PORTAL ZA OBUKE


Dobrodošli!

Portal za obuke je osmišljen da na jednostavan, efikasan i ekonomičan način omogući polaznicima da prošire postojeća i usvoje nova znanja i informacije, odnosno pohađaju obuke na daljinu koje Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi.

  POSTOJEĆE OBUKE

Etika i integritet

Na Portalu je trenutno dostupna obuka na daljinu (onlajn obuka) pod nazivom „Etika i integritet”. Obuka je namenjena zaposlenima u organima javne vlasti, odnosno organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština.

Ova obuka će Vam omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u organima javne vlasti. Istovremeno, ojačaćete sposobnosti i veštine za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Obuka se sastoji od četiri tematske celine, a nakon svake potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora (pitanja višestrukog izbora). Tempo, mesto i vreme pohađanja obuke možete u potpunosti prilagoditi sebi.


UPUTSTVO ZA PRISTUP PORTALU ZA OBUKE

Pre nego što se prijavite za pohađanje obuke na daljinu, molimo Vas da pažljivo pročitate Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti  u cilju upoznavanja sa svrhom njihovog prikupljanja i dalje obrade od strane Agencije za sprečavanje korupcije.

Zaposleni u organu javne vlasti može samostalno da se prijavi za pohađanje obuke na daljinu tako što će uredno popunjen  Obrazac prijave  dostaviti na imejl adresu: edukacije@acas.rs

Organi javne vlasti mogu istovremeno da izvrše prijavu većeg broja zaposlenih, u skladu sa planom sprovođenja obuke, tako što će uredno popunjen eksel radni list sa traženim podacima poslati na: edukacije@acas.rs

Bez obzira na način prijave, svaki korisnik kome je otvoren nalog biće obavešten putem elektronske pošte o načinu registracije, strukturi lekcija, polaganju testova itd. Ovo uputstvo je neophodno pažljivo pročitati i slediti navedene instrukcije za pohađanje obuke.

 

INFO KUTAK

Najčešća pitanja u vezi sa sprovođenjem obuke Etika i integritet u organima javne vlasti i odgovori

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri registraciji možete kontaktirati Odsek za edukacije, antikorupcijske planove i Strategiju putem imejla: edukacije@acas.rs ili telefona: 011/ 41 49 113.

Najčešća pitanja u vezi sa sprovođenjem obuke Etika i integritet u organima javne vlasti
i odgovori

1. Da li svi zaposleni moraju da pohađaju obuku?
Kada govorimo o ciljnoj grupi obuke Etika i integritet, ona obuhvata sve zaposlene, što znači: zaposlene na neodređeno vreme, zaposlene na određeno vreme, lica angažovana van radnog odnosa (npr. za obavljanje privremenih i povremenih poslova), rukovodioce svih nivoa rukovođenja i funkcionere. Jedan od razloga zbog kojih je program usvojen je i unapređenje etičke kulture organa javne vlasti, a pošto svi zaposleni, bez izuzetaka, utiču na izgradnju etičke kulture, bitno je da obuku svi i pohađaju.

Pojedini organi javne vlasti suočiće se sa različitim vrstama poteškoća u procesu sprovođenja obuke (na primer: nedostatak računarske opreme ili odsustvo internet konekcije iz bezbednosnih razloga) i biće razumljivo ukoliko zbog opravdanih razloga ne uspeju da obuči sve zaposlene. Važno je naglasiti da treba težiti tome da se obuči što veći broj zaposlenih u prvom ciklusu, a za svaki naredni ciklus sprovođenja treba planirati otklanjanje tehničkih i ostalih prepreka.

2. Da li organ javne vlasti prijavljuje zaposlenog za pohađanje obuke za predavače u oblasti etike i integriteta?
U skladu sa Uputstvom za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, Agencija na osnovu godišnjeg plana rada upućuje poziv organima javne vlasti da delegiraju zaposlenog koji će pohađati obuku za predavače. Dakle, organ javne vlasti ne prijavljuje zaposlenog za učešće na obuci za predavače i ne treba Agenciji da dostavlja prijave, sve dok od Agencije ne dobije poziv za učešće na obuci za predavače.

