Праћење Стратегије за борбу против корупције

 

Линк: Први извештај о праћењу сровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

 Линк: Стратешки документи у области борбе против корупције у Србији


Линк: Извештавање о спровођењу Стратегије и Акционог плана за борбу против корупцијеМетодологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана

Методологија је документ у коме су детаљно описане обавезе и одговорности актера укључених у праћење и извештавање о примени ЛАП-а, приказан је поступак праћења примене ЛАП-а на нивоу активности, мера и циљева, као и процес извештавања.

Методологија за праћење примене и извештавање о примени ЛАП-а

Допуна Модела локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

Избор чланова тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана у условима недовољног одзива кандидата на јавни конкурс. Допуна Модела односи се искључиво на формирање тела за праћење спровођења ЛАП у општинама, не и у градовима.

Допуна Модела локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

Модели локалног антикорупцијског плана

Агенција за борбу против корупције је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе. Нацрт модела локалног антикорупцијског плана израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.) и објавила у децембру 2016. године.

Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС), ENG

Стална конференција градова и општина омогућила је штампање Модела. Штампану верзију можете преузети овде.

Агенција за борбу против корупције је, у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана за Аутономну покрајину Војводину. Нацрт модела покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.).

Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)Кампања

У складу са обавезом из мере 3.1.5.2. из Ревидираног акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Агенција је израдила програм и план кампање за информисање грађана о механизмима акционог плана за борбу против корупције покрајина и јединица локалне самоуправе. Циљ спровођења кампање је подизање свести грађана о обавези усвајања локалних и покрајинских антикорупцијских планова од стране јединица локалне самоуправе и аутомомне покрајине, као и подстицање грађана да се укључе у рад локалних антикорипцијских форума ради остваривања контролне улоге у раду јединица локалне самоуправе. Кампања ће бити реализована током 2018. године. Програм и план кампање можете преузети овде.