Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности; Набавка нових мобилних телефонских уређаја; Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности; Набавка нових мобилних телефонских уређаја; Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности – Набавка нових мобилних телефонских уређаја, број 404-02-11/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.