Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu

Izjava Dragana Sikimića, direktora Agencije za borbu protiv korupcije: „Država podržala jačanje kapaciteta Agencije“
25/04/2019
BIRODI: Hvala Agenciji na podršci
10/05/2019

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge sistemske podrške IT sistemu, broj 404-02-37/19-03 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške