Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему

Израђен стратешки план Агенције
21/05/2019
Објављен Каталог поклона за 2018. годину
28/05/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге системске подршке ИТ систему, број 404-02-57/19-03/3 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке