Predlog za ocenu ustavnosti

Grupa građana „Ravanica“
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. RAVANICA
29/05/2012

Predlog za ocenu ustavnosti

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija smatra da je taj član u suprotnosti sa odredbama Ustava Republike Srbije i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Po oceni Agencije, sporna odredba koja omogućava funkcionerima da nastave obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne funkcije na koju su izabrani neposredno od građana, kao i javne funkcije koju su zakonom i drugim propisom obavezni da vrše, u suprotnosti je sa odredbama Ustava Republike Srbije koje utvrđuju prinicipe vladavine prava, podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, zabrane diskriminacije, kao i sa načelom zabrane sukoba interesa.

Član 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji, prema oceni Agencije, takođe povređuje i pravo građana da pod jednakim uslovima stupaju na javne funkcije kao i izričitu odredbu Ustava koja propisuje da narodni poslanik ne može biti poslanik u skupštini autonomne pokrajine, niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuđa, niti može obavljati druge funkcije, poslove i dužnosti za koje je zakonom utvrđeno da predstavljaju sukob interesa.

Spornom odredbom došlo je i do povrede odredbi Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije koja predstavlja deo domaćeg pravnog sistema i koja kao jedan od ciljeva promoviše unapređenje integriteta, odgovornosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom. Konvencija, osim toga, propisuje dužnost svake države ugovornice da razvija i primenjuje ili održava delotvornu, koordiniranu politiku sprečavanja korupcije i nastoji da ustanovi, održi i jača sisteme kojima se povećava transparentnost i sprečava sukob interesa. Svi navedeni principi ozbiljno su dovedeni u pitanje usvajanjem sporne odredbe navedenog Zakona.

Agencija za borbu protiv korupcije očekuje da Ustavni sud u razumno kratkom roku uzme u razmatranje i donese odluku po Predlogu Agencije, jer u dužem roku nerešena situacija po pitanju obavljanja više funkcija zatečenih funkcionera narušava ne samo njihov integritet već ozbiljno dovodi u pitanje napore institucija, države u celini, a posebno Agencije za borbu protiv korupcije u suzbijanju i sprečavanju korupcije u zemlji.