Poslovnik o radu Odbora Agencije

Direktorka Agencije predstavila izveštaj o radu Odboru za finansije Narodne skupštine
29/05/2014
Nagrađeni radovi na konkursu „NEĆU PREKO VEZE“
08/12/2010

Poslovnik o radu Odbora Agencije

print

Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 79. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08), Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, na sednici održanoj 30. aprila 2009. godine, doneo je

POSLOVNIK

Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se način rada i druga pitanja od značaja za rad Odbora Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Odbor).

Član 2.

(1) Sedište Odbora je u sedištu Agencije za borbu protiv korupcije  (u daljem tekstu: Agencija).
(2) Odbor zaseda u svom sedištu, a može odlučiti da pojedine sednice održi i u drugom mestu u Republici Srbiji.

Član 3.

Odbor koristi pečat i štambilj Agencije.

Član 4.

(1) Javnost rada Odbora ostvaruje se:

1) objavljivanjem opštih akata Odbora u „Službenom glasniku Republike Srbije“;

2) objavljivanjem evidencija, izveštaja i odluka u sredstvima javnog obaveštavanja;

3) omogućavanjem novinarima i drugim zainteresovanim licima da prate sednice Odbora sa kojih javnost nije isključena;

4) održavanjem konferencija za štampu;

5)  davanjem službenih saopštenja;

6) izdavanjem zbornika prakse i drugih publikacija u vezi sa radom Odbora i Agencije.

(2) Podatke o tome da li je protiv određenog funkcionera izrečena mera i kako je odlučeno o žalbi, Odbor će smatrati informacijama od javnog značaja i omogućiti im pristup.

Član 5.

(1) Odbor ostvaruje saradnju sa telima koja obavljaju srodne poslove u Republici Srbiji i u drugim zemljama, na osnovu programa i plana Agencije.
(2) Odbor može, u okviru nadležnosti Agencije, organizovati domaća i međunarodna stručna savetovanja, seminare, okrugle stolove, konferencije i druge oblike stručnog rada.

 

II ORGANIZACIJA ODBORA

Član 6.

(1) Odbor ima predsednika i zamenika predsednika.
(2) Predsednika i zamenika predsednika biraju članovi Odbora na period od godinu dana.
(3) Predsednik Odbora:
1) predstavlja i zastupa Odbor pred državnim organima i drugim domaćim i međunarodnim telima i organizacijama;
2) stara se o organizaciji rada i izvršavanju zadataka i odluka Odbora;
3) priprema i saziva sednice Odbora, predlaže dnevni red sednica i predsedava sednicama;
4) predlaže pokretanje postupka za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje člana Odbora i pokretanje postupka za razrešenje direktora i zamenika direktora Agencije;
5) stara se o primeni Poslovnika i drugih akata Odbora;
6) saziva stručne sastanke i predsedava im;
7) potpisuje odluke i akte Odbora;
8) sarađuje sa direktorom i savetodavnim i radnim telima Agencije;
9) saziva konferencije za štampu i daje izjave sredstvima javnog obaveštavanja, na osnovu utvrđenih stavova Odbora;
10) obavlja druge poslove određene zakonom, ovim Poslovnikom, odlukama i drugim aktima  Odbora.

(4) Zamenik predsednika zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti i obavlja druge poslove za koje ga predsednik Odbora ovlasti.

Član 7.

(1) Odbor ima sekretara.
(2) Odbor imenuje sekretara iz reda zaposlenih u Agenciji, na predlog predsednika Odbora.
(3) Za sekretara Odbora može biti imenovano lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sa najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u pravosuđu ili upravi i znanjem engleskog jezika.
(4) Sekretar Odbora priprema sednice Odbora, koordinira rad članova Odbora, pomaže predsedniku Odbora u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti, priprema nacrte odluka u saradnji sa savetnicima, stara se o sastavljanju, dostavljanju i objavljivanju pisanih otpravaka odluka, i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima Agencije i nalozima Odbora ili predsednika Odbora.

III NAČIN RADA

Član 8.

