Predstavljena analiza godišnjih izveštaja Agencije

Konferencija o borbi protiv korupcije u digitalnom dobu
13/11/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila
26/11/2018

Predstavljena analiza godišnjih izveštaja Agencije

print
 Analiza godišnjih izveštaja, koje Agencija za borbu protiv korupcije podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavljena je na radionici održanoj u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije”. Dokument sadrži smernice za unapređenje strukture i sadržaja godišnjih izveštaja, kao i praćenje primene preporuka Agencije.

Direktor Agencije Dragan Sikimić naglasio je da se ova analiza oslanja i na Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, kao i preporuke, koje Evropska komisija ističe u godišnjim izveštajima o napretku Republike Srbije u procesu reformi. Istakao je i da je Agencija za borbu protiv korupcije odgovorna Narodnoj skupštini, ali i da je njen prirodni partner, s obzirom na to da saradnja između nezavisnih institucija i Narodne skupštine u procesu nadzora nad radom izvršne vlasti predstavlja temelj dobrog upravljanja i jačanja poverenja građana u institucije.

Poslanica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandra Tomić ukazala je na značaj prevencije korupcije i jačanja integriteta, kao i na neophodnost daljeg razvijanja saradnje Narodne skupštine i Agencije u ovoj oblasti.

Analizu su predstavili autori Filipo Romano i Laura Maskali, uključujući i primere prakse Republike Italije u domenu izveštavanja Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije italijanskom parlamentu.

Na radionici su učestvovali i predstavnici nacionalnih institucija, kao i međunarodne zajednice.

Tvining projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ počeo je u julu 2016. godine. Sprovode ga Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde i Viša škola za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavno tužilaštvo Kraljevine Španije u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije Republike Srbije, koja predstavlja instituciju korisnicu projekta. Projekat finansira Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Presentation of the Analysis of Annual Reports of the Agency

The analysis of the annual reports, submitted by the Anti-Corruption Agency to the National Assembly of the Republic of Serbia, was presented at the workshop held within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”. Document contains guidelines for improvement of the structure and content of annual reports as well as monitoring of implementation of recommendations of the Agency.

Director of the Agency Dragan Sikimić pointed out that this analysis was in line with the Action Plan for negotiating Chapter 23, as well as recommendations indicated by the European Commission within the annual reports on progress of the Republic of Serbia in the reform process. He also emphasized that the Anti-Corruption Agency was accountable to the National Assembly but represented its natural partner as well, given that cooperation between the independent institutions and the National Assembly in the monitoring of work of the executive power sets the baseline of good governance and strengthening of citizens’ trust in institutions.

Member of Parliament of the Republic of Serbia and President of its Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending Aleksandra Tomić indicated the significance of corruption prevention and strengthening of integrity and necessity to further develop cooperation between the National Assembly and the Agency in this area.

The analysis was presented by the authors Filippo Romano and Laura Mascali, including the examples of Italian practice in the area of reporting to the Italian Parliament by the National Anti-Corruption Authority.

The workshop was also attended by the representatives of the national institutions and international community.

Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption” started in July 2016. It is implemented by the National Anti-Corruption Authority, the Ministry of Justice, the Higher School of the Judiciary of the Republic of Italy and the General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain in cooperation with the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia, as a Beneficiary Institution. This Project is funded by the European Union in amount of two million euros.