Pravilnik o sistematizaciji

Programi obuka
21/07/2010
Okrugli sto
29/07/2011

Pravilnik o sistematizaciji

print

Republika Srbija

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

 

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I

SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

U STRUČNOJ SLUŽBI AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

______________________________________________________________________

Beograd, jul 2011. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 i 53/10) direktor Agencije za borbu protiv korupcije, po pribavljenom mišljenju Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, a uz saglasnost Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine, donosi

 

P R A V I L N I K

O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

U STRUČNOJ SLUŽBI

AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se: unutrašnje organizacione jedinice u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Stručna služba), njihov delokrug i međusobni odnos; rukovođenje unutrašnjim jedinicama; ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica i način saradnje sa drugim organima i organizacijama; položaji; razvrstavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta; nazivi radnih mesta na kojima rade državni službenici na položaju i opis poslova; nazivi radnih mesta sa opisom poslova i zvanjem za državne službenike na izvršilačkim radnim mestima, odnosno vrste radnih mesta nameštenika, broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za rad na svakom radnom mestu.

Nazivi radnih mesta i drugi pojmovi u ovom pravilniku upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu podjednako obuhvataju i odnose se na lica ženskog i muškog roda.

II UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Zajedničke odredbe

Član 2.

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice Stručne službe:

 1. Sektor za poslove prevencije;

 2. Sektor za operativne poslove;

 3. Sektor za predstavke i kancelarije okruga;

 4. Sektor za opšte poslove.

U sektorima se obrazuju uže unutrašnje jedinice – odeljenje, odsek i grupa.

Član 3.

Radi vršenja poslova za pojedine oblasti rada izvan sastava sektora obrazuju se:

 

 1. Kancelarija Odbora;

 2. Kancelarija direktora;

 3. Interni revizor;

 4. Služba za međunarodnu saradnju;

 5. Služba za odnose sa javnošću;

 6. Služba za rešavanje o sukobu interesa;

 7. Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata.

 

Osnovne i uže unutrašnje jedinice

1. Sektor za poslove prevencije

Član 4.

U Sektoru za poslove prevencije obavljaju se poslovi:

 • nadzora nad sprovođenjem Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova i pripreme mišljenja u vezi sa primenom Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova;

 • analize propisa u vezi sa inicijativama za izmenu i donošenje propisa u oblasti borbe protiv korupcije;

 • izrade mišljenja i preporuka za izmenu i donošenje propisa kojima se reguliše suzbijanje korupcije;

 • koordiniranja rada državnih organa i pružanja stručne pomoći u preventivnoj borbi protiv korupcije;

 • davanja smernica za izradu planova integriteta u javnom i privatnom sektoru;

 • ustanovljavanja i koordinacije radnih grupa za izradu sektorskih planova integriteta;

 • praćenja donošenja i sprovođenja planova integriteta;

 • vođenja evidencije o licima odgovornim za izradu i sprovođenje planova integriteta i staranja o obuci tih lica;

 • učešća u pripremanju, odnosno pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije u državnim organima i organizacijama, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi, javnim službama, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim pravnim licima;

 • učešća u pripremanju, odnosno pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije za novinare, prosvetne radnike, srednjoškolce, studente i druge ciljne grupe;

 • pripremanja programa interne obuke za zaposlene u Stručnoj službi;

 • saradnje sa naučnim i stručnim institucijama, sredstvima javnog informisanja, udruženjima civilnog društva, mladima i svim drugim građanima u vezi sa uključivanjem u preventivnu borbu protiv korupcije;

 • sprovođenja kampanja i drugih javnih događaja za podizanje antikorupcijske svesti građana;

 • organizovanja i sprovođenja istraživanja o različitim vidovima korupcije;
  razvoja metodologija i alata za merenje različitih vidova korupcije;

 • praćenja i analize istraživanja, metodologija i alata za merenje različitih vidova korupcije koje sprovode domaće i međunarodne institucije i organizacije;

 • uvođenja međunarodnih rešenja koja se tiču indikatora za merenje različitih vidova korupcije;

 • organizovanja i sprovođenja istraživanja neophodnih za unutrašnji razvoj Agencije;

 • izrade i predlaganja organima i unutrašnjim organizacionim jedinicama Službe Agencije metodologija, indikatora i alata za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije;

 • izrade indikatora za sprovođenje evaluacija delotvornosti rada organa i unutrašnjih organizacionih jedinica Službe Agencije;

 • koordiniranja i facilitiranja procesa strateškog planiranja u okviru Agencije u cilju usmeravanja njenog unutrašnjeg razvoja;

 • pripreme predloga projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i implementacije odobrenih projekata;

 • i drugi poslovi iz delokruga sektora.

Član 5.

U Sektoru za poslove prevencije obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za Strategiju i propise;

 2. Odsek za planove integriteta;

 3. Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom;

 4. Odsek za istraživanje i razvoj.

  U odeljenjima se obrazuju uže unutrašnje jedinice – odsek i grupa.

Član 6.

U Odeljenju za Strategiju i propise obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za praćenje Strategije;

 2. Grupa za analizu propisa.

Član 7.

U Odeljenju za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za edukacije;

 2. Grupa za kampanje i saradnju sa civilnim društvom.

Član 8.

U Odeljenju za Strategiju i propise obavljaju se poslovi:

 

 • nadzora nad sprovođenjem Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova i pripreme mišljenja u vezi sa primenom Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova;

 • analize propisa u vezi sa inicijativama za izmenu i donošenje propisa u oblasti borbe protiv korupcije;

 • izrade mišljenja i preporuka za izmenu i donošenje propisa kojima se reguliše suzbijanje korupcije;

 • koordiniranja rada državnih organa i pružanja stručne pomoći u preventivnoj borbi protiv korupcije;

 • drugi poslovi iz delokruga odeljenja.

Član 9.

U Odseku za planove integriteta obavljaju se poslovi:

 • davanja smernica za izradu planova integriteta u javnom i privatnom sektoru;

 • ustanovljavanja i koordinacije radnih grupa za izradu sektorskih planova integriteta;

 • praćenja donošenja i sprovođenja planova integriteta;

 • vođenja evidencije o licima odgovornim za izradu i sprovođenje planova integriteta i staranja o obuci tih lica;

 • drugi poslovi iz delokruga odseka.

Član 10.

U Odeljenju za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom obavljaju se poslovi:

 • učešća u pripremanju, odnosno pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije u državnim organima i organizacijama, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi, javnim službama, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim pravnim licima;

 • učešća u pripremanju, odnosno pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije za novinare, prosvetne radnike, srednjoškolce, studente i druge ciljne grupe;

 • pripremanja programa interne obuke za zaposlene u Stručnoj službi;

 • saradnje sa naučnim i stručnim institucijama, sredstvima javnog informisanja, udruženjima civilnog društva, mladima i svim drugim građanima u vezi sa uključivanjem u preventivnu borbu protiv korupcije;

 • sprovođenja kampanja i drugih javnih događaja za podizanje antikorupcijske svesti građana;

 • i drugi poslovi iz delokruga odeljenja.

Član 11.

U Odseku za istraživanje i razvoj obavljaju se poslovi:

 • organizovanja i sprovođenja istraživanja o različitim vidovima korupcije;
  razvoja metodologija i alata za merenje različitih vidova korupcije;

 • praćenja i analize istraživanja koje sprovode domaće i međunarodne institucije i organizacije;

 • praćenja i analize metodologija i alata za merenje različitih vidova korupcije koje sprovode domaće i međunarodne institucije i organizacije;

 • uvođenja međunarodnih rešenja koja se tiču indikatora za merenje različitih vidova korupcije;

 • organizovanja i sprovođenja istraživanja neophodnih za unutrašnji razvoj Agencije;

 • izrade i predlaganja organima i unutrašnjim organizacionim jedinicama Službe Agencije metodologija, indikatora i alata za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije;

 • izrade indikatora za sprovođenje evaluacija delotvornosti rada organa i unutrašnjih organizacionih jedinica Službe Agencije;

 • koordiniranja i facilitiranja procesa strateškog planiranja u okviru Agencije u cilju usmeravanja njenog unutrašnjeg razvoja;

 • pripreme predloga projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i implementacije odobrenih projekata iz oblasti rada odseka;

 • drugi poslovi iz oblasti rada odseka.

2. Sektor za operativne poslove

Član 12.

U Sektoru za operativne poslove obavljaju se poslovi:

 • prijema obaveštenja o stupanju na funkciju i o prestanku funkcije;

 • prijema izveštaja o imovini i prihodima u skladu sa Zakonom;

 • provere blagovremenosti i formalne ispravnosti izveštaja;

 • vođenja registra funkcionera;

 • vođenja registra imovine funkcionera i povezanih lica iz člana 43. stav 2. Zakona;

 • evidencije pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija;

 • vođenja kataloga poklona;

 • objavljivanja i ažuriranja na internet prezentaciji Agencije podataka o imovini funkcionera koji su javni u skladu sa drugim propisima, kao i drugih podataka za koje funkcioner, odnosno povezana lica daju saglasnost da se objave;

 • provere tačnosti podataka o imovini funkcionera, prema godišnjem planu provere;

 • praćenja imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja ili između uvećanja vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i obaveštavanja o tome organa u kome funkcioner vrši javnu funkciju i drugih nadležnih organa;

 • vođenje postupka utvrđivanja povrede Zakona;

 • drugi poslovi iz delokruga sektora.

Član 13.

U Sektoru za operativne poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za registre,

 2. Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera.

Član 14.

