Praćenje Strategije za borbu protiv korupcije

 

Link: Prvi izveštaj o praćenju srovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

 Link: Strateški dokumenti u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji


Link: Izveštavanje o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcijeMetodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

Metodologija je dokument u kome su detaljno opisane obaveze i odgovornosti aktera uključenih u praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a, prikazan je postupak praćenja primene LAP-a na nivou aktivnosti, mera i ciljeva, kao i proces izveštavanja.

Metodologija za praćenje primene i izveštavanje o primeni LAP-a

Dopuna Modela lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Izbor članova tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana u uslovima nedovoljnog odziva kandidata na javni konkurs. Dopuna Modela odnosi se isključivo na formiranje tela za praćenje sprovođenja LAP u opštinama, ne i u gradovima.

Dopuna Modela lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Modeli lokalnog antikorupcijskog plana

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou, koju je Agencija izradila, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.) i objavila u decembru 2016. godine.

Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS)

Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS), ENG

Stalna konferencija gradova i opština omogućila je štampanje Modela. Štampanu verziju možete preuzeti ovde.

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Nacrt modela pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.).

Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP)Kampanja

U skladu sa obavezom iz mere 3.1.5.2. iz Revidiranog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, Agencija je izradila program i plan kampanje za informisanje građana o mehanizmima akcionog plana za borbu protiv korupcije pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Cilj sprovođenja kampanje je podizanje svesti građana o obavezi usvajanja lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih planova od strane jedinica lokalne samouprave i automomne pokrajine, kao i podsticanje građana da se uključe u rad lokalnih antikoripcijskih foruma radi ostvarivanja kontrolne uloge u radu jedinica lokalne samouprave. Kampanja će biti realizovana tokom 2018. godine. Program i plan kampanje možete preuzeti ovde.