Правилник о систематизацији

Програми обука
21/07/2010
Округли сто
29/07/2011

Правилник о систематизацији

print

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

______________________________________________________________________

Београд, јул 2011. године

 

На основу члана 23. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08 и 53/10) директор Агенције за борбу против корупције, по прибављеном мишљењу Одбора Агенције за борбу против корупције, a уз сагласност Одбора за правосуђе и управу Народне скупштине, доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: унутрашње организационе јединице у стручној служби Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Стручна служба), њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица и начин сарадње са другим органима и организацијама; положаји; разврставање положаја и извршилачких радних места; називи радних места на којима раде државни службеници на положају и опис послова; називи радних места са описом послова и звањем за државне службенике на извршилачким радним местима, односно врсте радних места намештеника, број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за рад на сваком радном месту.

Називи радних места и други појмови у овом правилнику употребљени у мушком граматичком роду подједнако обухватају и односе се на лица женског и мушког рода.

II УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

Заједничке одредбе

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) образују се следеће основне унутрашње јединице Стручне службе:

 1. Сектор за послове превенције;

 2. Сектор за оперативне послове;

 3. Сектор за представке и канцеларије округа;

 4. Сектор за опште послове.

У секторима се образују уже унутрашње јединице – одељење, одсек и група.

Члан 3.

Ради вршења послова за поједине области рада изван састава сектора образују се:

 

 1. Канцеларија Одбора;

 2. Канцеларија директора;

 3. Интерни ревизор;

 4. Служба за међународну сарадњу;

 5. Служба за односе са јавношћу;

 6. Служба за решавање о сукобу интереса;

 7. Служба за контролу финансирања политичких субјеката.

 

Основне и уже унутрашње јединице

1. Сектор за послове превенције

Члан 4.

У Сектору за послове превенције обављају се послови:

 • надзора над спровођењем Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова и припреме мишљења у вези са применом Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова;

 • анализе прописа у вези са иницијативама за измену и доношење прописа у области борбе против корупције;

 • израде мишљења и препорука за измену и доношење прописа којима се регулише сузбијање корупције;

 • координирања рада државних органа и пружања стручне помоћи у превентивној борби против корупције;

 • давања смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору;

 • установљавања и координације радних група за израду секторских планова интегритета;

 • праћења доношења и спровођења планова интегритета;

 • вођења евиденције о лицима одговорним за израду и спровођење планова интегритета и старања о обуци тих лица;

 • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције у државним органима и организацијама, територијалној аутономији и локалној самоуправи, јавним службама, организацијама обавезног социјалног осигурања и другим правним лицима;

 • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције за новинаре, просветне раднике, средњошколце, студенте и друге циљне групе;

 • припремања програма интерне обуке за запослене у Стручној служби;

 • сарадње са научним и стручним институцијама, средствима јавног информисања, удружењима цивилног друштва, младима и свим другим грађанима у вези са укључивањем у превентивну борбу против корупције;

 • спровођења кампања и других јавних догађаја за подизање антикорупцијске свести грађана;

 • организовања и спровођења истраживања о различитим видовима корупције;
  развоја методологија и алата за мерење различитих видова корупције;

 • праћења и анализе истраживања, методологија и алата за мерење различитих видова корупције које спроводе домаће и међународне институције и организације;

 • увођења међународних решења која се тичу индикатора за мерење различитих видова корупције;

 • организовања и спровођења истраживања неопходних за унутрашњи развој Агенције;

 • израде и предлагања органима и унутрашњим организационим јединицама Службе Агенције методологија, индикатора и алата за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције;

 • израде индикатора за спровођење евалуација делотворности рада органа и унутрашњих организационих јединица Службе Агенције;

 • координирања и фацилитирања процеса стратешког планирања у оквиру Агенције у циљу усмеравања њеног унутрашњег развоја;

 • припреме предлога пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и имплементације одобрених пројеката;

 • и други послови из делокруга сектора.

Члан 5.

У Сектору за послове превенције образују се уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за Стратегију и прописе;

 2. Одсек за планове интегритета;

 3. Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом;

 4. Одсек за истраживање и развој.

  У одељењима се образују уже унутрашње јединице – одсек и група.

Члан 6.

У Одељењу за Стратегију и прописе образују се уже унутрашње јединице:

 1. Група за праћење Стратегије;

 2. Група за анализу прописа.

Члан 7.

У Одељењу за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом образују се уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за едукације;

 2. Група за кампање и сарадњу са цивилним друштвом.

Члан 8.

У Одељењу за Стратегију и прописе обављају се послови:

 

 • надзора над спровођењем Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова и припреме мишљења у вези са применом Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова;

 • анализе прописа у вези са иницијативама за измену и доношење прописа у области борбе против корупције;

 • израде мишљења и препорука за измену и доношење прописа којима се регулише сузбијање корупције;

 • координирања рада државних органа и пружања стручне помоћи у превентивној борби против корупције;

 • други послови из делокруга одељења.

Члан 9.

У Одсеку за планове интегритета обављају се послови:

 • давања смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору;

 • установљавања и координације радних група за израду секторских планова интегритета;

 • праћења доношења и спровођења планова интегритета;

 • вођења евиденције о лицима одговорним за израду и спровођење планова интегритета и старања о обуци тих лица;

 • други послови из делокруга одсека.

Члан 10.

У Одељењу за едукацијe, кампање и сарадњу са цивилним друштвом обављају се послови:

 • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције у државним органима и организацијама, територијалној аутономији и локалној самоуправи, јавним службама, организацијама обавезног социјалног осигурања и другим правним лицима;

 • учешћа у припремању, односно припремања програма обуке о борби против корупције за новинаре, просветне раднике, средњошколце, студенте и друге циљне групе;

 • припремања програма интерне обуке за запослене у Стручној служби;

 • сарадње са научним и стручним институцијама, средствима јавног информисања, удружењима цивилног друштва, младима и свим другим грађанима у вези са укључивањем у превентивну борбу против корупције;

 • спровођења кампања и других јавних догађаја за подизање антикорупцијске свести грађана;

 • и други послови из делокруга одељења.

Члан 11.

У Одсеку за истраживање и развој обављају се послови:

 • организовања и спровођења истраживања о различитим видовима корупције;
  развоја методологија и алата за мерење различитих видова корупције;

 • праћења и анализе истраживања које спроводе домаће и међународне институције и организације;

 • праћења и анализе методологија и алата за мерење различитих видова корупције које спроводе домаће и међународне институције и организације;

 • увођења међународних решења која се тичу индикатора за мерење различитих видова корупције;

 • организовања и спровођења истраживања неопходних за унутрашњи развој Агенције;

 • израде и предлагања органима и унутрашњим организационим јединицама Службе Агенције методологија, индикатора и алата за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције;

 • израде индикатора за спровођење евалуација делотворности рада органа и унутрашњих организационих јединица Службе Агенције;

 • координирања и фацилитирања процеса стратешког планирања у оквиру Агенције у циљу усмеравања њеног унутрашњег развоја;

 • припреме предлога пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и имплементације одобрених пројеката из области рада одсека;

 • други послови из области рада одсека.

2. Сектор за оперативне послове

Члан 12.

У Сектору за оперативне послове обављају се послови:

 • пријема обавештења о ступању на функцију и о престанку функције;

 • пријема извештаја о имовини и приходима у складу са Законом;

 • провере благовремености и формалне исправности извештаја;

 • вођења регистра функционера;

 • вођења регистра имовине функционера и повезаних лица из члана 43. став 2. Закона;

 • евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција;

 • вођења каталога поклона;

 • објављивања и ажурирања на интернет презентацији Агенције података о имовини функционера који су јавни у складу са другим прописима, као и других података за које функционер, односно повезана лица дају сагласност да се објаве;

 • провере тачности података о имовини функционера, према годишњем плану провере;

 • праћења имовинског стања функционера и утврђивања разлога несагласности између података у извештају и стварног стања или између увећања вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода и обавештавања о томе органа у коме функционер врши јавну функцију и других надлежних органа;

 • вођење поступка утврђивања повреде Закона;

 • други послови из делокруга сектора.

Члан 13.

У Сектору за оперативне послове образују се уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за регистре,

 2. Одељење за контролу имовине функционера.

Члан 14.