U Odeljenju za registre obavljaju se poslovi:

 • prijema obaveštenja o stupanju na funkciju i o prestanku funkcije;

 • prijema izveštaja o imovini i prihodima u skladu sa Zakonom, provere blagovremenosti podnošenja i formalne ispravnosti izveštaja, arhiviranja i čuvanja izveštaja;

 • vođenja registra funkcionera;

 • vođenja registra imovine funkcionera i povezanih lica iz člana 43. stav 2. Zakona;

 • evidencije pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija;

 • vođenja kataloga poklona;

 • objavljivanja i ažuriranja na internet prezentaciji Agencije podataka o imovini funkcionera koji su javni u skladu sa drugim propisima, kao i drugih podataka za koje funkcioner, odnosno povezana lica daju saglasnost da se objave;

 • prijema obaveštenja o prenosu upravljačkih prava i podataka o licu na koje su ta prava preneta;

 • postupak sprovođenja Zakona u pogledu prenosa upravljačkih prava privrednim društvima u kojima funkcioneri imaju više od 3% udela;

 • drugi poslovi iz delokruga odeljenja.

Član 15.

U Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera obavljaju se poslovi:

 • izrade predloga godišnjeg plana provere podataka;

 • praćenja imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja ili između uvećanja vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i obaveštavanja o tome organa u kome funkcioner vrši javnu funkciju i drugih nadležnih organa;

 • kontrole prenosa upravljačkih prava u skladu sa Zakonom;

 • vođenje postupka utvrđivanja povrede Zakona;

 • drugi poslovi iz delokruga odeljenja.

 

3. Sektor za predstavke i kancelarije okruga

Član 16.

U Sektoru za predstavke i kancelarije okruga obavljaju se poslovi:

 • prijema predstavki/prijava pravnih i fizičkih lica;

 • prijema zahteva za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica prijave korupcije;

 • postupanja po podnetim predstavkama;

 • postupanja po zahtevima i pružanje zaštite državnim službenicima od štetnih posledica zbog podnošenja prijave;

 • pružanja stručne pomoći funkcionerima, građanima i pravnim licima iz delokruga rada Agencije sa teritorije okruga;

 • ostvarivanja saradnje sa drugim organima i organizacijama sa teritorije okruga

 • delegirani iz nadležnosti Agencije;

 • drugi poslovi iz delokruga sektora.

Član 17.

U Sektoru za predstavke i kancelarije okruga obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

   1. Odsek za predstavke,

   2. Kancelarije okruga.

Član 18.

U Odseku za predstavke obavljaju se poslovi:

 • prijema predstavki/prijava pravnih i fizičkih lica;

 • prijema zahteva za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica prijave korupcije;

 • postupanja po podnetim predstavkama;

 • postupanja po zahtevima i pružanje zaštite državnim službenicima od štetnih posledica zbog podnošenja prijave;

 • drugi poslovi iz delokruga odeljenja.

Član 19.

U kancelarijama okruga obavljaju se poslovi:

 • prijema predstavki/prijava pravnih i fizičkih lica sa teritorije okruga;

 • prijema zahteva za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica prijave korupcije sa teritorije okruga;

 • administrativne obrade primljenih prijava i zahteva;

 • vođenja potrebnih evidencija;

 • pružanja stručne pomoći funkcionerima, građanima i pravnim licima iz delokruga rada Agencije;

 • ostvarivanja saradnje sa drugim organima i organizacijama sa teritorije okruga;

 • saradnje sa organizacionim jedinicama Agencije;

 • drugi delegirani poslovi iz nadležnosti Agencije.

 

4. Sektor za opšte poslove

Član 20.

U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi:

 • prijema u radni odnos i ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa državnih službenika na položaju, državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika;

 • izrade predloga opštih i nacrta pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa;

 • vrednovanja učinka rada državnih službenika i analitike radnih mesta;

 • obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih;

 • vođenja odgovarajućih evidencija u oblasti rada;

 • materijalno-finansijski i računovodstveni poslovi;

 • postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 • vođenja postupaka javnih nabavki;

 • prijema, otpremanja i arhiviranja pošte;

 • razvijanja informatičke osnove za odvijanje radnog procesa;

 • održavanja informatičke opreme i internet prezentacije;

 • drugi poslovi iz delokruga sektora.

Član 21.

U Sektoru za opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za kadrovske poslove;

 2. Grupa za materijalno-finansijske poslove;

 3. Grupa za informatičke poslove;

 4. Pisarnica.

Član 22.

U Grupi za kadrovske poslove obavljaju se poslovi:

 • praćenja primene zakona i drugih propisa koji se odnose na rad Stručne službe;

 • pripremanja predloga opštih akata Stručne službe i ugovora koje zaključuje Agencija sa drugim pravnim i fizičkim licima;

 • izrade pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa;

 • pripreme i izrade kadrovskog plana i analitike radnih mesta;

 • praćenja i analiziranja kadrovske osposobljenosti zaposlenih;

 • sagledavanje potreba za stručnim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenih i praćenja njihovog ispunjavanja;

 • vođenja kadrovskih i drugih evidencija;

 • stručne pomoći u postupku ocenjivanja državnih službenika;

 • pripremanja predloga akta o sistematizaciji,

 • drugi poslovi iz delokruga grupe.

Član 23.

U Grupi za materijalno-finansijske poslove obavljaju se poslovi:

 • izrade predloga budžetskih sredstava;

 • pripreme opštih i drugih akata koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje;

 • evidentiranja i plaćanja dospelih obaveza;

 • sastavljanja periodičnih izveštaja i završnog računa o izvršenim rashodima;

 • vođenja finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala;

 • obračuna i isplate plata i ostalih ličnih primanja;

 • sprovođenja postupka javnih nabavki;

 • nabavke, uskladištenja i izdavanje potrošnog materijala i sitnog inventara;

 • prijema i evidentiranja i smeštaja novonabavljenih osnovnih sredstava;

 • izrade informacija, izveštaja i analiza iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja;

 • javnih nabavki;

 • drugi poslovi iz delokruga grupe.

Član 24.

U Grupi za informatičke poslove obavljaju se poslovi:

 • razvijanja informatičke osnove za odvijanje radnog procesa;

 • održavanja računarske i komunikacione mreže;

 • obezbeđivanja pristupa internetu i intranetu;

 • obezbeđivanje, održavanje i unapređivanje internet prezentacije;

 • izrada aplikativnih softvera;

 • drugi poslovi iz delokruga grupe.

Član 25.

U Pisarnici se obavljaju poslovi:

 • fizičkog i elektronskog prijema podnesaka;

 • otvaranja i pregleda pošte;

 • klasifikovanja i zavođenja predmeta, akata i podnesaka, združivanja, dopune i kompletiranja predmeta i dostavljanja u rad;

 • prijema rešenih predmeta, njihovog evidentiranja, arhiviranja i čuvanja u arhivi;

 • izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala;

 • vođenja knjiga preporučene i druge pošte, kao i pošte sa oznakom određenog stepena poverljivosti;

 • prijema stranaka i davanja obaveštenja o kretanju predmeta iz delovodnika;

 • kurirsko-vozački poslovi (unutrašnja i spoljna dostava i upravljanje službenim vozilima);

 • kancelarijski i pomoćno-tehnički poslovi;

 • drugi poslovi iz delokruga pisarnice.

 

Unutrašnje jedinice izvan sektora

1. Kancelarija Odbora

 

Član 26.

U Kancelariji Odbora obavljaju se poslovi:

 • pribavljanja i pripreme dokumentacionog materijala i podataka za rad Odbora;

 • izrada odluka po žalbama;

 • objavljivanja konačnih odluka po žalbama;

 • pripreme sednica Odbora i koordinacije rada članova Odbora;

 • pripreme nacrta drugih odluka Odbora u skladu sa Poslovnikom (odluka, zaključak, inicijativa, pravni stav, mišljenje, preporuka, uputstvo) i izrade zapisnika;

 • izrade nacrta rešenja o plati, naknadi i drugim primanjima direktora i zamenika direktora, kao i nacrta rešenja o ostvarivanju prava po osnovu rada direktora i zamenika direktora;

 • formiranja i čuvanja arhive Odbora;

 • analize i pripreme za usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Agencije;

 • pripreme podataka za nadzor nad radom i imovinskim stanjem direktora;

 • analize i pripreme za usvajanje predloga budžetskih sredstava za rad Agencije;

 • drugi poslovi iz delokruga kancelarije u skladu sa zakonom, opštim aktima Agencije i nalozima Odbora ili predsednika Odbora.

2. Kancelarija direktora

Član 27.

U Kancelariji direktora obavljaju se poslovi:

 • protokola;

 • kordinacije rada unutrašnjih organizacionih jedinica;

 • redovne saradnje sa državnim organima i organizacijama;

 • administrativno-tehničke podrške rada direktora i zamenika direktora;

 • administrativno-tehničke podrške u pogledu pripreme godišnjih izveštaja, izrade predloga budžetskih sredstava za rad Agencije, izrade predloga opštih i pojedinačnih akata, provere predloga odluka o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, sprovođenja odluka Odbora Agencije;

 • administrativno-tehničke podrške za rad savetodavnih ili radnih tela Agencije obrazovanih odlukom Odbora na predlog direktora;

 • vođenja evidencija dnevnih aktivnosti i rasporeda sastanaka;

 • obrade i razvrstavanja pošte i dokumentacije;

 • vođenja internih knjiga u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;

 • sastavljanja beleški sa sastanaka i kontakt lista;

 • spoljne i interne komunikacije za potrebe direktora i zamenika direktora;

 • drugi poslovi iz delokruga kancelarije.

  3. Interni revizor

Član 28.

Interni revizor obavlja poslove:

 • planira i organizuje poslove interne revizije;

 • testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Agencije;

 • procenjuje sisteme i procese interne kontrole na osnovu upravljanja rizicima;

 • daje ocene, savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci;

 • izrađuje strateški plan i operativne planove i programe rada i prati izvršenje istih;

 • izrađuje godišnji izveštaj o rezultatima interne revizije;

 • priprema izveštaj o izvršenoj reviziji i daje preporuke, mišljenja i ocenu revizije koje dostavlja direktoru;

 • obavlja posebne revizije na zahtev direktora ili prema potrebi; obavlja reviziju korišćenja sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija;

 • sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, Centralnom jedinicom za harmonizaciju;

 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

4. Služba za međunarodnu saradnju

Član 29.

U Službi za međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi:

 • saradnje sa Savetom Evrope i Grupom država za borbu protiv korupcije (GREKO), saradnja sa Kancelarijom Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Konferencijom država članica (potpisnica UN Konvencije protiv korupcije), saradnja sa Mrežom protiv korupcije u okviru Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju (OECD);

 • saradnje sa relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama;

 • praćenja međunarodnih propisa i standarda iz oblasti borbe protiv korupcije;

 • iniciranje izmena domaćih propisa radi usklađivanja sa međunarodno prihvaćenim pravnim pravilima i standardima;

 • pisanje i upravljanje projektima;

 • pripreme podsetnika i materijala za razgovore sa stranim delegacijama i zvaničnicima;

 • saradnje sa nadležnim državnim institucijama u procesu evropskih integracija u delu koji se odnosi na oblast borbe protiv korupcije;

 • koordinacije međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv korupcije sa nadležnim državnim organima;

 • prijema obaveštenja državnih organa o poslovima međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije;

 • učestvovanje na međunarodnim konferencijama i seminarima;

 • drugi poslovi iz delokruga službe.

5. Služba za odnose sa javnošću

Član 30.

U Službi za odnose sa javnošću obavljaju se poslovi:

 • pripreme, određivanja prioriteta i sprovođenja komunikacione strategije Agencije;

 • analize i upravljanje problemima proisteklim iz medijskog izveštavanja;

 • planiranja i savetodavno-analitičkih poslova u vezi sa organizovanjem medijskih nastupa i prezentacija Agencije;

 • praćenja i analize medijskog izveštavanja o Agenciji, izdavanja saopštenja a javnost i organizovanja intervjua u medijima;

 • vođenja evidencija o predstavnicima medija kao i evidencija o medijskim nastupima predstavnika Agencije;

 • izdavanja saopštenja za javnost i organizovanja intervjua u medijima;

 • postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja komunikacije sa građanima, organizovanja i realizacije posete građana;

 • drugi poslovi iz delokruga službe.

  6. Služba za rešavanje o sukobu interesa

Član 31.

U Služba za rešavanje o sukobu interesa obavljaju se poslovi:

 • rešavanja o sukobu interesa; predlaganja mera za otklanjanje sukoba interesa;

 • vođenja postupka utvrđivanja povrede Zakona po pitanju sukoba interesa i izricanja mera propisanih Zakonom u prvom stepenu;

 • izrade nacrta odluka;

 • davanja saglasnosti u skladu sa Zakonom;

 • izrade nacrta mišljenja za sprovođenje Zakona u pogledu sukoba interesa;

 • drugi poslovi iz delokruga službe.

7. Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata

Član 32.

U Službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata obavljaju se poslovi:

 • prijema godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju političkih stranaka;

 • prijema i kontrole izveštaja o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju;

 • prijema i kontrole izveštaja o prilozima i o imovini političkih subjekata;

 • javnog objavljivanja finansijskih izveštaja o redovnom radu i izbornih kampanja političkih subjekata;

 • saradnje i koordinacije sa angažovanim revizorima i drugim nadležnim organima;

 • vođenje postupka utvrđivanja povrede zakona;

 • drugi poslovi iz delokruga službe.

Rukovođenje stručnom službom, unutrašnjim jedinicama i odgovornost

Član 33.

Stručnom službom rukovodi direktor.

Član 34.

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora.

Za rad sektora i svoj rad, pomoćnik direktora odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 35.

Kancelarijom Odbora rukovodi sekretar Odbora.

Sekretar Odbora za svoj rad i rad Kancelarije Odbora odgovara predsedniku Odbora, a za ispunjenje radno-pravnih obaveza direktoru.

Član 36.

Službom za međunarodnu saradnju rukovodi načelnik službe.

Načelnik službe za svoj rad i rad službe odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 37.

Službom za odnose sa javnošću rukovodi načelnik službe.

Načelnik službe za svoj rad i rad službe odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 38.

Službom za rešavanje sukoba interesa rukovodi načelnik službe.

Načelnik službe za svoj rad i rad službe odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 39.

Službom za kontrolu finansiranja političkih stranaka rukovodi načelnik službe.

Načelnik službe za svoj rad i rad službe odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 40.

Interni revizor za svoj rad i rad službe odgovara direktoru i zameniku direktora.

Član 41.

Načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe za svoj rad i za rad uže unutrašnje jedinice odgovaraju pomoćniku direktora u čijem je sektoru uža unutrašnja jedinica, direktoru i zameniku direktora.

Član 42.

Državni službenici i nameštenici odgovaraju za svoj rad rukovodiocu unutrašnje jedinice i pomoćniku direktora, odnosno načelniku službe.

Međusobni odnos organizacionih jedinica

Član 43.

Međusobni odnosi organizacionih jedinica zasnivaju se na načelima jedinstva u izvršavanju poslova iz nadležnosti Agencije i međusobne saradnje, obaveštavanja i dogovaranja, te pravima, dužnostima i odgovornostima propisanim zakonom, ovim pravilnikom i kodeksima ponašanja. Navedena načela se ne primenjuju u postupku drugostepenog odlučivanja.

Svi oblici organizacionih jedinica u ostvarivanju međusobne saradnje razmenjuju podatke, informacije, obaveštenja i iskustva kojima raspolažu i do kojih dolaze u obavljanju svojih poslova i zadataka i koji su potrebni za vršenje poslova i zadataka iz delokruga drugih jedinica. U cilju ostvarivanja saradnje i koordinacije organizacionih jedinica, održavaju se i periodični sastanci rukovodilaca sektora, organizacionih jedinica izvan sektora i izvršilaca sa direktorom i zamenikom direktora, kao i sastanci rukovodilaca sektora i rukovodilaca užih unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

III RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA

Član 44.

Radna mesta u Stručnoj službi dele se na položaje i izvršilačka radna mesta.

Položaji su radna mesta sa ovlašćenjima i odgovornostima vezanim za usklađivanje rada Agencije, dok su sva ostala radna mesta izvršilačka radna mesta.

Državne službenike na položaju postavlja i razrešava direktor.

Član 45.

Položaji su: pomoćnik direktora, sekretar Odbora, šef Kancelarije direktora i načelnik službe izvan sektora.

Pomoćnik direktora, sekretar Odbora, šef Kancelarije direktora i načelnik službe izvan sektora postavljaju se na položaj na period od pet godina, na osnovu internog ili javnog konkursa.

Pomoćnik direktora razvrstava se u prvu grupu položaja.

Sekretar Odbora, šef Kancelarije direktora i načelnik službe izvan sektora razvrstavaju se u prvu grupu položaja.

Član 46.

Izvršilačka radna mesta razvrstavaju se u zvanja: viši savetnik, samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik i referent.

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se u četvrtu vrstu.

 

IV SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

 

Član 47.

Sistematizacija radnih mesta sadrži:

1. Položaji: deset radnih mesta;

2. Izvršilačka radna mesta, i to:

 • dvadesetsedam radnih mesta u zvanju viši savetnik (četrdeset državnih službenika);

 • petnaest radnih mesta u zvanju samostalni savetnik (dvadeset sedam državna službenika);

 • trinaest radnih mesta u zvanju savetnik (devetnaest državna službenika):

 • tri radna mesta u zvanju mlađeg savetnika ( sedam državnih službenika)

 • četiri radna mesta u zvanju saradnik (šest državnih službenika);

 • pet radnih mesta u zvanju referent (jedanaest državnih službenika).

3. Dva radna mesta nameštenika (tri nameštenika IV vrste).

Član 48.

Radna mesta su sledeća:

 

SEKTOR ZA POSLOVE PREVENCIJE

 

Radno mesto

Pomoćnik direktora

Opis

Rukovodi i organizuje rad u sektoru, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; pruža stručnu pomoć zaposlenima u sektoru u vezi sa izvršavanjem zadataka, organizuje stručne i konsultativne sastanke radi rešavanja proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom sektora; održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, pravosudni ispit prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

 

 

Unutrašnja jedinica

Odeljenje za Strategiju i propise

Radno mesto

Načelnik odeljenja

Opis

Rukovodi i organizuje radom odeljenja; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odeljenja, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prati sprovođenje Strategije i Akcionog plana, daje smernice i pruža stručnu pomoć u pogledu realizacije preporuka iz Strategije i postavljenih zadataka i ciljeva iz Akcionog plana, prati i analizira domaće pravne propise; učestvuje u radnim grupama za izradu novih i promenu postojećih propisa; ostvaruje saradnju i koordinaciju sa nadležnim državnim organima u cilju pružanja stručne pomoći u vezi sa sprovođenjem Strategije; priprema odgovarajuće izveštaje u skladu sa Zakonom, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odseka i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz zakonodavno pravne oblasti; prati i analizira pravne propise i aktuelna pitanja iz delokruga rada Agencije; priprema mišljenja i izveštaje od značaja za postupanje Agencije; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima i organizacijama u cilju prikupljanja informacija od značaja za pripremu analiza i mišljenja; prati aktivnosti i rad državnih organa u zakonodavnoj oblasti iz njihove nadležnosti, učestvuje u radnim grupama za izradu novih i promenu postojećih propisa; priprema odgovarajuće izveštaje u skladu sa Zakonom i obavlja druge poslove po nalogu direktora i načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica u Odeljenju

Grupa za praćenje Strategije

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga grupe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; daje smernice i pruža stručnu pomoć u pogledu realizacije preporuka iz Strategije i postavljenih zadataka i ciljeva iz Akcionog plana, kao i prilikom izrade sektorskih akcionih planova; ostvaruje saradnju i koordinaciju sa nadležnim državnim organima u cilju pružanja stručne pomoći u vezi sa sprovođenjem Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova; priprema odgovarajuće izveštaje u skladu sa Zakonom, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga grupe i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u grupi

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga grupe koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i samostalan rad bez nadzora rukovodioca grupe; prati i analizira primenu mera iz Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova; učestvuje u pripremi odgovarajućeg izveštaja u skladu sa Zakonom ostvaruje neposredne kontakte sa nadležnim državnim organima u cilju pribavljanja izveštaja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga grupe; prati sprovođenje Strategije i poštovanje postavljenih zadataka i ciljeva iz Akcionog plana; učestvuje u pripremi odgovarajućeg izveštaja u skladu sa Zakonom, ostvaruje neposredne kontakte sa nadležnim državnim organima u cilju pribavljanja izveštaja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica u Odeljenju

Grupa za analizu propisa

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga grupe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prati i analizira domaće pravne propise; učestvuje u radnim grupama za izradu novih i promenu postojećih propisa; priprema odgovarajuće izveštaje u skladu sa Zakonom; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga grupe i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga grupe; prati i analizira domaće pravne propise; učestvuje u radnim grupama za izradu novih i promenu postojećih propisa; priprema odgovarajuće izveštaje u skladu sa Zakonom; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga grupe i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u grupi

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga grupe koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i samostalan rad bez nadzora rukovodioca grupe; prati i analizira domaće pravne propise; prati i učestvuje u radnim grupama za izradu novih i promenu postojećih propisa; ostvaruje neposredne kontakte sa nadležnim državnim organima u cilju pribavljanja izveštaja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Odsek za planove integriteta

Radno mesto

Šef odseka

Opis

Rukovodi i organizuje rad odseka; obavlja najsloženije poslove iz delokruga odseka; dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; koordinira radom sektorskih grupa za pripremu planova integriteta; planira potrebnu obuku lica zaduženih za planove integriteta; obavlja neophodne konsultacije sa pomoćnikom direktora, direktorom i zamenikom direktora; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odseka i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet-stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u odseku

Opis

Obavlja najsloženije poslove iz delokruga odseka koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i samostalan rad bez nadzora rukovodioca grupe, izrađuje analize pravnih postupaka u pojedinim sektorima, priprema materijale, uporedna rešenja za sastanke sektorskih radnih grupa, pruža stručnu i savetodavnu pomoć radnim grupama, , koordinira poslove obuke lica zaduženih za planove integriteta, sarađuje neposredno sa nadležnim državnim i drugim organima u skladu sa smernicama rukovodioca grupe i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u odseku

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga grupe koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i samostalan rad bez nadzora rukovodioca grupe, izrađuje analize pravnih postupaka u pojedinim sektorima, priprema materijale, uporedna rešenja za sastanke sektorskih radnih grupa, pruža stručnu i savetodavnu pomoć radnim grupama, , koordinira poslove obuke lica zaduženih za planove integriteta, sarađuje neposredno sa nadležnim državnim i drugim organima u skladu sa smernicama rukovodioca grupe i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga grupe, izrađuje analize pravnih postupaka u pojedinim sektorima, priprema materijale, uporedna rešenja za sastanke sektorskih radnih grupa, vodi zapisnike i pruža stručnu i savetodavnu pomoć radnim grupama, vodi evidenciju lica zaduženih za planove integriteta, koordinira poslove u vezi sa obukom tih lica, sarađuje neposredno sa nadležnim državnim i drugim organima u skladu sa smernicama rukovodioca grupe i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Mlađi savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove srednjeg nivoa složenosti iz delokruga odseka, priprema materijale, uporedna rešenja za sastanke sektorskih radnih grupa, vodi zapisnike i i pruža stručnu i savetodavnu pomoć radnim grupam, koordinira poslove u vezi sa obukom tih lica, priprema materijal neophodan za sastanke u okviru odseka i za sastanke sa drugim državnim organima, vodi bazu podataka lica zaduženih za planove integriteta i izrađenih planova integriteta, prati i analizira uporednu teoriju i praksu izrade i sprovođenja planova integriteta, sarađuje neposredno sa nadležnim državnim i drugim organima u skladu sa smernicama šefa odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Mlađi savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; srednje visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom

Radno mesto

Načelnik odeljenja

Opis

Rukovodi i organizuje rad zaposlenih u odeljenju; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odeljenja, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; inicira ili izrađuje programe obuke samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama o borbi protiv korupcije za državne i druge organe, stručnu službu Agencije i druge ciljne grupe; prati odgovarajuće izveštaje o stanju korupcije, analizira rezultate kampanja, istraživanja i evaluacija radi predlaganja odgovarajućih programa obuke i kampanje; inicira, koordinira i učestvuje u pripremama kampanja, odnosno drugih javnih događaja u cilju podizanja opšteg nivoa antikorupcijske kulture; učestvuje u aktivnostima civilnog društva i promoviše aktivnosti Agencije, održava redovnu saradnju sa naučnim i stručnim institucijama, sredstvima javnog informisanja, civilnim društvom i mladima u vezi sa njihovim uključivanjem u prevenciju korupcije; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen Filozofski fakultet smera psihologije, pedagogije, sociologije ili Fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga odseka; učestvuje u organizaciji i realizaciji aktivnosti odeljenja, kontaktira predavače i ciljne grupe; vodi evidencije o predavačima, stručnim trenerima, održanim obukama i učesnicima obuka; vodi i ažurira biblioteku i obavlja druge poslove iz delokruga odeljenja po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica u Odeljenju

Odsek za edukacije

Radno mesto

Šef odseka

Opis

Rukovodi i organizuje rad odseka. Obavlja najsloženije poslove iz delokruga odseka; priprema programe obuke samostalno ili u saradnji sa načelnikom odeljenja i drugim institucijama o borbi protiv korupcije za državne i druge organe, kao i za stručnu službu Agencije; prati odgovarajuće izveštaje o stanju korupcije, analizira rezultate kampanja i istraživanja i evaluacije radi predlaganja odgovarajućih programa obuke; izrađuje predloge projekata, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odseka i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen Fakultet društvenih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizovanja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga odseka; učestvuje u pripremi, unapređenju i sprovođenju programa obuka; izvodi obuke primenom radioničarske metode, priprema izveštaje o sprovedenim programima obuke i evaluacije; učestvuje u osmišljavanju brošura, priručnika i ostalih edukativnih i informativnih materijala; učestvuje u izradi predloga projekata; obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Mlađi savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove srednje složenosti iz delokruga odseka; učestvuje u pripremi, unapređenju i sprovođenju programa obuka; izvodi obuke primenom radioničarske metode; priprema izveštaje o sprovedenim programima obuke i evaluacije, učestvuje u edukativnim aktivnostima; učestvuje u osmišljavanju brošura, priručnika i ostalih edukativnih i informativnih materijala; obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Mlađi savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 1 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

3

 

 

Unutrašnja jedinica u Odeljenju

Grupa za kampanje i saradnju sa civilnim društvom

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe. Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga grupe; koordinira učešće Agencije u aktivnostima udruženja civilnog društva, medija, naučnih i stručnih institucija; koordinira učešće udruženja civilnog društva, medija, naučnih i stručnih institucija u aktivnostima Agencije; priprema konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima i savezima udruženja civilnog društva, prati sprovođenje projekata; inicira, koordinira i prati aktivnosti grupe u sprovođenju kampanja za podizanje svesti javnosti; prati odgovarajuće izveštaje o stanju korupcije, analizira rezultate kampanja i istraživanja; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga grupe i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizovanja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga grupe; priprema idejna rešenja grafičkog dizajna za kampanje; izrađuje kratke igrane forme, veb forme; osmišljava i ažurira interaktivni sadržaj za različite ciljne grupe na interent starnici Agencije; obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet informacionih tehnologija, primenjenih umetnosti, medija i komunikacija – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga grupe; na osnovu analiza Agencije o stanju korupcije u različitim sektorima društva priprema kampanje; izrađuje poruke kampanja; utvrđuje strategije i planove kampanja; učestvuje u edukativnim aktivnostima; učestvuje u izradi predloga projekata; obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Odsek za istraživanje i razvoj