(1) Predmeti se raspoređuju u rad članu Odbora – izvestiocu, prema redosledu uvođenja u upisnik Odbora i azbučnom redu prezimena članova Odbora.
(2) Izuzetno, Odbor ili predsednik Odbora može pojedini predmet rasporediti i mimo redosleda iz stava 1. ovog člana ako se radi o materiji koju je neki od članova  Odbora posebno izučavao.

Član 9.

(1) Odbor radi i odlučuje u sednici.
(2) Sednica Odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Odbora.

Član 10.

(1) Sednice Odbora održavaju se, po pravilu, dva puta mesečno.
(2) Predsednik Odbora saziva sednicu i predlaže dnevni red, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev najmanje dva člana Odbora.
(3) Poziv za sednicu, sa predlogom dnevnog reda i materijalom na koji se predloženi dnevni red odnosi, dostavlja se članovima Odbora najkasnije tri dana pre dana određenog za održavanje sednice.
(4) Poziv za sednicu sadrži redni broj sednice  i  vreme i mesto njenog održavanja.
(5) Izuzetno, kada postoje opravdani razlozi za hitno postupanje, sednica Odbora se može sazvati telefonom, elektronskom poštom ili na drugi pogodan način, u roku kraćem od roka iz stava 3. ovog člana, a pojedini materijali mogu se dostaviti članovima Odbora i pred početak sednice.

Član 11.

(1) Sednica Odbora na kojoj se odlučuje o žalbi zatvorena je za javnost.
(2) Sednica Odbora na kojoj se raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima iz nadležnosti Odbora, osim o predmetu iz stava 1. ovog člana, javna je.
(3) Odbor može isključiti javnost sa sednice iz stava 2. ovog člana, u celosti ili za samo jedan njen deo, ako bi to moglo da ugrozi vođenje zakonom propisanog postupka, ili ako to nalažu interesi morala, zaštite privatnosti, ili čuvanja državne, službene, poslovne ili profesionalne tajne.
(4) Sekretar Odbora i savetnici zaduženi za predmete o kojima se raspravlja i odlučuje učestvuju u radu sednice koja je zatvorena za javnost ili sa koje je javnost isključena.

Član 12.

(1) Predsednik i članovi Odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sednici i učestvuju u njenom radu i u odlučivanju.
(2) Član Odbora koji je sprečen da prisustvuje sednici dužan je da o tome blagovremeno obavesti predsednika Odbora i da navede razloge za svoje odsustvo. Predsednik o svojoj sprečenosti obaveštava zamenika predsednika, a ako je i on sprečen, jednog od članova Odbora ili sekretara Odbora.
(3) U slučaju da sednici ne prisustvuje potreban broj članova Odbora (član 13. stav 2), sednica se neće održati, a naredna sednica biće zakazana u kratkom roku, na način koji ne isključuje primenu odredbe člana 10. stav 5. Poslovnika.

Član 13.

(1) Sednici Odbora predsedava predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik predsednika Odbora.
(2) Predsednik Odbora otvara sednicu Odbora, utvrđuje da li je prisutan broj članova potreban za rad i odlučivanje, obaveštava koji su članovi Odbora najavili i opravdali odsustvo i ko sednici prisustvuje kao pozvano lice.

Član 14.

(1) Na početku sednice Odbor usvaja zapisnik sa prethodne sednice.
(2) Član Odbora može staviti primedbe na zapisnik i tražiti da se u njega unesu  odgovarajuće izmene i dopune, o čemu Odbor odlučuje bez odlaganja.
(3) Predsednik Odbora konstatuje da je zapisnik usvojen bez primedbi, odnosno sa izmenama i dopunama koje su prihvaćene.

Član 15.

(1) Dnevni red sednice Odbora utvrđuje se na sednici.
(2) Član Odbora može obrazloženim predlogom tražiti da se predloženi dnevni red izmeni ili dopuni, o čemu Odbor odlučuje bez odlaganja.
(3) Odbor se izjašnjava o predlogu dnevnog reda u celini, nakon čega predsednik Odbora saopštava kakav je dnevni red utvrđen.
(4) Predsednik Odbora može izmeniti redosled razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, ili objediniti raspravu o pojedinim tačkama ili pitanjima u okviru tačaka dnevnog reda.

Član 16.

(1) Razmatranje svake tačke dnevnog reda počinje izveštajem člana Odbora – izvestioca, a u njegovoj odsutnosti izveštajem člana Odbora koga odredi predsednik Odbora.
(2) Nakon izveštaja iz stava 1. ovog člana, predsednik Odbora otvara raspravu.
(3) Reč u raspravi može dobiti član Odbora koji to zatraži i kome predsednik Odbora to dozvoli.
(4) Član Odbora i drugi učesnik u radu sednice može govoriti samo o pitanju na koje se odnosi razmatrana tačka dnevnog reda, a o istom pitanju može govoriti više od jednom tek kada ostali članovi Odbora iskoriste svoje pravo na učešće u raspravi.
(5) Predsednik Odbora može zatražiti od sekretara Odbora i savetnika da daju potrebna obaveštenja ili objašnjenja.

Član 17.

(1) U postupku za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje člana Odbora, Odbor raspravlja i odlučuje bez člana Odbora čije razrešenje je predloženo.
(2) Član Odbora čije je razrešenje predloženo ima pravo:
1) da se u roku od 15 dana od dostavljanja predloga za razrešenje izjasni o predlogu i da predloži ili priloži dokaze koji potvrđuju navode iz njegovog izjašnjenja;
2) da svoje stavove iznosi sam ili uz stručnu pomoć advokata koga je sam izabrao i ovlastio da ga zastupa;
3) da prisustvuje sednici na kojoj se odlučuje o predlogu za njegovo razrešenje, da na toj sednici bude saslušan, da postavlja pitanja svedocima čije je saslušanje Odbor odredio i da stavlja primedbe na pojedine dokaze.

Član 18.

U postupku za razrešenje direktora ili zamenika direktora Agencije primenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na postupak za utvrđivanje  da li postoje razlozi za razrešenje člana Odbora (član 17).

IV ODLUČIVANJE

Član 19.

(1) Kad utvrdi da više nema prijavljenih za raspravu, predsednik Odbora konstatuje da je rasprava završena i predlaže donošenje odluke.
(2) O svakom pitanju iz dnevnog reda Odbor odlučuje nakon završene rasprave koja se na to pitanje odnosi.
(3) Nacrt odluke iz predloga dnevnog reda priloženog uz poziv za sednicu priprema, u saradnji sa članom Odbora – izvestiocem,  savetnik koji je, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta  u Agenciji, raspoređen na rad u Odboru.
(4) Ako ima više različitih predloga, predsednik Odbora određuje redosled po kome će se predlozi staviti na glasanje, vodeći računa o logičkoj strukturi problema.
(5) Ako posle završene rasprave Odbor zaključi da nisu u potpunosti razjašnjena sva sporna pitanja, predsednik će odložiti odlučivanje.

Član 20.

(1) Član Odbora ima pravo i dužnost da glasa o svakom predlogu o kome se  na sednici odlučuje.
(2) Glasa se javno dizanjem ruke na pitanje „ko je za?“ i „ko je protiv?“, osim ako Odbor odluči da se o pojedinom predlogu glasa tajno i pri tom odmah odredi način tajnog glasanja.
(3) Član Odbora može se uzdržati od glasanja, ako je povezano lice sa javnim funkcionerom ili drugim licem povodom koga se odlučuje.

Član 21.

(1) Odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.
(2) Posle završenog glasanja, predsednik Odbora utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje da li je predlog o kome se glasalo usvojen ili nije usvojen, odnosno da li je određena odluka doneta ili nije doneta.

Član 22.

(1) Član Odbora ima pravo na izdvojeno mišljenje, koje može biti saglasno ili nesaglasno sa prihvaćenim stavom Odbora.
(2) Član Odbora je dužan da izdvojeno mišljenje sa obrazloženjem, u pisanom obliku, dostavi predsedniku Odbora, najkasnije u roku od 48 časova od završetka sednice.
(3) Ako se odluka Odbora objavljuje, u isto vreme i na istom mestu objavljuje se i izdvojeno mišljenje iz stava 1. ovog člana, u obimu koji ne sme biti veći od obima odluke.

Član 23.

(1) Odbor odlučuje u formi odluke, zaključka, inicijative, pravnog stava, mišljenja, preporuke i  uputstva.
(2) Odlukom se rešava o žalbi, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije, odlučuje o osnivanju savetodavnih i radnih tela Agencije, predlaže Narodnoj skupštini razrešenje člana Odbora, bira i razrešava direktor i zamenik direktora Agencije, donosi, menja i dopunjuje Poslovnik, i odlučuje o drugim pitanjima materijalnopravnog karaktera.
(3) Zaključkom se pokreće postupak za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje člana Odbora i postupak za razrešenje direktora i zamenika direktora, i odlučuje o drugim proceduralnim pitanjima.
(4) Inicijativom se predlaže donošenje ili izmena i dopuna zakona ili drugog propisa.
(5) Ostale odluke iz stava 1. ovog člana, koje nisu obuhvaćene odredbama stava 2 – 4 ovog člana, Odbor donosi u skladu sa zakonom, Poslovnikom,  opštim aktima Agencije i potrebama svog rada.

Član 24.

Ako se odluka Odbora objavljuje, to se čini nakon potpisivanja pisanog otpravka odluke javnom funkcioneru na koga se odnosi, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja.

V ZAPISNIK

Član 25.

(1) O radu sednice Odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o sednici, a naročito: redni broj sednice, vreme i mesto njenog održavanja, imena predsedavajućeg i prisutnih članova Odbora, dnevni red sednice, bitne delove izlaganja pojedinih članova Odbora, rezultate glasanja o pojedinim pitanjima, usvojene predloge i donete odluke.
(3) Član Odbora koji je na sednici izdvojio mišljenje može tražiti da se bitni delovi njegovog mišljenja unesu u zapisnik.

Član 26.

(1) Zapisnik se izrađuje u što kraćem roku, a najkasnije pet dana od dana održane sednice.
(2) Zapisnik vodi lice koje odredi sekretar Odbora.
(3) O izradi zapisnika staraju se predsednik i sekretar Odbora.
(4) Zapisnik se dostavlja članovima Odbora najkasnije sa pozivom za narednu sednicu.
(5) Usvojeni zapisnik potpisuju sekretar i predsednik Odbora i zapisničar.

Član 27.

Usvojeni zapisnici, sa svim materijalima sa sednice, spajaju se za svaku sednicu kao jedan predmet i odlažu i čuvaju u arhivi Odbora, saglasno propisima o arhivskoj građi i kancelarijskom poslovanju.

VI  IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA

Član 28.

(1) Poslovnik se menja i dopunjuje na način na koji se donosi.
(2) Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika može podneti predsednik i svaki član Odbora.
(3) Predlog iz stava 2. ovog člana podnosi se u obliku u kome se donosi odluka i mora biti obrazložen.

Član 29.

(1) Donošenje novog poslovnika može predložiti predsednik i svaki član Odbora.
(2) Predlog novog Poslovnika podnosi se u obliku u kome se donosi Poslovnik i mora biti obrazložen.

VII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

.
Član 30.

Do izbora predsednika Odbora sednice Odbora saziva i predsedava im najstariji član Odbora.

Član 31.

Agencija ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 32 mm i sadrži u sredini grb Republike, a oko grba u koncentričnim krugovima ispisane nazive „Republika Srbija“ i „Agencija za borbu protiv korupcije“ i ispod grba naziv „Beograd“.
Pečat Agencije izrađuje se u dva primerka na kojima se tekst ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Član 32.

Agencija ima štambilje koji se izrađuju i koriste u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

Član 33.

Pojedina pitanja koja se odnose na rad Odbora, a nisu uređena Poslovnikom, Odbor može urediti svojom posebnom odlukom.

Član 34.

(1) Odbor obrazuje redakcijsku grupu iz reda svojih članova, radi pripreme akata za objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
(2) Sastav redakcijske grupe iz prethodnog stava menja se svakih šest meseci.

Član 35.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PREDSEDNIK ODBORA

prof. dr Čedomir Čupić