У Одељењу за регистре обављају се послови:

 • пријема обавештења о ступању на функцију и о престанку функције;

 • пријема извештаја о имовини и приходима у складу са Законом, провере благовремености подношења и формалне исправности извештаја, архивирања и чувања извештаја;

 • вођења регистра функционера;

 • вођења регистра имовине функционера и повезаних лица из члана 43. став 2. Закона;

 • евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција;

 • вођења каталога поклона;

 • објављивања и ажурирања на интернет презентацији Агенције података о имовини функционера који су јавни у складу са другим прописима, као и других података за које функционер, односно повезана лица дају сагласност да се објаве;

 • пријема обавештења о преносу управљачких права и података о лицу на које су та права пренета;

 • поступак спровођења Закона у погледу преноса управљачких права привредним друштвима у којима функционери имају више од 3% удела;

 • други послови из делокруга одељења.

Члан 15.

У Одељењу за контролу имовине функционера обављају се послови:

 • израде предлога годишњег плана провере података;

 • праћења имовинског стања функционера и утврђивања разлога несагласности између података у извештају и стварног стања или између увећања вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода и обавештавања о томе органа у коме функционер врши јавну функцију и других надлежних органа;

 • контроле преноса управљачких права у складу са Законом;

 • вођење поступка утврђивања повреде Закона;

 • други послови из делокруга одељења.

 

3. Сектор за представке и канцеларије округа

Члан 16.

У Сектору за представке и канцеларије округа обављају се послови:

 • пријема представки/пријава правних и физичких лица;

 • пријема захтева за заштиту државних службеника од штетних последица пријаве корупције;

 • поступања по поднетим представкама;

 • поступања по захтевима и пружање заштите државним службеницима од штетних последица због подношења пријаве;

 • пружања стручне помоћи функционерима, грађанима и правним лицима из делокруга рада Агенције са територије округа;

 • остваривања сарадње са другим органима и организацијама са територије округа

 • делегирани из надлежности Агенције;

 • други послови из делокруга сектора.

Члан 17.

У Сектору за представке и канцеларије округа образују се уже унутрашње јединице:

   1. Одсек за представке,

   2. Канцеларије округа.

Члан 18.

У Одсеку за представке обављају се послови:

 • пријема представки/пријава правних и физичких лица;

 • пријема захтева за заштиту државних службеника од штетних последица пријаве корупције;

 • поступања по поднетим представкама;

 • поступања по захтевима и пружање заштите државним службеницима од штетних последица због подношења пријаве;

 • други послови из делокруга одељења.

Члан 19.

У канцеларијама округа обављају се послови:

 • пријема представки/пријава правних и физичких лица са територије округа;

 • пријема захтева за заштиту државних службеника од штетних последица пријаве корупције са територије округа;

 • административне обраде примљених пријава и захтева;

 • вођења потребних евиденција;

 • пружања стручне помоћи функционерима, грађанима и правним лицима из делокруга рада Агенције;

 • остваривања сарадње са другим органима и организацијама са територије округа;

 • сарадње са организационим јединицама Агенције;

 • други делегирани послови из надлежности Агенције.

 

4. Сектор за опште послове

Члан 20.

У Сектору за опште послове обављају се послови:

 • пријема у радни однос и остваривања права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника;

 • израде предлога општих и нацрта појединачних аката из области радних односа;

 • вредновања учинка рада државних службеника и аналитике радних места;

 • обуке и стручног усавршавања запослених;

 • вођења одговарајућих евиденција у области рада;

 • материјално-финансијски и рачуноводствени послови;

 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;

 • вођења поступака јавних набавки;

 • пријема, отпремања и архивирања поште;

 • развијања информатичке основе за одвијање радног процеса;

 • одржавања информатичке опреме и интернет презентације;

 • други послови из делокруга сектора.

Члан 21.

У Сектору за опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за кадровске послове;

 2. Група за материјално-финансијске послове;

 3. Група за информатичке послове;

 4. Писарница.

Члан 22.

У Групи за кадровске послове обављају се послови:

 • праћења примене закона и других прописа који се односе на рад Стручне службе;

 • припремања предлога општих аката Стручне службе и уговора које закључује Агенција са другим правним и физичким лицима;

 • израде појединачних аката из области радних односа;

 • припреме и израде кадровског плана и аналитике радних места;

 • праћења и анализирања кадровске оспособљености запослених;

 • сагледавање потреба за стручним образовањем и усавршавањем запослених и праћења њиховог испуњавања;

 • вођења кадровских и других евиденција;

 • стручне помоћи у поступку оцењивања државних службеника;

 • припремања предлога акта о систематизацији,

 • други послови из делокруга групе.

Члан 23.

У Групи за материјално-финансијске послове обављају се послови:

 • израде предлога буџетских средстава;

 • припреме општих и других аката који се односе на материјално-финансијско пословање;

 • евидентирања и плаћања доспелих обавеза;

 • састављања периодичних извештаја и завршног рачуна о извршеним расходима;

 • вођења финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;

 • обрачуна и исплате плата и осталих личних примања;

 • спровођења поступка јавних набавки;

 • набавке, ускладиштења и издавање потрошног материјала и ситног инвентара;

 • пријема и евидентирања и смештаја новонабављених основних средстава;

 • израде информација, извештаја и анализа из области финансијско-материјалног пословања;

 • јавних набавки;

 • други послови из делокруга групе.

Члан 24.

У Групи за информатичке послове обављају се послови:

 • развијања информатичке основе за одвијање радног процеса;

 • одржавања рачунарске и комуникационе мреже;

 • обезбеђивања приступа интернету и интранету;

 • обезбеђивање, одржавање и унапређивање интернет презентације;

 • израда апликативних софтвера;

 • други послови из делокруга групе.

Члан 25.

У Писарници се обављају послови:

 • физичког и електронског пријема поднесака;

 • отварања и прегледа поште;

 • класификовања и завођења предмета, аката и поднесака, здруживања, допуне и комплетирања предмета и достављања у рад;

 • пријема решених предмета, њиховог евидентирања, архивирања и чувања у архиви;

 • излучивања безвредног регистратурског материјала;

 • вођења књига препоручене и друге поште, као и поште са ознаком одређеног степена поверљивости;

 • пријема странака и давања обавештења о кретању предмета из деловодника;

 • курирско-возачки послови (унутрашња и спољна достава и управљање службеним возилима);

 • канцеларијски и помоћно-технички послови;

 • други послови из делокруга писарнице.

 

Унутрашње јединице изван сектора

1. Канцеларија Одбора

 

Члан 26.

У Канцеларији Одбора обављају се послови:

 • прибављања и припреме документационог материјала и података за рад Одбора;

 • израда одлука по жалбама;

 • објављивања коначних одлука по жалбама;

 • припреме седница Одбора и координације рада чланова Одбора;

 • припреме нацрта других одлука Одбора у складу са Пословником (одлука, закључак, иницијатива, правни став, мишљење, препорука, упутство) и израде записника;

 • израде нацрта решења о плати, накнади и другим примањима директора и заменика директора, као и нацрта решења о остваривању права по основу рада директора и заменика директора;

 • формирања и чувања архиве Одбора;

 • анализе и припреме за усвајање годишњег извештаја о раду Агенције;

 • припреме података за надзор над радом и имовинским стањем директора;

 • анализе и припреме за усвајање предлога буџетских средстава за рад Агенције;

 • други послови из делокруга канцеларије у складу са законом, општим актима Агенције и налозима Одбора или председника Одбора.

2. Канцеларија директора

Члан 27.

У Канцеларији директора обављају се послови:

 • протокола;

 • кординације рада унутрашњих организационих јединица;

 • редовне сарадње са државним органима и организацијама;

 • административно-техничке подршке рада директора и заменика директора;

 • административно-техничке подршке у погледу припреме годишњих извештаја, израде предлога буџетских средстава за рад Агенције, израде предлога општих и појединачних аката, провере предлога одлука о правима, обавезама и одговорностима запослених, спровођења одлука Одбора Агенције;

 • административно-техничке подршке за рад саветодавних или радних тела Агенције образованих одлуком Одбора на предлог директора;

 • вођења евиденција дневних активности и распореда састанака;

 • обраде и разврставања поште и документације;

 • вођења интерних књига у складу са прописима о канцеларијском пословању;

 • састављања белешки са састанака и контакт листа;

 • спољне и интерне комуникације за потребе директора и заменика директора;

 • други послови из делокруга канцеларије.

  3. Интерни ревизор

Члан 28.

Интерни ревизор обавља послове:

 • планира и организује послове интерне ревизије;

 • тестира, анализира и оцењује све пословне функције из надлежности Агенције;

 • процењује системе и процесе интерне контроле на основу управљања ризицима;

 • даје оцене, савете и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци;

 • израђује стратешки план и оперативне планове и програме рада и прати извршење истих;

 • израђује годишњи извештај о резултатима интерне ревизије;

 • припрема извештај о извршеној ревизији и даје препоруке, мишљења и оцену ревизије које доставља директору;

 • обавља посебне ревизије на захтев директора или према потреби; обавља ревизију коришћења средстава Европске уније и других међународних организација и институција;

 • сарађује са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима, Централном јединицом за хармонизацију;

 • обавља и друге послове по налогу директора.

