ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Tužilaštvo za organizovani kriminal: nema elemenata krivičnih dela u Institutu za transfuziju krvi Srbije
27/01/2014
Pres april 2013.
13/05/2013

Praćenje Strategije i Akcionog plana

print

Odsek za sprovođenje Strategije i propise

Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Strategije za I i II kvartal 2011. godine

Poslovi Odseka za sprovođenje Strategije i propise imaju za cilj da kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključne uzroke koji dovode do korupcije. Državni organi su, pored ostalih subjekata, nosioci aktivnosti utvrđenih Akcionim planom, na koje se odnose preporuke iz Nacionalne strategije. Navedeni Odsek vrši poslove nadzora nad sprovođenjem Strategije, Akcionog plana i sektorskih akcionih planova kroz analizu i davanje mišljenja u vezi sa njihovim sprovođenjem. Nalazi i preporuke koji se odnose na sprovođenje ova dva dokumenta predstavljaju bitan segment godišnjeg izveštaja koji Agencija podnosi Narodnoj skupštini.

U skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije svi državni organi i organizacije dužne su da na zahtev Agencije dostave tražene informacije i dokumentaciju, na osnovu kojih Odsek prati, analizira i daje smernice za primenu i izmenu Akcionog plana.

Praćenje propisa i njihova analiza u pogledu njihove usklađenosti i konzistentnosti sa stanovišta borbe protiv korupcije je takođe posao ovog Odseka.