3. Da li i odbornici treba da pohađaju obuku Etika i integritet s obzirom na to da nisu zaposleni u jedinici lokalne samouprave?
Pošto je skupština opštine organ jedinice lokalne samouprave, smatramo i da odbornici treba da budu edukovani o etici i integritetu. Pored ovog formalnog razloga, odbornici, kao lica koja su donosioci propisa na lokalnom nivou, značajno utiču na život lokalne zajednice i građana i zato je važno da budu svesni odgovornosti poslova koje obavljaju, odnosno treba da budu upoznati sa etikom i integritetom rada u javnom interesu.

4. Kako da organ javne vlasti sprovede obuku kada nema zaposlenog edukovanog realizatora?
Organ javne vlasti koji nema zaposlenog edukovanog realizatora sprovodi obuku tako što se zaposleni prijavljuju za pohađanje obuke na daljinu. Obuka na daljinu je dostupna na internet prezentaciji Agencije (kartica sa leve strane naslovne strane internet prezentacije Agencije www.acas.rs pod nazivom: Portal za obuke), na sledećem linku: http://www.acas.rs/portal-za-obuke/

5. Da li se obuka na daljinu plaća?
Obuka na daljinu je besplatna i nije potrebno da učesnici ili organi javne vlasti uplaćuju kotizaciju za njeno pohađanje.

6. Kako treba popuniti Obrazac prijave (da li Obrazac prijave treba popuniti na računaru ili ručno / olovkom)?
Obrazac prijave treba popuniti na računaru. U izuzetnim slučajevima Obrazac može da se popuni ručno, ali tada korisnik treba da koristi štampana slova, tako da napisan tekst bude razumljiv i čitljiv, bilo da koristi ćirilično ili latinično pismo. Bez obzira na način prijave, treba koristiti dijakritičke znake, odnosno koristiti slova; č, ć, đ, š i ž. Nekorišćenje dijakritičkih znakova, odnosno navedenih slova, posebno u latiničnom pismu, može da prouzrukuje unos pogrešnih podataka u nalog korisnika. Administrator ne snosi odgovornost za greške koje su nastale unosom podataka onako kako su navedeni u Obrascu prijave i u takvim slučajevima, korisnik sam mora da ispravi grešku u svom nalogu (opcija: Uredi profil).

7. Da li ista adresa elektronske pošte (imejl adresa) može biti navedena u obrascima za prijavu više različitih lica zaposlenih u organu javne vlasti (Da li istu adresu elektronske pošte može da koristi više zaposlenih)?
Prilikom otvaranja naloga korisniku obuke na daljinu, administrator unosi korisničko ime i imejl adresu navedenu u obrascu za prijavu. Nalog korisnika je povezan sa imejl adresom i zato nije moguće da više lica koriste istu imejl adresu za pohađanje obuke na daljinu. U obrascu za prijavu je navedeno da polaznik obuke treba da navede poslovnu imejl adresu, ali da ukoliko nema poslovnu adresu elektronske pošte, može navesti i privatnu. Ukoliko neko nema poslovnu adresu, a nema ni privatnu, može je veoma lako otvoriti na nekom od popularnih besplatnih servisa za elektronsku poštu, poput gmaila ili yahoo.

8. Koliko traje pohađanje obuke na daljinu (Da li obuka na daljinu traje šest sati)?
Obuka na daljinu Etika i integritet je obuka čije se pohađanje prilagođava individualnim obavezama svakog polaznika. Kada se polaznik prijavi i dobije korisničko ime i lozinku za pristup obuci, on može da radi na obuci kad god mu to poslovne obaveze dozvoljavaju, pa je samim tim i vreme pohađanja individualno, tako da će neko završiti pohađanje za tri sata zato što će raditi kontinuirano bez prekida, a nekome će biti potrebno više dana zato što će raditi svakoga dana po 20 minuta, na primer.

Programom obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta propisano je da obuka traje šest sati, ali ovaj podatak se odnosi na obuku koju izvodi edukovani ili akreditovani realizator u stvarnom vremenu, u učionici ili sali za rad.

Dakle, obuka na daljinu nema utvrđeno vreme trajanja i trajanje zavisi isključivo od korisnika, a obuka koju izvodi edukovani ili akreditovani realizator traje šest sati.

9. Poslao/la sam uredno popunjen Obrazac prijave i na adresu elektronske pošte sam dobio uputstvo za pristup obuci, ali nisam dobio/la korisničko ime i lozinku. Da li treba ponovo da pošaljem Obrazac prijave?
Ne, nije potrebno da ponovo šaljete Obrazac prijave. Ukoliko ste uredno popunili i dostavili Obrazac, Vaš korisnički nalog je otvoren, a podatke niste dobili najverovatnije zato što veb server organa u kome radite zaustavlja poštu sa korisničkim imenom i lozinkom detektujući je kao pretnju. Sve što je potrebno je da se obratite administratorima putem imejl adrese: edukacije@acas.rs, objasnite da niste dobili korisničko ime i lozinku za pristup obuci na daljinu i u najkraćem mogućem roku dobićete tražene podatke.

10. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se), ali ne mogu da započnem rad na prvoj lekciji?
Pre početka rada na lekcijama, neophodno je da popunite nekoliko polja koja se nalaze u odeljku Moj profil. U gornjem desnom uglu, gde se nalazi Vaše ime i prezime izaberite opciju Parametri, a nakon toga izaberete Ostala polja i upišite odgovore na tražena pitanja u vezi sa školskom spremom, dužinom radnog staža itd. Nakon toga izaberite ažuriraj profil na dnu strane i možete početi sa radom na lekcijama.

11. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se) i uneo tražene podatke u Ostala polja, ali ne vidim lekcije i zbog toga ne mogu da započnem sa radom.
Ukoliko ste uspešno izmenili privremenu lozinku i dostavili tražene podatke u delu Ostala polja, prikazaće Vam se početna strana ekrana na kojoj piše: DOSTUPNI KURSEVI, ETIKA I INTEGRITET. Potrebno je da klikom miša izaberete Etika i integritet i na taj način se upišete na obuku.

12. Zašto nakon urađenog testa ne mogu da nastavim rad na sledećoj lekciji obuke na daljinu?
Da bi polaznik mogao da nastavi sa radom na sledećoj lekciji, mora da ostvari minimalno četiri boda na testu prethodne lekcije. Kada polaznik ostvari minimum četiri boda na testu, može da nastavi sa radom.

13. Da li zaposleno nastavno osoblje koje radi u više škola treba da pohađa obuku više puta, u zavisnosti od toga u koliko škola radi?
Lice zaposleno u više škola treba da pohađa obuku o etici i integritetu jednom, bez obzira na to u koliko je škola radno angažovano.

Kada lice zaposleno u više škola popunjava obrazac prijave obuke na daljinu u kome se navodi i naziv organa javne vlasti u kojem je polaznik obuke zaposlen, treba da navede naziv samo jedne škole, na primer one u kojoj ima najveći fond časova. Na adresu navedene škole, posle uspešno završene obuke na daljinu, Agencija upućuje potvrdu o završenoj obuci. Ovu potvrdu treba kopirati i dostaviti i svim ostalim školama u kojima je polaznik obuke radno angažovan, kako bi i one imale dokaz da je lice zaposleno kod njih završilo obuku Etika i integritet.

14. Organ javne vlasti želi da angažuje akreditovanog realizatora sa Stalne liste predavača i drugih realizatora obuka. Na koji način to može da učini?
Organ javne vlasti koji želi da angažuje akreditovanog predavača sa Stalne liste predavača i drugih realizatora obuka, pre svega, treba da ima opredeljena finansijska sredstva za angažovanje akreditovanog realizatora (za stručno usavršavanje zaposlenih) u godini u kojoj planira angažovanje. Iznos honorara za akreditovanog realizatora, kao i procedura koju je organ dužan da sprovede pre angažovanja utvrđena je Uredbom o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 90/2018, 71/2019) i neophodno je da se organ pridržava propisane procedure prilikom angažovanja akreditovanog realizatora.