Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Агенције и МУП Републике Србије

Други пишу: Суд потврдио – Алексић треба да буде смењен
30/12/2015
ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима
14/01/2016

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Агенције и МУП Републике Србије

print
naslovnaАгенција за борбу против корупције и Министарство унутрашњих послова Републике Србије закључили су Споразум о пословно-техничкој сарадњи у циљу успостављања сарадње ради међусобне размене података из свог делокруга, у складу са важећим законима.

Министарство унутрашњих послова ће на захтев Агенције за борбу против корупције достављати податке из евиденција које води, а који су Агенцији потребни за обављање послова из њених надлежности. Посебно податке о: личном имену, личном имену родитеља, месту и датуму рођења, јединственом матичном броју грађана, месту и адреси становања (пребивалиште/боравиште), држављанству физичких лица; податке о власништву над покретним стварима које подлежу регистрацији (моторна возила и оружје) и податке о јавним скуповима.

Агенција за борбу против корупције ће на захтев Министарства унутрашњих послова достављати податке из евиденција које води, и то: регистра имовине са пратећом документацијом уколико истом располаже, регистра функционера, као и податке о поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка и кривичним пријавама.

Министарство унутрашњих послова ће на појединачно образложен захтев омогућити Агенцији за борбу против корупције да преко надлежне унутрашње јединице за међународну оперативну сарадњу размењује податаке који су Агенцији потребни за обављање послова из њене надлежности.
Потписници Споразума се обавезују да благовремено и координирано планирају и прате заједничке обавезе које се тичу доступности, начина размене података, као и одређивања лица која имају приступ подацима. По захтеву за добијање података поступаће се у року не дужем од 15 дана.

Потписници Споразума директорка Татјана Бабић и министар Небојша Стефановић оценили су да ће примена Споразума олакшати и убрзати међусобну размену података и конкретно поступање у области спречавања корупције.