Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije

Pres septembar 2013
02/10/2013
Jedanaesta sednica odbora Agencije
02/06/2010

Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije

P1200424
print

Agencija za borbu protiv korupcije i Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije zaključile su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se obavezuju da blagovremeno i koordinirano planiraju i prate zajedničke obaveze koje se tiču dostupnosti, načina razmene podataka kao i određivanja lica koja imaju pristup podacima.

Ovim Sporazumom olakšava se i ubrzava međusobna razmena podataka i konkretno postupanje u oblasti sprečavanja korupcije. Razmena podataka iz evidencija koje vode Poreska uprava i Agencija za borbu protiv korupcije obavljaće se u skladu sa propisima koji uređuju oblast zaštite tajnih podataka i podatako o ličnosti. Osim toga, kada tehničke mogućnosti dozvole, saradnja će biti intenzivirana i preuzimanjem podataka putem veb servisa, što će značajno olakšati i ubrzati kontrolu podataka iz izveštaja javnih funkcionera.

Direktor Poreske uprave Ljiljana Kovačević i direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izrazile su veliko zadovoljstvo što će saradnja ova dva državna organa doprineti boljem, kvalitetnijem i bržem rešavanju predmeta iz svoje nadležnosti, a što je i osnovni cilj ovog sporazuma.

„Protokol, koji je danas potpisan sa Poreskom upravom, od izuzetnog je značaja za Agenciju, jer se ovim omogućava da Agencija efikasnije obavlja poslove koje su joj u nadležnosti, što se naročito odnosi na, kontrolu izveštaja o imovini funkcionera, kontrolu izveštaja koje podnose politički subjekti, sprečavanje sukoba interesa, postupanja po predstavkama itd. Na taj način Agencija, između ostalog može da inicira unakrsnu procenu imovine, a i da uporedi podatke koje je funkcioner naveo u izveštaju i podatke koji su prijavljeni Poreskoj upravi, što će doprineti efikasnijem radu oba državna organa“, rekla je Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije ističući da su od naročitog značaja za postupanje Agencije podaci o plaćenim porezima na: prihode iz radnog i van radnog odnosa, imovinu, prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon kao i na paušalno oporezive prihode.