Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

print

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка новог службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције. Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили

Јавна набавке мале вредности добра број ЈНМВ 404-02-176/18-03