Radno mesto

Šef odseka

Opis

Rukovodi i organizuje rad odseka; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz oblasti rada odseka, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad, održava redovnu saradnju sa domaćim, stranim ili međunarodnim naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u vezi sa komparativnim iskustvima i uvođenjem modela dobre prakse istraživanja, monitoringa i evaluacije iz oblasti rada odseka, koordinira i sprovodi istraživanja iz oblasti rada odseka neposredno ili u saradnji sa drugim domaćim, stranim ili međunarodnim institucijama i organizacijama, planira, organizuje i koordinira uvođenje metodologija, indikatora i alata za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije, koordinira proces strateškog planiranja u okviru Agencije, priprema i koordinira pripremu predloga projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i nadgleda implementaciju i implementira odobrene projekte iz oblasti rada odseka, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz oblasti rada odseka i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; znanje engleskog jezika, veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz oblasti rada odseka, održava redovnu saradnju sa domaćim, stranim ili međunarodnim naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u vezi sa komparativnim iskustvima i uvođenjem modela dobre prakse istraživanja, monitoringa i evaluacije iz oblasti rada odseka, koordinira i sprovodi istraživanja iz oblasti rada odseka neposredno ili u saradnji sa drugim domaćim, stranim ili međunarodnim institucijama i organizacijama, planira, organizuje i koordinira uvođenje metodologija, indikatora i alata za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije, koordinira proces strateškog planiranja u okviru Agencije, priprema i koordinira pripremu predloga projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i nadgleda implementaciju i implementira odobrene projekte iz oblasti rada odseka, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz oblasti rada odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka i pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; znanje engleskog jezika, veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Samostalni savetnik u odseku

Opis

Obavlja složene poslove iz oblasti rada odseka koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i samostalan rad bez nadzora šefa odseka; održava saradnju sa naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u vezi sa komparativnim iskustvima i uvođenjem modela dobre prakse istraživanja, monitoringa i evaluacije iz oblasti rada odseka, sprovodi istraživanja iz oblasti rada odseka neposredno ili u saradnji sa drugim domaćim, stranim ili međunarodnim institucijama i organizacijama, organizuje i vodi baze podataka za istraživanja, planira metodologije, indikatore i alate za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije, učestvuje u facilitiranju procesa strateškog planiranja u okviru Agencije, priprema predloge projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i implementira odobrene projekte iz oblasti rada odseka, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz oblasti rada odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka i pomoćnika direktora.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; znanje negleskog jezika, visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz oblasti rada odseka, učestvuje u održavanju saradnje sa naučnim i stručnim institucijama i organizacijama u vezi sa komparativnim iskustvima i uvođenjem modela dobre prakse istraživanja, monitoringa i evaluacije iz oblasti rada odseka, učestvuje u sprovođenju istraživanja iz oblasti rada odseka neposredno ili u saradnji sa drugim domaćim, stranim ili međunarodnim institucijama i organizacijama, učestvuje u vođenju baza podataka za istraživanja, učestvuje u planiranju metodologija, indikatora i alata za vođenje specifičnih statistika u cilju usmeravanja unutrašnjeg razvoja Agencije, učestvuje u facilitiranju procesa strateškog planiranja u okviru Agencije, učestvuje u pripremi predloga projekata za međunarodne i strane donatorske institucije i organizacije i implementaciji odobrenih projekata iz oblasti rada odseka, učestvuje u saradnji sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz oblasti rada odseka i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka i pomoćnika direktora.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini, kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

SEKTOR ZA OPERATIVNE POSLOVE

Radno mesto

Pomoćnik direktora

Opis

Rukovodi i organizuje rad u sektoru, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; rukovodi registrima i drugim evidencijama, obavlja poslove koji se odnose na pravne, ekonomske, organizacione i tehničko-tehnološke mere i postupke radi blagovremene zaštite podataka i isprava iz registara i evidencija; obavlja najsloženije poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga sektora, vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, pruža stručnu pomoć zaposlenima u sektoru u vezi sa izvršavanjem zadataka, organizuje stručne i konsultativne sastanke radi rešavanja proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom sektora; održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

 

 

Unutrašnja jedinica

Odeljenje za registre

Radno mesto

Načelnik odeljenja

Opis

Rukovodi i organizuje rad odeljenja; obavlja najsloženije poslove iz delokruga odeljenja; organizuje prijem obaveštenja o stupanju na funkciju i prestanku funkcije kao i izveštaja o imovini i prihodima i prenosu upravljačkih prava; raspoređuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; organizuje ažurno vođenje registara propisanih Zakonom; stara se i odgovoran je za sprovođenje pravnih, organizacionih i tehničko-tehnoloških mera i postupaka radi zaštite podataka i isprava iz registara i evidencija; stara se o objavljivanju i ažuriranju na internet prezentaciji Agencije podataka o imovini funkcionera koji su javni, kao i drugih podataka za koje funkcioner, odnosno povezana lica daju saglasnost da se objave; obavlja najsloženije poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora; obavlja neophodne konsultacije sa pomoćnikom direktora, direktorom i zamenikom direktora i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga odeljenja; kontaktira sa organima, ustanovama i organizacijama u kojima se vrše javne funkcije u vezi sa obaveštavanjem o stupanju i prestanku vršenja javne funkcije; vrši kontrolu formalne ispravnosti, blagovremenosti i potpunosti podnetih izveštaja o imovini i prihodima; preduzima radnje sa podnosiocima izveštaja o imovini i prihodima radi otklanjanja uočenih nedostataka u podnetim izveštajima o imovini i prihodima; prima obaveštenja o prenosu upravljačkih prava i podataka o licu na koje su ta prava preneta; preduzima radnje u vezi pokretanja postupka povrede zakona, vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, priprema nacrte zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja obaveštenja o stupanju i prestanku javne funkcije, prijavljivanja imovine nakon isteka roka propisanog Zakonom i neprenošenja upravljačkih prava, i obavlja druge poslove iz delokruga odeljenja po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

4

Radno mesto

Referent u odeljenju

Opis

Obavlja manje složene poslove iz delokruga odeljenja, vrši unos podataka u registre prema podnetim obaveštenjima i izveštajima; priprema podatke iz registara i evidencija za potrebe vođenja postupka o povredi Zakona i izricanja mera, vrši ulaganje podnetih izveštaja u odgovarajuću arhivu registara i evidencija i razdruživanje istih radi postupanja u pojedinačnim predmetima, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u okviru sektora i obavlja druge poslove iz delokruga odeljenja po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Referent

Uslovi za rad

Završena srednja škola; položen državni stručni ispit; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

5

 

 

Unutrašnja jedinica

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

Radno mesto

Načelnik odeljenja

Opis

Rukovodi i organizuje rad odeljenja; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odeljenja, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; organizuje po potrebi poslove kontrole prenosa upravljačkih prava i podataka o licu na koje su ta prava preneta; organizuje obavljanje kontrole i praćenja imovinskog stanja funkcionera po podnetim izveštajima o imovini i prihodima; utvrđuje razloge nesaglasnosti između podataka u izveštajima i stvarnog stanja, organizuje pribavljanje ovih podataka od nadležnih državnih organa i ostvaruje sa njima redovnu saradnju, izveštava organ u kome funkcioner vrši javnu funkciju i druge nadležne organe u vezi sa rezultatima provere, obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizacije rada i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Brojizvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odeljenja; postupa po primljenim obaveštenjima o stupanju na funkciju i prestanku funkcije; obavlja po potrebi poslove kontrole prenosa upravljačkih prava i podataka o licu na koje su ta prava preneta; sprovodi postupak praćenja imovinskog stanja funkcionera, utvrđuje razloge nesaglasnosti između podataka u izveštajima i stvarnog stanja, pribavlja ove podatke od nadležnih državnih organa i ostvaruje sa njima redovnu saradnju, izveštava organ u kome funkcioner vrši javnu funkciju i druge nadležne organe u vezi sa rezultatima provere, obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja, i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

4

Radno mesto

Samostalni savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga odeljenja; obavlja pojedine poslove kontrole izveštaja o imovini i prihodima u postupku praćenja imovinskog stanja funkcionera; utvrđuje razloge nesaglasnosti između podataka u izveštajima i stvarnog stanja, pribavlja ove podatke od nadležnih državnih organa i ostvaruje sa njima redovnu saradnju, izveštava organ u kome funkcioner vrši javnu funkciju i druge nadležne organe u vezi sa rezultatima provere, obavlja pojedine poverene poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke , sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja, i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

3

Radno mesto

Savetnik u odeljenju

Opis

Obavlja poslove umerene složenosti iz delokruga odeljenja; obavlja pojedine poslove kotrole izveštaja o imovini i prihodima u okviru poslova praćenja imovinskog stanja funkcionera; utvrđuje razloge nesaglasnosti između podataka u izveštajima i stvarnog stanja, pribavlja ove podatke od nadležnih državnih organa i ostvaruje sa njima redovnu saradnju, izveštava organ u kome funkcioner vrši javnu funkciju i druge nadležne organe u vezi sa rezultatima provere; obavlja pojedine poverene poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga odeljenja, i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

 

SEKTOR ZA PREDSTAVKE I KANCELARIJE OKRUGA

Radno mesto

Pomoćnik direktora

Opis

Rukovodi i organizuje rad u sektoru, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; pruža stručnu pomoć zaposlenima u sektoru u vezi sa izvršavanjem zadataka, organizuje stručne i konsultativne sastanke radi rešavanja proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom sektora; održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora, obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera- stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, pravosudni ispit prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Odsek za predstavke

Radno mesto

Šef odseka

Opis

Rukovodi i organizuje rad odseka; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odseka, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prima predstavke i zahteve za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, i organizuje i prati postupanje; sistematizuje i grupiše predstavke i ukazuje na karakteristične slučajeve prijavljene korupcije; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga grupe i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizacije rada i rukovođenja, dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga odseka koji se odnose na postupanje po primljenim predstavkama fizičkih i pravnih lica i po zahtevima za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, pribavljanje podatake i dokumentacije u vezi sa predmetom od podnosioca i nadležnih organa, pribavljanje izveštaja državnih i drugih organa o postupanju po ustupljenim predstavkama, vođenje evidencije o toku postupka, analiza i klasifikovanje predstavke radi ukazivanja na određene trendove i pojave u korupciji, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Samostalni savetnik u odseku

