Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja ciklus obuke posmatrača izbornih kampanja
28/01/2020
Obuka posmatrača izbornih kampanja u Nišu
30/01/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku usluga broj 404-02-19/2020-03 za 2020. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima