PORTAL ZA OBUKE


Dobrodošli!

Portal za obuke je osmišljen da na jednostavan, efikasan i ekonomičan način omogući polaznicima da prošire postojeća i usvoje nova znanja i informacije, odnosno pohađaju obuke na daljinu koje Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi.

  POSTOJEĆE OBUKE

Etika i integritet

Na Portalu je trenutno dostupna obuka na daljinu (onlajn obuka) pod nazivom „Etika i integritet”. Obuka je namenjena zaposlenima u organima javne vlasti, odnosno organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština.

Ova obuka će Vam omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u organima javne vlasti. Istovremeno, ojačaćete sposobnosti i veštine za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Obuka se sastoji od četiri tematske celine, a nakon svake potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora (pitanja višestrukog izbora). Tempo, mesto i vreme pohađanja obuke možete u potpunosti prilagoditi sebi.


UPUTSTVO ZA PRISTUP PORTALU ZA OBUKE

 

Organ javne vlasti, pre nego što izvrši prijavu zaposlenih za pohađanje obuke na daljinu, treba da izradi plan sprovođenja obuke. Planom sprovođenja obuke dobija se dobar pregled predstojećih obaveza, obezbeđuje se kontrola nad procesom i sprečava se mogućnost nastanka propusta, što je od posebnog značaja u organima sa velikim brojem zaposlenih i tokom perioda izveštavanja (više o planu sprovođenja obuke možete pročitati u Vodiču za primenu Programa i Uputstva za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja inegriteta).

U skladu sa izrađenim planom, organ javne vlasti prijavljuje grupu zaposlenih, tako što uredno popunjen eksel radni list sa traženim podacima dostavlja elektronskim putem na adresu: edukacije@acas.rs.

Kada administratori obuke na daljinu obrade poslate podatke, uputiće organu detaljno uputstvo zajedno sa parametrima neophodnim za pristup aplikaciji za učenje na daljinu. Od tog trenutka, svi zaposleni u organu koji su prijavljeni mogu otpočeti sa pohađanjem obuke.

Pre pohađanja obuke molimo vas da pažljivo pročitate Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti u cilju upoznavanja sa svrhom njihovog prikupljanja i obrade.

 

 

INFO KUTAK

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja u vezi sa sprovođenjem obuke Etika i integritet u organima javne vlasti i odgovori

 1. Da li svi zaposleni moraju da pohađaju obuku?

Kada govorimo o ciljnoj grupi obuke Etika i integritet, ona obuhvata sve zaposlene, što znači: zaposlene na neodređeno vreme, zaposlene na određeno vreme, lica angažovana van radnog odnosa (npr. za obavljanje privremenih i povremenih poslova), rukovodioce svih nivoa rukovođenja i funkcionere. Jedan od razloga zbog kojih je program usvojen je i unapređenje etičke kulture organa javne vlasti, a pošto svi zaposleni, bez izuzetaka, utiču na izgradnju etičke kulture, bitno je da obuku svi i pohađaju. Pojedini organi javne vlasti suočiće se sa različitim vrstama poteškoća u procesu sprovođenja obuke (na primer: nedostatak računarske opreme ili odsustvo internet konekcije iz bezbednosnih razloga) i biće razumljivo ukoliko zbog opravdanih razloga ne uspeju da obuči sve zaposlene. Važno je naglasiti da treba težiti tome da se obuči što veći broj zaposlenih u prvom ciklusu, a za svaki naredni ciklus sprovođenja treba planirati otklanjanje tehničkih i ostalih prepreka.

 1. Da li organ javne vlasti prijavljuje zaposlenog za pohađanje obuke za predavače u oblasti etike i integriteta?

U skladu sa Uputstvom za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja
integriteta, Agencija na osnovu godišnjeg plana rada upućuje poziv organima javne vlasti da delegiraju zaposlenog koji će pohađati obuku za predavače. Dakle, organ javne vlasti ne prijavljuje zaposlenog za učešće na obuci za predavače i ne treba Agenciji da dostavlja prijave, sve dok od Agencije ne dobije poziv za učešće na obuci za predavače.

 1. Da li i odbornici treba da pohađaju obuku Etika i integritet s obzirom na to da nisu zaposleni u jedinici lokalne samouprave?

Pošto je skupština opštine organ jedinice lokalne samouprave, smatramo i da odbornici treba da budu edukovani o etici i integritetu. Pored ovog formalnog razloga, odbornici, kao lica koja su donosioci propisa na lokalnom nivou, značajno utiču na život lokalne zajednice i građana i zato je važno da budu svesni odgovornosti poslova koje obavljaju, odnosno treba da budu upoznati sa etikom i integritetom rada u javnom interesu.

 1. Kako da organ javne vlasti sprovede obuku kada nema zaposlenog edukovanog realizatora?

Organ javne vlasti koji nema zaposlenog edukovanog realizatora sprovodi obuku tako što prijavljuje zaposlene za pohađanje obuke na daljinu. Više o procesu prijave možete pročitati na: https://www.acas.rs/portal-za-obuke/.

 1. Da li se obuka na daljinu plaća?

Obuka na daljinu je besplatna i nije potrebno da učesnici ili organi javne vlasti uplaćuju kotizaciju za njeno pohađanje.

 1. Kako treba popuniti eksel radni list za grupnu prijavu zaposlenih?

Eksel radni list treba popuniti u skladu sa napomenama koje su navedene u samom obrascu. Podatke o imenu i prezimenu treba uneti ćiriličnim pismom sa korišćenjem dijakritičkih znakova, odnosno slova; č, ć, đ, š i ž, i početnim velikim slovom. Imejl adresu treba uneti latiničnim pismom.

 1. Da li ista adresa elektronske pošte (imejl adresa) može biti navedena u eksel radnom listu za prijavu više različitih lica zaposlenih u organu javne vlasti (Da li istu adresu elektronske pošte može da koristi više zaposlenih)?

Prilikom otvaranja naloga korisniku obuke na daljinu, administrator unosi korisničko ime i imejl adresu navedenu u eksel radnom listu. Nalog korisnika je povezan sa imejl adresom i zato nije moguće da više lica koriste istu imejl adresu za pohađanje obuke na daljinu. U eksel radnom listu treba navesti poslovnu imejl adresu, ali ukoliko zaposleni nema poslovnu adresu elektronske pošte, može biti navedena i privatna. Ukoliko zaposleni u organu javne vlasti nema poslovnu adresu, a nema ni privatnu, može je veoma lako otvoriti na nekom od popularnih besplatnih servisa za elektronsku poštu, poput gmail ili yahoo.

 1. Koliko traje pohađanje obuke na daljinu (Da li obuka na daljinu traje šest sati)?

Obuka na daljinu Etika i integritet je obuka čije se pohađanje prilagođava
individualnim obavezama svakog polaznika. Kada se polaznik prijavi i dobije korisničko ime i lozinku za pristup obuci, on može da radi na obuci kad god mu to poslovne obaveze dozvoljavaju, pa je samim tim i vreme pohađanja individualno, tako da će neko završiti pohađanje za tri sata zato što će raditi kontinuirano bez prekida, a nekome će biti potrebno više dana zato što će raditi svakoga dana po 20 minuta, na primer. Programom obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta propisano je da obuka traje šest sati, ali ovaj podatak se odnosi na obuku koju izvodi edukovani ili akreditovani realizator u stvarnom vremenu, u učionici ili sali za rad. Dakle, obuka na daljinu nema utvrđeno vreme trajanja i trajanje zavisi isključivo od korisnika, a obuka koju izvodi edukovani ili akreditovani realizator traje šest sati.

 1. Organ javne vlasti je poslao uredno popunjen eksel radni list sa podacima za otvaranje naloga korisnicima i dobio je parametre za pristup korisničkim nalozima, ali korisnici ne mogu da pristupe nalozima. Da li je potrebno da organ javne vlasti ponovo pošalje prijavu / eksel radni list?

Ne, nije potrebno da organ javne vlasti ponovo dostavlja grupnu prijavu/ eksle radni list. Sve što je potrebno je da se obratite administratorima obuke na daljinu putem imejl adrese: edukacije@acas.rs, objasni u čemu se sastoji problem i u najkraćem mogućem roku će problem biti rešen.

 1. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se), ali ne mogu da započnem rad na prvoj
  lekciji?

Pre početka rada na lekcijama, neophodno je da popunite nekoliko polja koja se nalaze u odeljku Moj profil. U gornjem desnom uglu, gde se nalazi Vaše ime i prezime izaberite opciju Profil, a nakon toga Uredi profil, pa  izaberete Ostala polja i upišite odgovore na tražena pitanja u vezi sa školskom spremom, dužinom radnog staža itd. Nakon toga izaberite opciju Ažuriraj profil na dnu stranice i možete početi sa radom na lekcijama izborom opcija: Početna stranica-Dostupni kursevi: Etika i integritet-Upiši me.

 1. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se) i uneo tražene podatke u Ostala polja, ali ne vidim lekcije i zbog toga ne mogu da započnem sa radom.

Ukoliko ste uspešno izmenili privremenu lozinku i dostavili tražene podatke u delu Ostala polja, prikazaće Vam se početna strana ekrana na kojoj piše: DOSTUPNI
KURSEVI, ETIKA I INTEGRITET. Potrebno je da klikom izaberete ponuđenu opciju Etika i integritet i na taj način se upišete na obuku.

 1. Zašto nakon urađenog testa ne mogu da nastavim rad na sledećoj lekciji obuke na
  daljinu?

Da bi polaznik mogao da nastavi sa radom na sledećoj lekciji, mora da ostvari minimalno četiri boda na testu prethodne lekcije. Kada polaznik ostvari minimum četiri boda na testu, može da nastavi sa radom.

 1. Da li zaposleno nastavno osoblje koje radi u više škola treba da pohađa obuku više
  puta, u zavisnosti od toga u koliko škola radi?

Lice zaposleno u više škola treba da pohađa obuku o etici i integritetu jednom, bez
obzira na to u koliko je škola radno angažovano. Lice treba da prijavi matična škola ili škola u kojoj zaposleni ima najveći fond časova ili bilo koja škola u kojoj je lice angažovano. Po završetku obuke i preuzimanju sertifikata sa svog korisničkog naloga, lice zaposleno u više škola svim školama u kojima je radno angažovano dostavlja kopiju sertifikata. Ona škola koja je prijavila lice zaposleno u više škola prikazuje u izveštaju podatke o tom licu (uključuje ga u ukupan broj lica koja su pohađala obuku), dok ostale škole to ne rade.

 1. Organ javne vlasti želi da angažuje akreditovanog realizatora sa Stalne liste
  predavača i drugih realizatora obuka. Na koji način to može da učini?

Organ javne vlasti koji želi da angažuje akreditovanog predavača sa Stalne liste predavača i drugih realizatora obuka, pre svega, treba da ima opredeljena finansijska sredstva za angažovanje akreditovanog realizatora (za stručno usavršavanje zaposlenih) u godini u kojoj planira angažovanje. Iznos honorara za akreditovanog realizatora, kao i procedura koju je organ dužan da sprovede pre angažovanja utvrđena je Uredbom o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi („Službeni glasnik” RS, br. 90/2018, 71/2019) i neophodno je da se organ pridržava propisane procedure prilikom angažovanja akreditovanog realizatora.

 1. Da li organ javne vlasti samoinicijativno prijavljuje zaposlenog koji će učestvovati na obuci za predavače (treninga za trenere) u oblasti etike i integriteta?

Na osnovu godišnjeg plana rada, Agencija utvrđuje spisak organa javne vlasti kojima
upućuje pismeni poziv da odrede zaposleno lice koje će učestvovati na obuci za predavače. Organi javne vlasti ne treba samoinicijativno da šalju prijave zaposlenih sve dok ne dobiju poziv od Agencije.