4. Служба за међународну сарадњу

Члан 29.

У Служби за међународну сарадњу обављају се послови:

 • сарадње са Саветом Европе и Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), сарадња са Kанцеларијом Уједињених Нација за дрогу и криминал (УНОДЦ) и Конференцијом држава чланица (потписница УН Конвенције против корупције), сарадња са Мрежом против корупције у оквиру Организације за економски развој и сарадњу (ОЕЦД);

 • сарадње са релевантним међународним институцијама и организацијама;

 • праћења међународних прописа и стандарда из области борбе против корупције;

 • иницирање измена домаћих прописа ради усклађивања са међународно прихваћеним правним правилима и стандардима;

 • писање и управљање пројектима;

 • припреме подсетника и материјала за разговоре са страним делегацијама и званичницима;

 • сарадње са надлежним државним институцијама у процесу европских интеграција у делу који се односи на област борбе против корупције;

 • координације међународне сарадње у области борбе против корупције са надлежним државним органима;

 • пријема обавештења државних органа о пословима међународне сарадње у борби против корупције;

 • учествовање на међународним конференцијама и семинарима;

 • други послови из делокруга службе.

5. Служба за односе са јавношћу

Члан 30.

У Служби за односе са јавношћу обављају се послови:

 • припреме, одређивања приоритета и спровођења комуникационе стратегије Агенције;

 • анализе и управљање проблемима проистеклим из медијског извештавања;

 • планирања и саветодавно-аналитичких послова у вези са организовањем медијских наступа и презентација Агенције;

 • праћења и анализе медијског извештавања о Агенцији, издавања саопштења а јавност и организовања интервјуа у медијима;

 • вођења евиденција о представницима медија као и евиденција о медијским наступима представника Агенције;

 • издавања саопштења за јавност и организовања интервјуа у медијима;

 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја комуникације са грађанима, организовања и реализације посете грађана;

 • други послови из делокруга службе.

  6. Служба за решавање о сукобу интереса

Члан 31.

У Служба за решавање о сукобу интереса обављају се послови:

 • решавања о сукобу интереса; предлагања мера за отклањање сукоба интереса;

 • вођења поступка утврђивања повреде Закона по питању сукоба интереса и изрицања мера прописаних Законом у првом степену;

 • израде нацрта одлука;

 • давања сагласности у складу са Законом;

 • израде нацрта мишљења за спровођење Закона у погледу сукоба интереса;

 • други послови из делокруга службе.

7. Служба за контролу финансирања политичких субјеката

Члан 32.

У Служби за контролу финансирања политичких субјеката обављају се послови:

 • пријема годишњих финансијских извештаја о пословању политичких странака;

 • пријема и контроле извештаја о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању;

 • пријема и контроле извештаја о прилозима и о имовини политичких субјеката;

 • јавног објављивања финансијских извештаја о редовном раду и изборних кампања политичких субјеката;

 • сарадње и координације са ангажованим ревизорима и другим надлежним органима;

 • вођење поступка утврђивања повреде закона;

 • други послови из делокруга службе.

Руковођење стручном службом, унутрашњим јединицама и одговорност

Члан 33.

Стручном службом руководи директор.

Члан 34.

Сектором руководи помоћник директора.

За рад сектора и свој рад, помоћник директора одговара директору и заменику директора.

Члан 35.

Канцеларијом Одбора руководи секретар Одбора.

Секретар Одбора за свој рад и рад Канцеларије Одбора одговара председнику Одбора, а за испуњење радно-правних обавеза директору.

Члан 36.

Службом за међународну сарадњу руководи начелник службе.

Начелник службе за свој рад и рад службе одговара директору и заменику директора.

Члан 37.

Службом за односе са јавношћу руководи начелник службе.

Начелник службе за свој рад и рад службе одговара директору и заменику директора.

Члан 38.

Службом за решавање сукоба интереса руководи начелник службе.

Начелник службе за свој рад и рад службе одговара директору и заменику директора.

Члан 39.

Службом за контролу финансирања политичких странака руководи начелник службе.

Начелник службе за свој рад и рад службе одговара директору и заменику директора.

Члан 40.

Интерни ревизор за свој рад и рад службе одговара директору и заменику директора.

Члан 41.

Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе за свој рад и за рад уже унутрашње јединице одговарају помоћнику директора у чијем је сектору ужа унутрашња јединица, директору и заменику директора.

Члан 42.

Државни службеници и намештеници одговарају за свој рад руководиоцу унутрашње јединице и помоћнику директора, односно начелнику службе.

Међусобни однос организационих јединица

Члан 43.

Међусобни односи организационих јединица заснивају се на начелима јединства у извршавању послова из надлежности Агенције и међусобне сарадње, обавештавања и договарања, те правима, дужностима и одговорностима прописаним законом, овим правилником и кодексима понашања. Наведена начела се не примењују у поступку другостепеног одлучивања.

Сви облици организационих јединица у остваривању међусобне сарадње размењују податке, информације, обавештења и искуства којима располажу и до којих долазе у обављању својих послова и задатака и који су потребни за вршење послова и задатака из делокруга других јединица. У циљу остваривања сарадње и координације организационих јединица, одржавају се и периодични састанци руководилаца сектора, организационих јединица изван сектора и извршилаца са директором и замеником директора, као и састанци руководилаца сектора и руководилаца ужих унутрашњих организационих јединица.

 

III РАЗВРСТАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

Члан 44.

Радна места у Стручној служби деле се на положаје и извршилачка радна места.

Положаји су радна места са овлашћењима и одговорностима везаним за усклађивање рада Агенције, док су сва остала радна места извршилачка радна места.

Државне службенике на положају поставља и разрешава директор.

Члан 45.

Положаји су: помоћник директора, секретар Одбора, шеф Канцеларије директора и начелник службе изван сектора.

Помоћник директора, секретар Одбора, шеф Канцеларије директора и начелник службе изван сектора постављају се на положај на период од пет година, на основу интерног или јавног конкурса.

Помоћник директора разврстава се у прву групу положаја.

Секретар Одбора, шеф Канцеларије директора и начелник службе изван сектора разврставају се у прву групу положаја.

Члан 46.

Извршилачка радна места разврставају се у звања: виши саветник, самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник и референт.

Радна места намештеника разврставају се у четврту врсту.

 

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

 

Члан 47.

Систематизација радних места садржи:

1. Положаји: десет радних места;

2. Извршилачка радна места, и то:

 • двадесетседам радних места у звању виши саветник (четрдесет државних службеника);

 • петнаест радних места у звању самостални саветник (двадесет седам државна службеника);

 • тринаест радних места у звању саветник (деветнаест државна службеника):

 • три радна места у звању млађег саветника ( седам државних службеника)

 • четири радна места у звању сарадник (шест државних службеника);

 • пет радних места у звању референт (једанаест државних службеника).

3. Два радна места намештеника (три намештеника IV врсте).

Члан 48.

Радна места су следећа:

 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

 

Радно место

Помоћник директора

Опис

Руководи и организује рад у сектору, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; пружа стручну помоћ запосленима у сектору у вези са извршавањем задатака, организује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних и других питања у вези са радом сектора; одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, правосудни испит предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

 

 

Унутрашња јединица

Одељење за Стратегију и прописе

Радно место

Начелник одељења

Опис

Руководи и организује радом одељења; обавља послове веома високе сложености из делокруга одељења, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прати спровођење Стратегије и Акционог плана, даје смернице и пружа стручну помоћ у погледу реализације препорука из Стратегије и постављених задатака и циљева из Акционог плана, прати и анализира домаће правне прописе; учествује у радним групама за израду нових и промену постојећих прописа; остварује сарадњу и координацију са надлежним државним органима у циљу пружања стручне помоћи у вези са спровођењем Стратегије; припрема одговарајуће извештаје у складу са Законом, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одсека и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у одељењу

Опис

Обавља послове веома високе сложености из законодавно правне области; прати и анализира правне прописе и актуелна питања из делокруга рада Агенције; припрема мишљења и извештаје од значаја за поступање Агенције; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима и организацијама у циљу прикупљања информација од значаја за припрему анализа и мишљења; прати активности и рад државних органа у законодавној области из њихове надлежности, учествује у радним групама за израду нових и промену постојећих прописа; припрема одговарајуће извештаје у складу са Законом и обавља друге послове по налогу директора и начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица у Одељењу

