Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge štampanja, broj 404-02-95/2019-03 za 2019. godinu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale
06/09/2019
Ambasador Države Palestine posetio Agenciju
12/09/2019

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge štampanja, broj 404-02-95/2019-03 za 2019. godinu

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge štampanja, broj 404-02-95/2019-03 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Šifra iz ORN-a: 79810000-5 – Usluge štampanja