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga odseka koji se odnose na postupanje po primljenim predstavkama fizičkih i pravnih lica i po zahtevima za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, pribavljanje podataka i dokumentacije u vezi sa predmetom od podnosioca i nadležnih organa, pribavljanje izveštaja državnih i drugih organa o postupanju po ustupljenim predstavkama, vođenje evidencije o toku postupka, analiza i klasifikovanje predstavki radi ukazivanja na određene trendove i pojave u korupciji, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu

Brojizvršilaca

2

Radno mesto

Savetnik u odseku

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga odseka koji se odnose na postupanje po primljenim predstavkama fizičkih i pravnih lica i po zahtevima za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, pribavljanje podataka i dokumentacije u vezi sa predmetom od podnosioca i nadležnih organa, pribavljanje izveštaja državnih i drugih organa o postupanju po ustupljenim predstavkama, vođenje evidencije o toku postupka, analiza i klasifikovanje predstavki radi ukazivanja na određene trendove i pojave u korupciji, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu

Brojizvršilaca

1

Radno mesto

Saradnik u odseku

Opis

Obavlja manje složene poslove iz delokruga odseka, prima i vodi internu evidenciju primljenih predstavki i zahteva, vodi evidenciju o kretanju predmeta, sastavlja odgovarajuće podneske samostalno ili po nalogu šef odseka, sarađuje sa drugim grupama u okviru sektora i obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Saradnik

Uslovi za rad

Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odnosno na studijama u trajanju do 3 godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Kancelarije okruga

Radno mesto

Šef kancelarije okruga

Opis

Rukovodi i organizuje rad kancelarije okruga; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga kancelarije okruga, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prima predstavke i zahteve za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama Agencije; ostvaruje kontakte sa drugim organima i organizacijama sa teritorije okruga u cilju izvršavanja poslova iz delokruga kancelarije; pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima i funkcionerima iz delokruga rada Agencije i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada, organizacije rada i rukovođenja, dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Brojizvršilaca

3

Radno mesto

Samostalni savetnik u kancelariji okruga

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga kancelarije okruga koji se odnose na obradu primljenih predstavki fizičkih i pravnih lica i zahteva za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, vođenje potrebnih evidencija, analiza i klasifikovanje predstavki i zahteva radi ukazivanja na određene trendove i pojave u korupciji, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i ostvaruje kontakt sa drugim organima i organizacijama sa teritorije okruga; pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima i funkcionerima iz delokruga rada Agencije i obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera- stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu

Brojizvršilaca

3

Radno mesto

Mlađi savetnik u kancelariji okruga

Opis

Obavlja poslove srednje složenosti iz delokruga kancelarije okruga koji se odnose na administrativnu obradu primljenih predstavki fizičkih i pravnih lica i zahteva za zaštitu državnih službenika od štetnih posledica zbog podnošenja prijava, vođenje potrebnih evidencija, klasifikovanje predstavki i zahteva radi ukazivanja na određene trendove i pojave u korupciji, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i ostvaruje kontakt sa drugim organima i organizacijama sa teritorije okruga; pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima i funkcionerima iz delokruga rada Agencije i obavlja druge poslove iz delokruga odseka po nalogu šefa odseka.

Zvanje

Mlađi savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 1 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; umereno srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Brojizvršilaca

3

 

SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE

Radno mesto

Pomoćnik direktora

Opis

Rukovodi i organizuje rad u sektoru, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; obavlja najsloženije stručno analitičke poslove; priprema sprovođenje konkursa za zasnivanje radnog odnosa; stara se o praćenju i analiziranju kadrovske osposobljenosti zaposlenih i ocenjivanju zaposlenih u stručnoj službi; organizuje i nadzire poslove vezane za sprovođenje postupaka javnih nabavki; stara se o sprovođenju propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; izvršava druge poslove iz delokruga sektora po nalogu direktora i zamenika direktora; pruža stručnu pomoć zaposlenima u sektoru u vezi sa izvršavanjem zadataka, organizuje stručne i konsultativne sastanke radi rešavanja proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom sektora; održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen pravni ili ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, pravosudni ispit prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Grupa za kadrovske poslove

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe; obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga grupe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; priprema predloge opštih akata i tekstove ugovora koji se zaključuju sa drugim pravnim i fizičkim licima; priprema predlog kadrovskog plana; neposredno prati kadrovsku osposobljenost zaposlenih u stručnoj službi, stara se o sprovođenju programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih i utvrđuje program obuke i prati njegovu realizaciju; sprovodi postupak ocenjivanja zaposlenih i obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga grupe, priprema predloge opštih akata i tekstove ugovora koji se zaključuju sa drugim pravnim i fizičkim licima; učestvuje u praćenju kadrovske osposobljenosti zaposlenih u stručnoj službi, učestvuje u sprovođenju programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih; učestvuje u postupku ocenjivanja zaposlenih i obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet- stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Saradnik u grupi

Opis

Obavlja samostalno poslove iz delokruga grupe koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika u pogledu vođenja kadrovske i druge evidencije (personalna dosijea, odsustvo s rada i sl.); priprema podatke za donošenje rešenja u vezi sa pravima iz radnog odnosa; izrađuje nacrte rešenja iz oblasti rada i radnih odnosa; obavlja poslove prijava i odjava zaposlenih organizacijama obaveznog osiguranja, obavlja poslove organizacije službenih putovanja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Saradnik

Uslovi za rad

Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odnosno na studijama u trajanju do 3 godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Referent u grupi

Opis

Obavlja administrativno-tehničke i administrativne poslove iz delokruga grupe koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika u pogledu vođenja kadrovske i druge evidencije (personalna dosijea, odsustvo s rada i sl.); priprema podatke za donošenje rešenja u vezi sa pravima iz radnog odnosa; obavlja poslove prijava i odjava zaposlenih organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, obavlja poslove organizacije službenih putovanja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Referent

Uslovi za rad

Završena srednja škola i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost

Broj izvršilaca

1

 

 

Unutrašnja jedinica

Grupa za materijalno-finansijske poslove

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe; obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga grupe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prati propise iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i učestvuje u pripremanju i izradi nacrta i predloga opštih akata iz delokruga rada grupe; prati realizaciju finansijskih sredstava u cilju obezbeđenja zakonskog, namenskog i ekonomičnog trošenja, po potrebi podnosi zahtev za izmenu aproprijacija i kvota; prati izvršenje rashoda po svim ekonomskim klasifikacijama i usaglašava knjigovodstveno stanje analitičkih evidencija sa glavnom knjigom Trezora; izrađuje analize i izveštaje o finansijsko-materijalnom poslovanju i izvršenju budžeta i dostavlja ih Ministarstvu finansija i drugim nadležnim organima u rokovima propisanim Zakonom o budžetskom sistemu; na osnovu planova aktivnosti drugih organizacionih jedinica izrađuje nacrt finansijskog plana za budžetsku godinu; potpisuje zahteve za plaćanja i odgovorno je lice za namensku i zakonitu upotrebu budžetskih sredstava; učestvuje u kreiranju sistema donatorskih projekata i pruža stručnu pomoć u realizaciji tih projekata; vodi evidenciju o prisutnosti zaposlenih u grupi i daje podatke za obračun plata zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Samostalni savetnik u grupi

Opis

Obvalja poslove visoke složenosti iz delokruga grupe; učestuje u izradi predloga godišnjeg plana javnih nabavki; administrira radom komisije za sprovođenje javnih nabavki; izrađuje konkursnu dokumentaciju, kvartalne i godišnje izveštaje, vodi evidencije javnih nabavki i druga dokumenta u skladu da propisima kojima se uređuje postupak javnih nabavki; izvršava ostale poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski ili pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; sertifikat izdat od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak javne nabavke; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u grupi

Opis

Obavlja poslove umereno visoke složenosti iz delokruga grupe; prati realizaciju finansijskih i materijalnih sredstava u cilju obezbeđenja namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava, po potrebi izrađuje zahtev za izmenu aproprijacija i kvota; prati izvršenje rashoda po svim ekonomskim klasifikacijama; učestvuje u izradi analize i izveštaja o finansijsko materijalnom poslovanju i izvršenju budžeta; na osnovu planova aktivnosti drugih organizacionih jedinica učestvuje u izradi nacrta finansijskog plana za budžetsku godinu; daje podatke za obračun plata zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Saradnik u grupi

Opis

Obrađuje fakture, rešenja i drugu obračunsku dokumentaciju i vrši njihovu formalnu i računsku kontrolu; evidentira prispela i likvidirana dokumenta, realizovana plaćanja, priprema zahteve za plaćanja i dostavlja ih Trezoru na realizaciju; vrši obračun plata zaposlenih i angažovanih lica po ugovorima; popunjava propisane obrasce o obračunatim i isplaćenim porezima i doprinosima na lična primanja i dostavlja ih nadležnim organima u zakonski propisanim rokovima; u ime službe vodi propisanu evidenciju i vrši nabavku osnovnih sredstava, sitnog inventara i administrativnog materijala, u skladu sa sprovedenim procedurama o javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Saradnik

Uslovi za rad

Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odnosno na studijama u trajanju do 3 godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

 

 

Unutrašnja jedinica

Grupa za informatičke poslove

Radno mesto

Rukovodilac grupe

Opis

Rukovodi i organizuje rad grupe; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga grupe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; razvija i održava bazu podataka i aplikativni softver neophodan za rad organa i stručne službe Agencije; razvija sistem za nesmetan i kvalitetan protok informacija između unutrašnjih jedinica; pruža tehničku podršku i pomoć zaposlenima u stručnoj službi u održavanju nesmetane elektronske komunikacije; razvija i održava standarde najvišeg nivoa kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka i obezbeđuje njihovu zaštitu; izrađuje izveštaje po nalogu direktora, zamenika direktora i pomoćnika direktora; ostvaruje saradnju sa spoljnim konsultantima pri radu na dizajniranju i održavanju internet prezentacije Agencije i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovoljavanja postavljenih tehnoloških standarda; obavlja i druge poslove iz delokruga grupe po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet informatičkog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje stranog jezika prednost; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Saradnik u grupi

Opis

Obavlja administrativno-tehničke poslove koji se odnose na informacioni sistem u stručnoj službi; vrši poslove održavanja baze podataka i pružanja pomoći stručnoj službi u kreiranju potrebnih baza podataka; obavlja poslove održavanja računarske mreže; obavlja poslove obezbeđivanja usluge elektronske pošte korisnicima u stručnoj službi; obavlja i druge poslove iz delokruga grupe po nalogu rukovodioca grupe.

Zvanje

Saradnik

Uslovi za rad

Visoko obrazovanje na informatičkim studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odnosno na studijama informatičkog smera u trajanju do 3 godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; srednji nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

 

 

Unutrašnja jedinica

Pisarnica

Radno mesto

Šef pisarnice

Opis

Rukovodi i organizuje rad pisarnice; dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; obezbeđuje i nadgleda pravilnu primenu propisa o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju akata; stara se o blagovremenom evidentiranju i dostavljanju u proceduru primljenih materijala i o pripremi materijala za elektronsku obradu; prima stranke i daje obaveštenja o kretanju predmeta; odgovara za upotrebu pečata Agencije; obavlja i druge poslove iz delokruga grupe po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Referent

Uslovi za rad

Završena srednja škola; položen državni stručni ispit; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Administrativni referent

Opis

Obavlja admnistrativno-tehničke i dokumentacione poslove koji se odnose na prijem, razvrstavanje i arhiviranje materijala upućenih Agenciji; vodi automatizovane evidencije predmeta i materijala po stepenu poverljivosti; vodi delovodnik i dostavne knjige; vrši kompletiranje i dostavljanje predmeta; vrši izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala; obavlja i druge poslove iz delokruga pisarnice, a po nalogu šefa pisarnice.

Zvanje

Referent

Uslovi za rad

Završena srednja škola; – položen državni stručni ispit; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Kurir

Opis

Vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i nošenje hitne i poverljive pošte; vrši i druge poslove po nalogu šefa pisarnice odnosno pomoćnika direktora.

Zvanje

Nameštenik IV vrste

Uslovi za rad

Stečeno ili priznato srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, odnosno III ili IV stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Vozač

Opis

Upravlja službenim vozilom i po potrebi vozi članove Odbora Agencije, zaposlene iz Stručne službe, pomoćnike direktora, sekretara Odbora, direktora i zamenika direktora radi obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju, vodi evidenciju o korišćenju vozila, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Zvanje

Nameštenik IV vrste

Uslovi za rad

Stečeno ili priznato srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, odnosno III ili IV stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu

Broj izvršilaca

2

 

UŽE UNUTRAŠNJE JEDINICE IZVAN SEKTORA

 

KANCELARIJA ODBORA

 

Radno mesto

Sekretar Odbora

Opis

Rukovodi i organizuje rad u Kancelariji Odbora, planira, usmerava i nadzire rad u kancelariji, obavlja najsloženije poslove iz delokruga kancelarije; dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad, obezbeđuje da se sve aktivnosti odvijaju po planu, utvrđenim prioritetima i blagovremeno i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; priprema sednice Odbora, koordinira rad članova Odbora i vodi zapisnike o radu sednice Odbora; kontrola nacrta odluka po žalbama i drugih odluka Odbora, vrši potrebne redakcije nacrta tih odluka; stara se i odgovoran je za formiranje i čuvanje arhive Odbora, ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama u ostvarivanju nadležnosti Odbora i obavlja druge poslove po nalogu predsednika Odbora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, pravosudni ispit prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u Kancelariji Odbora

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga kancelarije; vodi po žalbama postupak utvrđivanja povrede Zakona i izricanja mera; pomaže sekretaru Odbora u pripremi nacrta drugih odluka Odbora; stara se o objavljivanju izreke i sažetog obrazloženja odluke kojom je izrečena mera o povredi Zakona; prati izvršavanje pojedinačnih odluka od strane funkcionera i nadležnih organa, podnosi inicijative za razrešenje funkcionera, prati i analizira propise i sistematizuje pravnu praksu u sprečavanju sukoba interesa, i obavlja druge poslove po nalogu sekretara Odbora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

 

KANCELARIJA DIREKTORA

Radno mesto

Šef kancelarije

Opis

Rukovodi i organizuje rad u kancelariji, planira, usmerava i nadzire rad zaposlenih u kancelariji; obezbeđuje da se sve aktivnosti u kancelariji odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; pruža stručnu pomoć zaposlenima u kancelariji u vezi sa izvršavanjem zadataka, organizuje stručne i konsultativne sastanke radi rešavanja proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom kancelarije i cele stručne službe; održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i drugim organima i organizacijama za potrebe direktora i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupe

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, pravosudni ispit prednost; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Specijalni savetnik za ekonomsko finansijska pitanja

Opis

Prati i analizira propise iz oblasti privrede, bankarstva i finansija od značaja za delokrug rada Agencije; priprema izveštaje i mišljenja u pogledu načina primene ovih propisa od strane Agencije; ostvaruje neposrednu saradnju sa državnim organima i organizacijama iz oblasti privrede, bankarstva i finansija; izveštava direktora o svim značajnim pitanja sprovođenja finansijskih propisa; i obavlja druge specijalne poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine iskustva na poslovima finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

PR Agencije

Opis

Obavlja najsloženije poslove iz delokruga javnog predstavljanja kancelarije; organizuje predstavljanje Agencije u javnosti, održava redovne kontakte sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, organizuje konferencije za novinare, intervjue i javna istupanja predstavnika Agencije, priprema saopštenja za javnost o radu Agencije, vodi evidencije o javnim istupima i kontakt liste; stara se o pripremanju i ažuriranju informatora o radu Agencije i o ažuriranju podataka na internet prezentaciji; priprema realizaciju svih oblika saradnje (radne sastanke, okrugle stolove, zajedničke konferencije i sl.) kancelarije direktora sa predstavnicima drugih organa i organizacija i civilnog društva i obavlja druge poslove iz delokruga kancelarije po nalogu direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje stranog jezika; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Asistent u kancelariji

Opis

Obavlja poslove koordinacije i organizacije rada kancelarije; prati, koordinira i vrši evidenciju dnevnih i dugoročnih aktivnosti i obaveza direktora i zamenika direktora; organizuje i koordinira poslovne sastanke direktora i zamenika direktora, obavlja direktnu spoljnu i internu telefonsku i elektronsku komunikaciju u cilju pravovremene razmene informacija; sarađuje sa pomoćnicima direktora i načelnicima službi u obezbeđivanju blagovremenog izvršavanja poslova i zadataka; vrši prijem i slanje dopisa, faksova i elektronske pošte; vodi evidencije prispele pošte i druge dokumentacije u kancelariju i pravovremenog razvrstavanja po delokrugu unutrašnjih jedinica; vodi evidencije kontakt osoba predstavnika državnih i drugih organa i organizacija; stara se i odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih dokumenata prispelih u Kancelariju; vodi zapisnike sastanaka direktora i zamenika direktora, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa kancelarije.

Zvanje

Referent

Uslovi za rad

Završena srednja škola; položen državni stručni ispit; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; odlično poznavanje propisa o kancelarijskom poslovanju, sistema državne uprave i državnih službenika; poznavanje stranog jezika; poznavanje rada na računaru; ograničen nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

 

INTERNI REVIZOR

 

Radno mesto

Interni revizor

Opis

Planira i organizuje poslove interne revizije, testira analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije i nadležnosti Agencije; procenjuje sisteme i procese interne kontrole na osnovu upravljanja rizicima i daje ocene, savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci, izrađuje strateški plan i operativne planove i programe rada koji su osnovi za realizaciju funkcije interne revizije i prati izvršenje istih, izrađuje godišnji izveštaj o rezultatima interne revizije; priprema izveštaj o izvršenoj reviziji i daje preporuke, mišljenja i ocenu revizije koje dostavlja direktoru i odgovornom licu subjekta revizije i obavlja posebne revizije na zahtev direktora ili prema potrebi; obavlja reviziju korišćenja sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, prati sprovođenje preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, Centralnom jedinicom za harmonizaciju kojoj dostavlja strateški plan i godišnje planove i podnosi godišnji izveštaj o radu; učestvuje u planiranju projekata revizije i prati njihovu realizaciju, sačinjava periodične i godišnje izveštaje za poslove koje realizuje u izveštajnom periodu, obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen državni stručni ispit, najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine iskustva na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca

1

 

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

 