Група за праћење Стратегије

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе; обавља послове веома високе сложености из делокруга групе, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; даје смернице и пружа стручну помоћ у погледу реализације препорука из Стратегије и постављених задатака и циљева из Акционог плана, као и приликом израде секторских акционих планова; остварује сарадњу и координацију са надлежним државним органима у циљу пружања стручне помоћи у вези са спровођењем Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова; припрема одговарајуће извештаје у складу са Законом, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга групе и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у групи

Опис

Обавља сложене послове из делокруга групе који захтевају посебно специјалистичко знање и самосталан рад без надзора руководиоца групе; прати и анализира примену мера из Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова; учествује у припреми одговарајућег извештаја у складу са Законом остварује непосредне контакте са надлежним државним органима у циљу прибављања извештаја и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у групи

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга групе; прати спровођење Стратегије и поштовање постављених задатака и циљева из Акционог плана; учествује у припреми одговарајућег извештаја у складу са Законом, остварује непосредне контакте са надлежним државним органима у циљу прибављања извештаја и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица у Одељењу

Група за анализу прописа

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе; обавља послове веома високе сложености из делокруга групе, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прати и анализира домаће правне прописе; учествује у радним групама за израду нових и промену постојећих прописа; припрема одговарајуће извештаје у складу са Законом; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга групе и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у групи

Опис

Обавља послове веома високе сложености из делокруга групе; прати и анализира домаће правне прописе; учествује у радним групама за израду нових и промену постојећих прописа; припрема одговарајуће извештаје у складу са Законом; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга групе и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у групи

Опис

Обавља сложене послове из делокруга групе који захтевају посебно специјалистичко знање и самосталан рад без надзора руководиоца групе; прати и анализира домаће правне прописе; прати и учествује у радним групама за израду нових и промену постојећих прописа; остварује непосредне контакте са надлежним државним органима у циљу прибављања извештаја и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Одсек за планове интегритета

Радно место

Шеф одсека

Опис

Руководи и организује рад одсека; обавља најсложеније послове из делокруга одсека; додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; координира радом секторских група за припрему планова интегритета; планира потребну обуку лица задужених за планове интегритета; обавља неопходне консултације са помоћником директора, директором и замеником директора; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одсека и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет-стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у одсеку

Опис

Обавља најсложеније послове из делокруга одсека који захтевају посебно специјалистичко знање и самосталан рад без надзора руководиоца групе, израђује анализе правних поступака у појединим секторима, припрема материјале, упоредна решења за састанке секторских радних група, пружа стручну и саветодавну помоћ радним групама, , координира послове обуке лица задужених за планове интегритета, сарађује непосредно са надлежним државним и другим органима у складу са смерницама руководиоца групе и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у одсеку

Опис

Обавља сложене послове из делокруга групе који захтевају посебно специјалистичко знање и самосталан рад без надзора руководиоца групе, израђује анализе правних поступака у појединим секторима, припрема материјале, упоредна решења за састанке секторских радних група, пружа стручну и саветодавну помоћ радним групама, , координира послове обуке лица задужених за планове интегритета, сарађује непосредно са надлежним државним и другим органима у складу са смерницама руководиоца групе и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Саветник у одсеку

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга групе, израђује анализе правних поступака у појединим секторима, припрема материјале, упоредна решења за састанке секторских радних група, води записнике и пружа стручну и саветодавну помоћ радним групама, води евиденцију лица задужених за планове интегритета, координира послове у вези са обуком тих лица, сарађује непосредно са надлежним државним и другим органима у складу са смерницама руководиоца групе и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Млађи саветник у одсеку

Опис

Обавља послове средњег нивоа сложености из делокруга одсека, припрема материјале, упоредна решења за састанке секторских радних група, води записнике и и пружа стручну и саветодавну помоћ радним групам, координира послове у вези са обуком тих лица, припрема материјал неопходан за састанке у оквиру одсека и за састанке са другим државним органима, води базу података лица задужених за планове интегритета и израђених планова интегритета, прати и анализира упоредну теорију и праксу израде и спровођења планова интегритета, сарађује непосредно са надлежним државним и другим органима у складу са смерницама шефа одсека и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Звање

Млађи саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 1 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; средње висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Одељење за едукацијe, кампање и сарадњу са цивилним друштвом

Радно место

Начелник одељења

Опис

Руководи и организује рад запослених у одељењу; обавља послове веома високе сложености из делокруга одељења, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; иницира или израђује програме обуке самостално или у сарадњи са другим институцијама о борби против корупције за државне и друге органе, стручну службу Агенције и друге циљне групе; прати одговарајуће извештаје о стању корупције, анализира резултате кампања, истраживања и евалуација ради предлагања одговарајућих програма обуке и кампање; иницира, координира и учествује у припремама кампања, односно других јавних догађаја у циљу подизања општег нивоа антикорупцијске културе; учествује у активностима цивилног друштва и промовише активности Агенције, одржава редовну сарадњу са научним и стручним институцијама, средствима јавног информисања, цивилним друштвом и младима у вези са њиховим укључивањем у превенцију корупције; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен Филозофски факултет смера психологије, педагогије, социологије или Факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у одељењу

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга одсека; учествује у организацији и реализацији активности одељења, контактира предаваче и циљне групе; води евиденције о предавачима, стручним тренерима, одржаним обукама и учесницима обука; води и ажурира библиотеку и обавља друге послове из делокруга одељења по налогу начелника одељења.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица у Одељењу

Одсек за едукације

Радно место

Шеф одсека

Опис

Руководи и организује рад одсека. Обавља најсложеније послове из делокруга одсека; припрема програме обуке самостално или у сарадњи са начелником одељења и другим институцијама о борби против корупције за државне и друге органе, као и за стручну службу Агенције; прати одговарајуће извештаје о стању корупције, анализира резултате кампања и истраживања и евалуације ради предлагања одговарајућих програма обуке; израђује предлоге пројеката, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одсека и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен Факултет друштвених наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организовања; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у одсеку

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга одсека; учествује у припреми, унапређењу и спровођењу програма обука; изводи обуке применом радионичарске методе, припрема извештаје о спроведеним програмима обуке и евалуације; учествује у осмишљавању брошура, приручника и осталих едукативних и информативних материјала; учествује у изради предлога пројеката; обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Млађи саветник у одсеку

Опис

Обавља послове средње сложености из делокруга одсека; учествује у припреми, унапређењу и спровођењу програма обука; изводи обуке применом радионичарске методе; припрема извештаје о спроведеним програмима обуке и евалуације, учествује у едукативним активностима; учествује у осмишљавању брошура, приручника и осталих едукативних и информативних материјала; обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Млађи саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 1 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

3

 

 

Унутрашња јединица у Одељењу

Група за кампање и сарадњу са цивилним друштвом

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе. Обавља послове веома високе сложености из делокруга групе; координира учешће Агенције у активностима удружења цивилног друштва, медија, научних и стручних институција; координира учешће удружења цивилног друштва, медија, научних и стручних институција у активностима Агенције; припрема конкурс за доделу финансијских средстава удружењима и савезима удружења цивилног друштва, прати спровођење пројеката; иницира, координира и прати активности групе у спровођењу кампања за подизање свести јавности; прати одговарајуће извештаје о стању корупције, анализира резултате кампања и истраживања; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга групе и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 7 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организовања; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у групи

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга групе; припрема идејна решења графичког дизајна за кампање; израђује кратке игране форме, веб форме; осмишљава и ажурира интерактивни садржај за различите циљне групе на интерент старници Агенције; обавља друге послове из делокруга групе по налогу руководиоца групе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен факултет информационих технологија, примењених уметности, медија и комуникација – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у групи

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга групе; на основу анализа Агенције о стању корупције у различитим секторима друштва припрема кампање; израђује поруке кампања; утврђује стратегије и планове кампања; учествује у едукативним активностима; учествује у изради предлога пројеката; обавља друге послове из делокруга групе по налогу руководиоца групе.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Одсек за истраживање и развој

Радно место

Шеф одсека

Опис

Руководи и организује рад одсека; обавља послове веома високе сложености из области рада одсека, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад, одржава редовну сарадњу са домаћим, страним или међународним научним и стручним институцијама и организацијама у вези са компаративним искуствима и увођењем модела добре праксе истраживања, мониторинга и евалуације из области рада одсека, координира и спроводи истраживања из области рада одсека непосредно или у сарадњи са другим домаћим, страним или међународним институцијама и организацијама, планира, организује и координира увођење методологија, индикатора и алата за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције, координира процес стратешког планирања у оквиру Агенције, припрема и координира припрему предлога пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и надгледа имплементацију и имплементира одобрене пројекте из области рада одсека, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из области рада одсека и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика, веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у одсеку

