiv kojih je pokrenut postupak zbog nepodnošenja izveštaja o imovini

Agencija će u narednom periodu intenzivirati kontrolu prenošenja upravljačkih prava koja funkcioneri poseduju po osnovu vlasništva u privrednim društvima, kao i kontrolu prijavljivanja učešća pravnih lica (u kojima su funkcioneri vlasnici sa više od 20 % udela ili akcija) u postupcima javnih nabavki.