Radno mesto

Načelnik službe

Opis

Rukovodi, organizuje i planira rad službe; izrađuje strateški plan i program rada službe i prati izvršenje istog; organizuje, koordinira, usmerava i nadzire aktivnosti u službi; obavlja najsloženije poslove iz delokruga službe; dodeljuje poslove zaposlenima u službi, pruža im savete, uputstva i stručnu pomoć; obezbeđuje da se sve aktivnosti realizuju po planu, utvrđenim prioritetima i rokovima; blagovremeno i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; prati međunarodne propise iz oblasti borbe protiv korupcije, posebno Konvencije i međunarodne ugovore koje je država ratifikovala; predlaže i inicira izmene domaćih propisa radi usklađivanja sa međunarodno prihvaćenim pravnim pravilima i standardima; ostvaruje redovnu saradnju sa najvažnijim međunarodnim institucijama i organizacijama kao i sa drugim nadležnim stranim delegacijama, ambasadama i zvaničnicima; prima obaveštenja državnih organa o poslovima međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije; sarađuje sa nadležnim institucijama u procesu evropskih integracija, koordinira pisanje izveštaja, mišljenja i informacija iz delokruga Agencije koji su vezani za proces evropskih integracija; koordinira procesom izrade i upravljanjem međunarodnih projekata, učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima, obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; pravosudni ispit prednost, odlično znanje engleskog jezika; prethodno iskustvo i rad u međunarodnim institucijama prednost, iskustvo u pisanju i upravljanju projektima; znanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, planiranju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u službi

Opis

Obavlja najsloženije poslove iz delokruga službe, prati međunarodne propise iz oblasti borbe protiv korupcije, učestvuje u izradi inicijalnih predloga za usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima i propisima EU, sarađuje sa međunarodnim organizacijama, učestvuje u izradi i realizaciji međunarodnih projekata, piše izveštaje, analize i stručna mišljenja; sarađuje sa nadležnim državnim institucijama u procesu evropskih integracija u delu koji se odnosi na oblast borbe protiv korupcije; učestvuje u koordinaciji međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv korupcije sa nadležnim državnim organima; učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima koji se odnose na oblast borbe protiv korupcije, obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; pravosudni ispit prednost, odlično znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru; iskustvo u radu u međunarodnim institucijama prednost, visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Samostalni savetnik u službi

Opis

Obavlja relativno složene poslove iz delokruga službe, prati međunarodne propise iz oblasti borbe protiv korupcije, učestvuje u izradi inicijalnih predloga za usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima i propisima EU, sarađuje sa međunarodnim organizacijama, učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata, učestvuje u pisanju izveštaja, analiza i stručnih mišljenja; učestvuje na seminarima koji se odnose na oblast borbe protiv korupcije, obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; odlično znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru; iskustvo u radu sa međunarodnim institucijama prednost, umeren nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u službi

Opis

Obavlja lakše poslove iz delokruga službe, prati međunarodne propise iz oblasti borbe protiv korupcije, učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata, vodi evidenciju o obaveštenjima državnih organa o poslovima međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije; vodi evidenciju i dokumentaciju o međunarodnim projektima i o saradnji sa međunarodnim institucijama, učestvuje na seminarima koji se odnose na oblast borbe protiv korupcije, obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; odlično znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru; iskustvo u radu sa međunarodnim institucijama prednost, umereni nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

 

Radno mesto

Načelnik službe

Opis

Rukovodi i organizuje rad službe, planira, usmerava i nadzire rad u službi, obavlja najsloženije poslove iz delokruga službe; dodeljuje neposredno izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad, obezbeđuje da se sve aktivnosti odvijaju po planu, utvrđenim prioritetima i blagovremeno i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu; organizuje postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao ovlašćeno lice; stara se o percepciji i imidžu Agencije u javnosti; preduzima i planira aktivnosti za poboljšanje položaja Agencije u javnosti; stara se o pripremanju i ažuriranju informatora o radu Agencije i o ažuriranju podataka na internet prezentaciji; izrađuje analize o medijskom praćenju aktivnosti Agencije; priprema realizaciju svih oblika saradnje (radne sastanke, okrugle stolove, zajedničke konferencije i sl.) predstavnika agencije sa predstavnicima drugih organa i organizacija i civilnog društva i obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje stranog jezika; poznavanje rada na računaru; sposobnost samostalnog izvršavanja poslova i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u službi

Opis

Obavlja najsloženije poslove iz delokruga službe, izrađuje analize o medijskom praćenju aktivnosti Agencije; analizira potrebe i definiše prioritete u pripremi komunikacione strategije Agencije; izrađuje kvantitativne i kvalitativne analize medijskog sadržaja; analizira problematične situacije medijskog prezentovanja Agencije i predlaže rešenja (upravljanje problemima); planiranje medijskih nastupa i prezentacija Agencije i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje stranog jezika; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i iskustvo u organizovanju, upravljanju i usklađivanju rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Savetnik u službi

Opis

Obavlja složene poslove iz delokruga službe, neposredno kontaktira predstavnike javnog informisanja i održava kontakte sa medijima; realizuje i vodi evidencije o javnim nastupima organa Agencije i ažurira kontakt liste; priprema skice intervjua i saopštenja za javnost; obavlja poslove postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; realizuje i vodi okrugle stolove, konferencije i druge javne skupove i obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen fakultet društvenog smera – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje stranog jezika prednost; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

 

SLUŽBA ZA REŠAVANJE O SUKOBU INTERESA

 

Radno mesto

Načelnik službe

Opis

Rukovodi i organizuje rad službe; obavlja najsloženije poslove iz delokruga službe; dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; sistematizuje pravnu praksu iz delokruga službe; obavlja neophodne konsultacije sa direktorom i zamenikom direktora; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga službe i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada i organizovanja i rukovođenja; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u službi

Opis

Obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga službe; vodi postupak utvrđivanja povrede Zakona i izricanja mera (stručna obrada, provera kod nadležnih organa, prikupljanje dokaznog materijala, vođenje rasprave i izvođenje dokaza saslušanjem funkcionera, svedoka, veštaka, izrada nacrta odluka); vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, prati izvršavanje pojedinačnih odluka od strane funkcionera i nadležnih organa, podnosi inicijative za razrešenje funkcionera i obavlja druge poslove po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

4

Radno mesto

Samostalni savetnik u službi

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga službe; vodi postupak utvrđivanja povrede Zakona i izricanja mera osim prema funkcionerima koji su izabrani na javnu funkciju neposredno od građana (stručna obrada, provera kod nadležnih organa, prikupljanje dokaznog materijala, izrada nacrta odluka); vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, prati izvršavanje pojedinačnih odluka od strane funkcionera i nadležnih organa, podnosi inicijative za razrešenje funkcionera i obavlja druge poslove po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen pravni fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

4

 

SLUŽBA ZA KONTROLU FINANSIRANJA

POLITIČKIH SUBJEKATA

 

Radno mesto

Načelnik službe

Opis

Rukovodi i organizuje rad službe; obavlja poslove veoma visoke složenosti iz delokruga službe, dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove na rad i pruža uputstva i potrebnu stručnu pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad; prima izveštaje o finansijskom poslovanju političkih stranaka i izbornih kampanja na propisanim obrascima; organizuje ažurno vođenje evidencija u skladu sa Zakonom, stara se o stavljanju na raspolaganje javnosti izveštaja o finansijskom poslovanju političkih stranaka; obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga službe; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i drugim organima u cilju izvršavanja poslova iz delokruga službe i obavlja druge poslove po nalogu direktora.

Zvanje

Položaj I grupa

Uslovi za rad

Završen ekonomski fakultet – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; licenca za ovlašćenog revizora ili specijalističke studije za oblast budžetskog računovodstva; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Brojizvršilaca

1

Radno mesto

Viši savetnik u službi

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga službe; sprovodi neposrednu kontrolu izveštaja o finansijskom poslovanju političkih stranaka, završnih računa, evidencija i izveštaja u skladu sa Zakonom; sprovodi kontrolu izveštaja o finansiranju izbornih kampanja, pribavlja podatke i ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i angažovanim revizorima u vršenju kontrole; obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga službe; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Viši savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski, pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; licenca za ovlašćenog revizora ili specijalističke studije za oblast budžetskog računovodstva; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

2

Radno mesto

Samostalni savetnik u službi

Opis

Obavlja poslove visoke složenosti iz delokruga službe; sprovodi neposrednu kontrolu izveštaja o finansijskom poslovanju političkih stranaka, završnih računa, evidencija i izveštaja u skladu sa Zakonom; sprovodi kontrolu izveštaja o finansiranju izbornih kampanja, pribavlja podatke i ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i angažovanim revizorima u vršenju kontrole; obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga službe po nalogu načelnika službe.

Zvanje

Samostalni savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski, pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

4

Radno mesto

Savetnik u službi

Opis

Obavlja poslove umerene složenosti iz delokruga odeljenja; sprovodi neposrednu kontrolu izveštaja o finansijskom poslovanju političkih stranaka, završnih računa, evidencija i izveštaja u skladu sa Zakonom; sprovodi kontrolu izveštaja o finansiranju izbornih kampanja, pribavlja podatke i ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i angažovanim revizorima u vršenju kontrole; obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga odelenja; vodi odgovarajuće postupke po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, obavlja poslove uspostavljanja i ažuriranja evidencije o finansijskim izveštajima političkih subjekata; stara se o javnom objavljivanju godišnjih izveštaja; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i obavlja druge poslove iz delokruga grupe po nalogu načelnika odeljenja.

Zvanje

Savetnik

Uslovi za rad

Završen ekonomski, pravni ili fakultet političkih nauka – stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; umereno visok nivo samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.

Broj izvršilaca

3

 

V PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 49.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Agencije, a primenjivaće se počev od 1. januara 2012. godine

 

U Beogradu, 22. jul 2011. godine

Broj: 014-110-00-00005/2011-06

DIREKTOR

Zorana Marković