Опис

Обавља послове веома високе сложености из области рада одсека, одржава редовну сарадњу са домаћим, страним или међународним научним и стручним институцијама и организацијама у вези са компаративним искуствима и увођењем модела добре праксе истраживања, мониторинга и евалуације из области рада одсека, координира и спроводи истраживања из области рада одсека непосредно или у сарадњи са другим домаћим, страним или међународним институцијама и организацијама, планира, организује и координира увођење методологија, индикатора и алата за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције, координира процес стратешког планирања у оквиру Агенције, припрема и координира припрему предлога пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и надгледа имплементацију и имплементира одобрене пројекте из области рада одсека, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из области рада одсека и обавља друге послове по налогу шефа одсека и помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика, веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Самостални саветник у одсеку

Опис

Обавља сложене послове из области рада одсека који захтевају посебно специјалистичко знање и самосталан рад без надзора шефа одсека; одржава сарадњу са научним и стручним институцијама и организацијама у вези са компаративним искуствима и увођењем модела добре праксе истраживања, мониторинга и евалуације из области рада одсека, спроводи истраживања из области рада одсека непосредно или у сарадњи са другим домаћим, страним или међународним институцијама и организацијама, организује и води базе података за истраживања, планира методологије, индикаторе и алате за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције, учествује у фацилитирању процеса стратешког планирања у оквиру Агенције, припрема предлоге пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и имплементира одобрене пројекте из области рада одсека, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из области рада одсека и обавља друге послове по налогу шефа одсека и помоћника директора.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање неглеског језика, висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у одсеку

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из области рада одсека, учествује у одржавању сарадње са научним и стручним институцијама и организацијама у вези са компаративним искуствима и увођењем модела добре праксе истраживања, мониторинга и евалуације из области рада одсека, учествује у спровођењу истраживања из области рада одсека непосредно или у сарадњи са другим домаћим, страним или међународним институцијама и организацијама, учествује у вођењу база података за истраживања, учествује у планирању методологија, индикатора и алата за вођење специфичних статистика у циљу усмеравања унутрашњег развоја Агенције, учествује у фацилитирању процеса стратешког планирања у оквиру Агенције, учествује у припреми предлога пројеката за међународне и стране донаторске институције и организације и имплементацији одобрених пројеката из области рада одсека, учествује у сарадњи са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из области рада одсека и обавља друге послове по налогу шефа одсека и помоћника директора.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини, креативност у раду.

Број извршилаца

1

СЕКТОР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место

Помоћник директора

Опис

Руководи и организује рад у сектору, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; руководи регистрима и другим евиденцијама, обавља послове који се односе на правне, економске, организационе и техничко-технолошке мере и поступке ради благовремене заштите података и исправа из регистара и евиденција; обавља најсложеније послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга сектора, води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, пружа стручну помоћ запосленима у сектору у вези са извршавањем задатака, организује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних и других питања у вези са радом сектора; одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

 

 

Унутрашња јединица

Одељење за регистре

Радно место

Начелник одељења

Опис

Руководи и организује рад одељења; обавља најсложеније послове из делокруга одељења; организује пријем обавештења о ступању на функцију и престанку функције као и извештаја о имовини и приходима и преносу управљачких права; распоређује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; организује ажурно вођење регистара прописаних Законом; стара се и одговоран је за спровођење правних, организационих и техничко-технолошких мера и поступака ради заштите података и исправа из регистара и евиденција; стара се о објављивању и ажурирању на интернет презентацији Агенције података о имовини функционера који су јавни, као и других података за које функционер, односно повезана лица дају сагласност да се објаве; обавља најсложеније послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења и обавља друге послове по налогу помоћника директора; обавља неопходне консултације са помоћником директора, директором и замеником директора и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у одељењу

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга одељења; контактира са органима, установама и организацијама у којима се врше јавне функције у вези са обавештавањем о ступању и престанку вршења јавне функције; врши контролу формалне исправности, благовремености и потпуности поднетих извештаја о имовини и приходима; предузима радње са подносиоцима извештаја о имовини и приходима ради отклањања уочених недостатака у поднетим извештајима о имовини и приходима; прима обавештења о преносу управљачких права и података о лицу на које су та права пренета; предузима радње у вези покретања поступка повреде закона, води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, припрема нацрте захтева за покретање прекршајног поступка због недостављања обавештења о ступању и престанку јавне функције, пријављивања имовине након истека рока прописаног Законом и непреношења управљачких права, и обавља друге послове из делокруга одељења по налогу начелника одељења.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

4

Радно место

Референт у одељењу

Опис

Обавља мање сложене послове из делокруга одељења, врши унос података у регистре према поднетим обавештењима и извештајима; припрема податке из регистара и евиденција за потребе вођења поступка о повреди Закона и изрицања мера, врши улагање поднетих извештаја у одговарајућу архиву регистара и евиденција и раздруживање истих ради поступања у појединачним предметима, сарађује са другим организационим јединицама у оквиру сектора и обавља друге послове из делокруга одељења по налогу начелника одељења.

Звање

Референт

Услови за рад

Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

5

 

 

Унутрашња јединица

Одељење за контролу имовине функционера

Радно место

Начелник одељења

Опис

Руководи и организује рад одељења; обавља послове веома високе сложености из делокруга одељења, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; организује по потреби послове контроле преноса управљачких права и података о лицу на које су та права пренета; организује обављање контроле и праћења имовинског стања функционера по поднетим извештајима о имовини и приходима; утврђује разлоге несагласности између података у извештајима и стварног стања, организује прибављање ових података од надлежних државних органа и остварује са њима редовну сарадњу, извештава орган у коме функционер врши јавну функцију и друге надлежне органе у вези са резултатима провере, обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни или економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада, организације рада и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Бројизвршилаца

1

Радно место

Виши саветник у одељењу

Опис

Обавља послове веома високе сложености из делокруга одељења; поступа по примљеним обавештењима о ступању на функцију и престанку функције; обавља по потреби послове контроле преноса управљачких права и података о лицу на које су та права пренета; спроводи поступак праћења имовинског стања функционера, утврђује разлоге несагласности између података у извештајима и стварног стања, прибавља ове податке од надлежних државних органа и остварује са њима редовну сарадњу, извештава орган у коме функционер врши јавну функцију и друге надлежне органе у вези са резултатима провере, обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења, и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни или економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

4

Радно место

Самостални саветник у одељењу

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга одељења; обавља поједине послове контроле извештаја о имовини и приходима у поступку праћења имовинског стања функционера; утврђује разлоге несагласности између података у извештајима и стварног стања, прибавља ове податке од надлежних државних органа и остварује са њима редовну сарадњу, извештава орган у коме функционер врши јавну функцију и друге надлежне органе у вези са резултатима провере, обавља поједине поверене послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке , сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења, и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни или економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

3

Радно место

Саветник у одељењу

Опис

Обавља послове умерене сложености из делокруга одељења; обавља поједине послове котроле извештаја о имовини и приходима у оквиру послова праћења имовинског стања функционера; утврђује разлоге несагласности између података у извештајима и стварног стања, прибавља ове податке од надлежних државних органа и остварује са њима редовну сарадњу, извештава орган у коме функционер врши јавну функцију и друге надлежне органе у вези са резултатима провере; обавља поједине поверене послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга одељења, и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен правни или економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

 

СЕКТОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И КАНЦЕЛАРИЈЕ ОКРУГА

Радно место

Помоћник директора

Опис

Руководи и организује рад у сектору, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; пружа стручну помоћ запосленима у сектору у вези са извршавањем задатака, организује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних и других питања у вези са радом сектора; одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора, обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера- стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, правосудни испит предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Одсек за представке

Радно место

Шеф одсека

Опис

Руководи и организује рад одсека; обавља послове веома високе сложености из делокруга одсека, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прима представке и захтеве за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, и организује и прати поступање; систематизује и групише представке и указује на карактеристичне случајеве пријављене корупције; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга групе и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организације рада и руковођења, добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у одсеку

Опис

Обавља послове веома високе сложености из делокруга одсека који се односе на поступање по примљеним представкама физичких и правних лица и по захтевима за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, прибављање податаке и документације у вези са предметом од подносиоца и надлежних органа, прибављање извештаја државних и других органа о поступању по уступљеним представкама, вођење евиденције о току поступка, анализа и класификовање представке ради указивања на одређене трендове и појаве у корупцији, сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Самостални саветник у одсеку

Опис

Обавља сложене послове из делокруга одсека који се односе на поступање по примљеним представкама физичких и правних лица и по захтевима за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, прибављање података и документације у вези са предметом од подносиоца и надлежних органа, прибављање извештаја државних и других органа о поступању по уступљеним представкама, вођење евиденције о току поступка, анализа и класификовање представки ради указивања на одређене трендове и појаве у корупцији, сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду

Бројизвршилаца

2

Радно место

Саветник у одсеку

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга одсека који се односе на поступање по примљеним представкама физичких и правних лица и по захтевима за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, прибављање података и документације у вези са предметом од подносиоца и надлежних органа, прибављање извештаја државних и других органа о поступању по уступљеним представкама, вођење евиденције о току поступка, анализа и класификовање представки ради указивања на одређене трендове и појаве у корупцији, сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду

Бројизвршилаца

1

Радно место

Сарадник у одсеку

Опис

Обавља мање сложене послове из делокруга одсека, прима и води интерну евиденцију примљених представки и захтева, води евиденцију о кретању предмета, саставља одговарајуће поднеске самостално или по налогу шеф одсека, сарађује са другим групама у оквиру сектора и обавља друге послове из делокруга групе по налогу шефа одсека.

Звање

Сарадник

Услови за рад

Високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Канцеларије округа

Радно место

Шеф канцеларије округа

Опис

Руководи и организује рад канцеларије округа; обавља послове веома високе сложености из делокруга канцеларије округа, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прима представке и захтеве за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, сарађује са другим унутрашњим јединицама Агенције; остварује контакте са другим органима и организацијама са територије округа у циљу извршавања послова из делокруга канцеларије; пружа стручну помоћ физичким и правним лицима и функционерима из делокруга рада Агенције и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада, организације рада и руковођења, добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Бројизвршилаца

3

Радно место

Самостални саветник у канцеларији округа

Опис

Обавља сложене послове из делокруга канцеларије округа који се односе на обраду примљених представки физичких и правних лица и захтева за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, вођење потребних евиденција, анализа и класификовање представки и захтева ради указивања на одређене трендове и појаве у корупцији, сарађује са другим унутрашњим јединицама и остварује контакт са другим органима и организацијама са територије округа; пружа стручну помоћ физичким и правним лицима и функционерима из делокруга рада Агенције и обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера- стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду

Бројизвршилаца

3

Радно место

Млађи саветник у канцеларији округа

Опис

Обавља послове средње сложености из делокруга канцеларије округа који се односе на административну обраду примљених представки физичких и правних лица и захтева за заштиту државних службеника од штетних последица због подношења пријава, вођење потребних евиденција, класификовање представки и захтева ради указивања на одређене трендове и појаве у корупцији, сарађује са другим унутрашњим јединицама и остварује контакт са другим органима и организацијама са територије округа; пружа стручну помоћ физичким и правним лицима и функционерима из делокруга рада Агенције и обавља друге послове из делокруга одсека по налогу шефа одсека.

Звање

Млађи саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 1 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; умерено средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Бројизвршилаца

3

 

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Радно место

Помоћник директора

Опис

Руководи и организује рад у сектору, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; обавља најсложеније стручно аналитичке послове; припрема спровођење конкурса за заснивање радног односа; стара се о праћењу и анализирању кадровске оспособљености запослених и оцењивању запослених у стручној служби; организује и надзире послове везане за спровођење поступака јавних набавки; стара се о спровођењу прописа из области безбедности и здравља на раду; извршава друге послове из делокруга сектора по налогу директора и заменика директора; пружа стручну помоћ запосленима у сектору у вези са извршавањем задатака, организује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних и других питања у вези са радом сектора; одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен правни или економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, правосудни испит предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Група за кадровске послове

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе; обавља послове високе сложености из делокруга групе, додељује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; припрема предлоге општих аката и текстове уговора који се закључују са другим правним и физичким лицима; припрема предлог кадровског плана; непосредно прати кадровску оспособљеност запослених у стручној служби, стара се о спровођењу програма обуке и стручног усавршавања запослених и утврђује програм обуке и прати његову реализацију; спроводи поступак оцењивања запослених и обавља друге послове из делокруга групе по налогу помоћника директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у групи

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга групе, припрема предлоге општих аката и текстове уговора који се закључују са другим правним и физичким лицима; учествује у праћењу кадровске оспособљености запослених у стручној служби, учествује у спровођењу програма обуке и стручног усавршавања запослених; учествује у поступку оцењивања запослених и обавља друге послове из делокруга групе по налогу руководиоца групе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет- стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Сарадник у групи

Опис

Обавља самостално послове из делокруга групе који подразумевају примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника у погледу вођења кадровске и друге евиденције (персонална досијеа, одсуство с рада и сл.); припрема податке за доношење решења у вези са правима из радног односа; израђује нацрте решења из области рада и радних односа; обавља послове пријава и одјава запослених организацијама обавезног осигурања, обавља послове организације службених путовања и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Сарадник

Услови за рад

Високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Референт у групи

Опис

Обавља административно-техничке и административне послове из делокруга групе који подразумевају примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника у погледу вођења кадровске и друге евиденције (персонална досијеа, одсуство с рада и сл.); припрема податке за доношење решења у вези са правима из радног односа; обавља послове пријава и одјава запослених организацијама обавезног социјалног осигурања, обавља послове организације службених путовања и обавља друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Референт

Услови за рад

Завршена средња школа и најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост

Број извршилаца

1

 

 

Унутрашња јединица

Група за материјално-финансијске послове

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе; обавља послове високе сложености из делокруга групе, додељује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прати прописе из области финансијско-материјалног пословања и учествује у припремању и изради нацрта и предлога општих аката из делокруга рада групе; прати реализацију финансијских средстава у циљу обезбеђења законског, наменског и економичног трошења, по потреби подноси захтев за измену апропријација и квота; прати извршење расхода по свим економским класификацијама и усаглашава књиговодствено стање аналитичких евиденција са главном књигом Трезора; израђује анализе и извештаје о финансијско-материјалном пословању и извршењу буџета и доставља их Министарству финансија и другим надлежним органима у роковима прописаним Законом о буџетском систему; на основу планова активности других организационих јединица израђује нацрт финансијског плана за буџетску годину; потписује захтеве за плаћања и одговорно је лице за наменску и закониту употребу буџетских средстава; учествује у креирању система донаторских пројеката и пружа стручну помоћ у реализацији тих пројеката; води евиденцију о присутности запослених у групи и даје податке за обрачун плата запослених; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Самостални саветник у групи

Опис

Обваља послове високе сложености из делокруга групе; учестује у изради предлога годишњег плана јавних набавки; администрира радом комисије за спровођење јавних набавки; израђује конкурсну документацију, кварталне и годишње извештаје, води евиденције јавних набавки и друга документа у складу да прописима којима се уређује поступак јавних набавки; извршава остале послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен економски или правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; сертификат издат од стране надлежног органа у складу са законом којим се уређује поступак јавне набавке; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у групи

Опис

Обавља послове умерено високе сложености из делокруга групе; прати реализацију финансијских и материјалних средстава у циљу обезбеђења наменског и економичног трошења буџетских средстава, по потреби израђује захтев за измену апропријација и квота; прати извршење расхода по свим економским класификацијама; учествује у изради анализе и извештаја о финансијско материјалном пословању и извршењу буџета; на основу планова активности других организационих јединица учествује у изради нацрта финансијског плана за буџетску годину; даје податке за обрачун плата запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Сарадник у групи

Опис

Обрађује фактуре, решења и другу обрачунску документацију и врши њихову формалну и рачунску контролу; евидентира приспела и ликвидирана документа, реализована плаћања, припрема захтеве за плаћања и доставља их Трезору на реализацију; врши обрачун плата запослених и ангажованих лица по уговорима; попуњава прописане обрасце о обрачунатим и исплаћеним порезима и доприносима на лична примања и доставља их надлежним органима у законски прописаним роковима; у име службе води прописану евиденцију и врши набавку основних средстава, ситног инвентара и административног материјала, у складу са спроведеним процедурама о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Звање

Сарадник

Услови за рад

Високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

 

 

Унутрашња јединица

Група за информатичке послове

Радно место

Руководилац групе

Опис

Руководи и организује рад групе; обавља послове веома високе сложености из делокруга групе, додељује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; развија и одржава базу података и апликативни софтвер неопходан за рад органа и стручне службе Агенције; развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица; пружа техничку подршку и помоћ запосленима у стручној служби у одржавању несметане електронске комуникације; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову заштиту; израђује извештаје по налогу директора, заменика директора и помоћника директора; остварује сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању интернет презентације Агенције и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; обавља и друге послове из делокруга групе по налогу помоћника директора.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен факултет информатичког смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање страног језика предност; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Сарадник у групи

Опис

Обавља административно-техничке послове који се односе на информациони систем у стручној служби; врши послове одржавања базе података и пружања помоћи стручној служби у креирању потребних база података; обавља послове одржавања рачунарске мреже; обавља послове обезбеђивања услуге електронске поште корисницима у стручној служби; обавља и друге послове из делокруга групе по налогу руководиоца групе.

Звање

Сарадник

Услови за рад

Високо образовање на информатичким студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама информатичког смера у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; средњи ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

 

 

Унутрашња јединица

Писарница

Радно место

Шеф писарнице

Опис

Руководи и организује рад писарнице; додељује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; обезбеђује и надгледа правилну примену прописа о канцеларијском пословању и архивирању аката; стара се о благовременом евидентирању и достављању у процедуру примљених материјала и о припреми материјала за електронску обраду; прима странке и даје обавештења о кретању предмета; одговара за употребу печата Агенције; обавља и друге послове из делокруга групе по налогу помоћника директора.

Звање

Референт

Услови за рад

Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Административни референт

Опис

Обавља адмнистративно-техничке и документационе послове који се односе на пријем, разврставање и архивирање материјала упућених Агенцији; води аутоматизоване евиденције предмета и материјала по степену поверљивости; води деловодник и доставне књиге; врши комплетирање и достављање предмета; врши излучивање безвредног регистратурског материјала; обавља и друге послове из делокруга писарнице, а по налогу шефа писарнице.

Звање

Референт

Услови за рад

Завршена средња школа; – положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Курир

Опис

Врши унутрашњу и спољну доставу поште и ношење хитне и поверљиве поште; врши и друге послове по налогу шефа писарнице односно помоћника директора.

Звање

Намештеник IV врсте

Услови за рад

Стечено или признато средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме, са или без радног искуства; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду

Број извршилаца

1

Радно место

Возач

Опис

Управља службеним возилом и по потреби вози чланове Одбора Агенције, запослене из Стручне службе, помоћнике директора, секретара Одбора, директора и заменика директора ради обављања послова и задатака из надлежности Агенције; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању, води евиденцију о коришћењу возила, обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Звање

Намештеник IV врсте

Услови за рад

Стечено или признато средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме, са или без радног искуства; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду

Број извршилаца

2

 

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА

 

КАНЦЕЛАРИЈА ОДБОРА

 

Радно место

Секретар Одбора

Опис

Руководи и организује рад у Канцеларији Одбора, планира, усмерава и надзире рад у канцеларији, обавља најсложеније послове из делокруга канцеларије; додељује непосредним извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад, обезбеђује да се све активности одвијају по плану, утврђеним приоритетима и благовремено и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; припрема седнице Одбора, координира рад чланова Одбора и води записнике о раду седнице Одбора; контрола нацрта одлука по жалбама и других одлука Одбора, врши потребне редакције нацрта тих одлука; стара се и одговоран је за формирање и чување архиве Одбора, остварује сарадњу са другим органима и организацијама у остваривању надлежности Одбора и обавља друге послове по налогу председника Одбора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, правосудни испит предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у Канцеларији Одбора

Опис

Обавља послове веома високе сложености из делокруга канцеларије; води по жалбама поступак утврђивања повреде Закона и изрицања мера; помаже секретару Одбора у припреми нацрта других одлука Одбора; стара се о објављивању изреке и сажетог образложења одлуке којом је изречена мера о повреди Закона; прати извршавање појединачних одлука од стране функционера и надлежних органа, подноси иницијативе за разрешење функционера, прати и анализира прописе и систематизује правну праксу у спречавању сукоба интереса, и обавља друге послове по налогу секретара Одбора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

 

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА

Радно место

Шеф канцеларије

Опис

Руководи и организује рад у канцеларији, планира, усмерава и надзире рад запослених у канцеларији; обезбеђује да се све активности у канцеларији одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; пружа стручну помоћ запосленима у канцеларији у вези са извршавањем задатака, организује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних и других питања у вези са радом канцеларије и целе стручне службе; одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима, међународним организацијама, организацијама цивилног друштва и другим органима и организацијама за потребе директора и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I групе

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, правосудни испит предност; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Специјални саветник за економско финансијска питања

Опис

Прати и анализира прописе из области привреде, банкарства и финансија од значаја за делокруг рада Агенције; припрема извештаје и мишљења у погледу начина примене ових прописа од стране Агенције; остварује непосредну сарадњу са државним органима и организацијама из области привреде, банкарства и финансија; извештава директора о свим значајним питања спровођења финансијских прописа; и обавља друге специјалне послове по налогу директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године искуства на пословима финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; познавање рада на рачунару.

Број извршилаца

1

Радно место

PR Агенције

Опис

Обавља најсложеније послове из делокруга јавног представљања канцеларије; организује представљање Агенције у јавности, одржава редовне контакте са представницима средстава јавног информисања, организује конференције за новинаре, интервјуе и јавна иступања представника Агенције, припрема саопштења за јавност о раду Агенције, води евиденције о јавним иступима и контакт листе; стара се о припремању и ажурирању информатора о раду Агенције и о ажурирању података на интернет презентацији; припрема реализацију свих облика сарадње (радне састанке, округле столове, заједничке конференције и сл.) канцеларије директора са представницима других органа и организација и цивилног друштва и обавља друге послове из делокруга канцеларије по налогу директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Асистент у канцеларији

Опис

Обавља послове координације и организације рада канцеларије; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза директора и заменика директора; организује и координира пословне састанке директора и заменика директора, обавља директну спољну и интерну телефонску и електронску комуникацију у циљу правовремене размене информација; сарађује са помоћницима директора и начелницима служби у обезбеђивању благовременог извршавања послова и задатака; врши пријем и слање дописа, факсова и електронске поште; води евиденције приспеле поште и друге документације у канцеларију и правовременог разврставања по делокругу унутрашњих јединица; води евиденције контакт особа представника државних и других органа и организација; стара се и одговоран је за чување и архивирање свих докумената приспелих у Канцеларију; води записнике састанака директора и заменика директора, обавља и друге послове по налогу директора и шефа канцеларије.

Звање

Референт

Услови за рад

Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; одлично познавање прописа о канцеларијском пословању, система државне управе и државних службеника; познавање страног језика; познавање рада на рачунару; ограничен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

Радно место

Интерни ревизор

Опис

Планира и организује послове интерне ревизије, тестира анализира и оцењује све пословне функције и надлежности Агенције; процењује системе и процесе интерне контроле на основу управљања ризицима и даје оцене, савете и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци, израђује стратешки план и оперативне планове и програме рада који су основи за реализацију функције интерне ревизије и прати извршење истих, израђује годишњи извештај о резултатима интерне ревизије; припрема извештај о извршеној ревизији и даје препоруке, мишљења и оцену ревизије које доставља директору и одговорном лицу субјекта ревизије и обавља посебне ревизије на захтев директора или према потреби; обавља ревизију коришћења средстава Европске уније и других међународних организација и институција, прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; сарађује са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима, Централном јединицом за хармонизацију којој доставља стратешки план и годишње планове и подноси годишњи извештај о раду; учествује у планирању пројеката ревизије и прати њихову реализацију, сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове по налогу директора.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

Број извршилаца

1

 

СЛУЖБА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

Радно место

Начелник службе

Опис

Руководи, организује и планира рад службе; израђује стратешки план и програм рада службе и прати извршење истог; организује, координира, усмерава и надзире активности у служби; обавља најсложеније послове из делокруга службе; додељује послове запосленима у служби, пружа им савете, упутства и стручну помоћ; обезбеђује да се све активности реализују по плану, утврђеним приоритетима и роковима; благовремено и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; прати међународне прописе из области борбе против корупције, посебно Конвенције и међународне уговоре које је држава ратификовала; предлаже и иницира измене домаћих прописа ради усклађивања са међународно прихваћеним правним правилима и стандардима; остварује редовну сарадњу са најважнијим међународним институцијама и организацијама као и са другим надлежним страним делегацијама, амбасадама и званичницима; прима обавештења државних органа о пословима међународне сарадње у борби против корупције; сарађује са надлежним институцијама у процесу европских интеграција, координира писање извештаја, мишљења и информација из делокруга Агенције који су везани за процес европских интеграција; координира процесом израде и управљањем међународних пројеката, учествује на међународним конференцијама и семинарима, обавља друге послове из делокруга службе по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; правосудни испит предност, одлично знање енглеског језика; претходно искуство и рад у међународним институцијама предност, искуство у писању и управљању пројектима; знање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, планирању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у служби

Опис

Обавља најсложеније послове из делокруга службе, прати међународне прописе из области борбе против корупције, учествује у изради иницијалних предлога за усклађивање прописа са међународним стандардима и прописима ЕУ, сарађује са међународним организацијама, учествује у изради и реализацији међународних пројеката, пише извештаје, анализе и стручна мишљења; сарађује са надлежним државним институцијама у процесу европских интеграција у делу који се односи на област борбе против корупције; учествује у координацији међународне сарадње у области борбе против корупције са надлежним државним органима; учествује на међународним конференцијама и семинарима који се односе на област борбе против корупције, обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; правосудни испит предност, одлично знање енглеског језика; знање рада на рачунару; искуство у раду у међународним институцијама предност, висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Самостални саветник у служби

Опис

Обавља релативно сложене послове из делокруга службе, прати међународне прописе из области борбе против корупције, учествује у изради иницијалних предлога за усклађивање прописа са међународним стандардима и прописима ЕУ, сарађује са међународним организацијама, учествује у реализацији међународних пројеката, учествује у писању извештаја, анализа и стручних мишљења; учествује на семинарима који се односе на област борбе против корупције, обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; одлично знање енглеског језика; знање рада на рачунару; искуство у раду са међународним институцијама предност, умерен ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у служби

Опис

Обавља лакше послове из делокруга службе, прати међународне прописе из области борбе против корупције, учествује у реализацији међународних пројеката, води евиденцију о обавештењима државних органа о пословима међународне сарадње у борби против корупције; води евиденцију и документацију о међународним пројектима и о сарадњи са међународним институцијама, учествује на семинарима који се односе на област борбе против корупције, обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; одлично знање енглеског језика; знање рада на рачунару; искуство у раду са међународним институцијама предност, умерени ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

 

Радно место

Начелник службе

Опис

Руководи и организује рад службе, планира, усмерава и надзире рад у служби, обавља најсложеније послове из делокруга службе; додељује непосредно извршиоцима послове и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад, обезбеђује да се све активности одвијају по плану, утврђеним приоритетима и благовремено и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду; организује поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја као овлашћено лице; стара се о перцепцији и имиџу Агенције у јавности; предузима и планира активности за побољшање положаја Агенције у јавности; стара се о припремању и ажурирању информатора о раду Агенције и о ажурирању података на интернет презентацији; израђује анализе о медијском праћењу активности Aгенције; припрема реализацију свих облика сарадње (радне састанке, округле столове, заједничке конференције и сл.) представника агенције са представницима других органа и организација и цивилног друштва и обавља друге послове из делокруга службе по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика; познавање рада на рачунару; способност самосталног извршавања послова и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у служби

Опис

Обавља најсложеније послове из делокруга службе, израђује анализе о медијском праћењу активности Aгенције; анализира потребе и дефинише приоритете у припреми комуникационе стратегије Агенције; израђује квантитативне и квалитативне анализе медијског садржаја; анализира проблематичне ситуације медијског презентовања Агенције и предлаже решења (управљање проблемима); планирање медијских наступа и презентација Агенције и обавља и друге послове по налогу начелника службе.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и искуство у организовању, управљању и усклађивању рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Саветник у служби

Опис

Обавља сложене послове из делокруга службе, непосредно контактира представнике јавног информисања и одржава контакте са медијима; реализује и води евиденције о јавним наступима органа Агенције и ажурира контакт листе; припрема скице интервјуа и саопштења за јавност; обавља послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; реализује и води округле столове, конференције и друге јавне скупове и обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен факултет друштвеног смера – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање страног језика предност; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

 

СЛУЖБА ЗА РЕШАВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА

 

Радно место

Начелник службе

Опис

Руководи и организује рад службе; обавља најсложеније послове из делокруга службе; додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; систематизује правну праксу из делокруга службе; обавља неопходне консултације са директором и замеником директора; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга службе и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада и организовања и руковођења; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

1

Радно место

Виши саветник у служби

Опис

Обавља послове веома високе сложености из делокруга службе; води поступак утврђивања повреде Закона и изрицања мера (стручна обрада, провера код надлежних органа, прикупљање доказног материјала, вођење расправе и извођење доказа саслушањем функционера, сведока, вештака, израда нацрта одлука); води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, прати извршавање појединачних одлука од стране функционера и надлежних органа, подноси иницијативе за разрешење функционера и обавља друге послове по налогу начелника службе.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; веома висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

4

Радно место

Самостални саветник у служби

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга службе; води поступак утврђивања повреде Закона и изрицања мера осим према функционерима који су изабрани на јавну функцију непосредно од грађана (стручна обрада, провера код надлежних органа, прикупљање доказног материјала, израда нацрта одлука); води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, прати извршавање појединачних одлука од стране функционера и надлежних органа, подноси иницијативе за разрешење функционера и обавља друге послове по налогу начелника службе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен правни факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

4

 

СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ФИНАНСИРАЊА

ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

 

Радно место

Начелник службе

Опис

Руководи и организује рад службе; обавља послове веома високе сложености из делокруга службе, додељује непосредним извршиоцима послове на рад и пружа упутства и потребну стручну помоћ; планира, координира и надзире њихов рад; прима извештаје о финансијском пословању политичких странака и изборних кампања на прописаним обрасцима; организује ажурно вођење евиденција у складу са Законом, стара се о стављању на располагање јавности извештаја о финансијском пословању политичких странака; обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга службе; сарађује са другим унутрашњим јединицама и другим органима у циљу извршавања послова из делокруга службе и обавља друге послове по налогу директора.

Звање

Положај I група

Услови за рад

Завршен економски факултет – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; лиценца за овлашћеног ревизора или специјалистичке студије за област буџетског рачуноводства; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Бројизвршилаца

1

Радно место

Виши саветник у служби

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга службе; спроводи непосредну контролу извештаја о финансијском пословању политичких странака, завршних рачуна, евиденција и извештаја у складу са Законом; спроводи контролу извештаја о финансирању изборних кампања, прибавља податке и остварује непосредну сарадњу са другим надлежним државним органима и ангажованим ревизорима у вршењу контроле; обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга службе; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Виши саветник

Услови за рад

Завршен економски, правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; лиценца за овлашћеног ревизора или специјалистичке студије за област буџетског рачуноводства; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

2

Радно место

Самостални саветник у служби

Опис

Обавља послове високе сложености из делокруга службе; спроводи непосредну контролу извештаја о финансијском пословању политичких странака, завршних рачуна, евиденција и извештаја у складу са Законом; спроводи контролу извештаја о финансирању изборних кампања, прибавља податке и остварује непосредну сарадњу са другим надлежним државним органима и ангажованим ревизорима у вршењу контроле; обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга службе по налогу начелника службе.

Звање

Самостални саветник

Услови за рад

Завршен економски, правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

4

Радно место

Саветник у служби

Опис

Обавља послове умерене сложености из делокруга одељења; спроводи непосредну контролу извештаја о финансијском пословању политичких странака, завршних рачуна, евиденција и извештаја у складу са Законом; спроводи контролу извештаја о финансирању изборних кампања, прибавља податке и остварује непосредну сарадњу са другим надлежним државним органима и ангажованим ревизорима у вршењу контроле; обавља послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга оделења; води одговарајуће поступке по службеној дужности или на захтев странке, обавља послове успостављања и ажурирања евиденције о финансијским извештајима политичких субјеката; стара се о јавном објављивању годишњих извештаја; сарађује са другим унутрашњим јединицама и обавља друге послове из делокруга групе по налогу начелника одељења.

Звање

Саветник

Услови за рад

Завршен економски, правни или факултет политичких наука – стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; умерено висок ниво самосталности и одговорности у раду; способност тимског рада; добра пословна комуникација; прилагодљивост радној средини; креативност у раду.

Број извршилаца

3

 

V ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 49.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Агенције, а примењиваће се почев од 1. јануара 2012. године

 

У Београду, 22. јул 2011. године

Број: 014-110-00-00005/2011-06

ДИРЕКТОР

Зорана Марковић