PORTAL ZA OBUKE


Dobrodošli!

Portal za obuke je osmišljen da na jednostavan, efikasan i ekonomičan način omogući polaznicima da prošire postojeća i usvoje nova znanja i informacije, odnosno pohađaju obuke na daljinu koje Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi.

  POSTOJEĆE OBUKE

Etika i integritet

Na Portalu je trenutno dostupna obuka na daljinu (onlajn obuka) pod nazivom „Etika i integritet”. Obuka je namenjena zaposlenima u organima javne vlasti, odnosno organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština.

Ova obuka će Vam omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u organima javne vlasti. Istovremeno, ojačaćete sposobnosti i veštine za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Obuka se sastoji od četiri tematske celine, a nakon svake potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora (pitanja višestrukog izbora). Tempo, mesto i vreme pohađanja obuke možete u potpunosti prilagoditi sebi.


UPUTSTVO ZA PRISTUP PORTALU ZA OBUKE

Pre nego što se prijavite za pohađanje obuke na daljinu, molimo Vas da pažljivo pročitate Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti  u cilju upoznavanja sa svrhom njihovog prikupljanja i dalje obrade od strane Agencije za sprečavanje korupcije.

Zaposleni u organu javne vlasti može samostalno da se prijavi za pohađanje obuke na daljinu tako što će uredno popunjen  obrazac prijave  dostaviti na imejl adresu: edukacije@acas.rs

Organi javne vlasti mogu istovremeno da izvrše prijavu većeg broja zaposlenih, u skladu sa planom sprovođenja obuke, tako što će uredno popunjen eksel radni list  sa traženim podacima poslati na: edukacije@acas.rs

Bez obzira na način prijave, svaki korisnik kome je otvoren nalog biće obavešten putem elektronske pošte o načinu registracije, strukturi lekcija, polaganju testova itd. Ovo uputstvo je neophodno pažljivo pročitati i slediti navedene instrukcije za pohađanje obuke.

 

INFO KUTAK

Najčešća pitanja i odgovori

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri registraciji možete kontaktirati Odsek za edukacije, antikorupcijske planove i Strategiju putem imejla: edukacije@acas.rs ili telefona: 011/ 41 49 113.

Najčešća pitanja u vezi sa sprovođenjem obuke Etika i integritet u organima javne vlasti
i odgovori
1. Da li svi zaposleni moraju da pohađaju obuku?

Kada govorimo o ciljnoj grupi obuke Etika i integritet, ona obuhvata sve zaposlene, što
znači: zaposlene na neodređeno vreme, zaposlene na određeno vreme, lica angažovana van
radnog odnosa (npr. za obavljanje privremenih i povremenih poslova), rukovodioce svih
nivoa rukovođenja i funkcionere. Jedan od razloga zbog kojih je program usvojen je i
unapređenje etičke kulture organa javne vlasti, a pošto svi zaposleni, bez izuzetaka, utiču
na izgradnju etičke kulture, bitno je da obuku svi i pohađaju.
Pojedini organi javne vlasti suočiće se sa različitim vrstama poteškoća u procesu
sprovođenja obuke (na primer: nedostatak računarske opreme ili odsustvo internet
konekcije iz bezbednosnih razloga) i biće razumljivo ukoliko zbog opravdanih razloga ne
uspeju da obuči sve zaposlene. Važno je naglasiti da treba težiti tome da se obuči što
veći broj zaposlenih u prvom ciklusu, a za svaki naredni ciklus sprovođenja treba
planirati otklanjanje tehničkih i ostalih prepreka.

2. Da li organ javne vlasti prijavljuje zaposlenog za pohađanje obuke za predavače u oblasti
etike i integriteta?

U skladu sa Uputstvom za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja
integriteta, Agencija na osnovu godišnjeg plana rada upućuje poziv organima javne vlasti
da delegiraju zaposlenog koji će pohađati obuku za predavače. Dakle, organ javne vlasti ne
prijavljuje zaposlenog za učešće na obuci za predavače i ne treba Agenciji da dostavlja
prijave, sve dok od Agencije ne dobije poziv za učešće na obuci za predavače.

3. Da li i odbornici treba da pohađaju obuku Etika i integritet s obzirom na to da nisu
zaposleni u jedinici lokalne samouprave?

Pošto je skupština opštine organ jedinice lokalne samouprave, smatramo i da odbornici
treba da budu edukovani o etici i integritetu. Pored ovog formalnog razloga, odbornici,
1kao lica koja su donosioci propisa na lokalnom nivou, značajno utiču na život lokalne
zajednice i građana i zato je važno da budu svesni odgovornosti poslova koje obavljaju,
odnosno treba da budu upoznati sa etikom i integritetom rada u javnom interesu.

4. Kako da organ javne vlasti sprovede obuku kada nema zaposlenog edukovanog realizatora?

Organ javne vlasti koji nema zaposlenog edukovanog realizatora sprovodi obuku tako što se
zaposleni prijavljuju za pohađanje obuke na daljinu. Obuka na daljinu je dostupna na
internet prezentaciji Agencije (kartica sa leve strane naslovne strane internet
prezentacije Agencije www.acas.rs pod nazivom: Portal za obuke), na sledećem linku.

5. Da li se obuka na daljinu plaća?

Obuka na daljinu je besplatna i nije potrebno da učesnici ili organi javne vlasti uplaćuju
kotizaciju za njeno pohađanje.

6. Kako treba popuniti Obrazac prijave (da li Obrazac prijave treba popuniti na računaru
ili ručno / olovkom)?

Obrazac prijave treba popuniti na računaru. U izuzetnim slučajevima Obrazac može da se
popuni ručno, ali tada korisnik treba da koristi štampana slova, tako da napisan tekst
bude razumljiv i čitljiv, bilo da koristi ćirilično ili latinično pismo. Bez obzira na
način prijave, treba koristiti dijakritičke znake, odnosno koristiti slova; č, ć, đ, š i ž.
Nekorišćenje dijakritičkih znakova, odnosno navedenih slova, posebno u latiničnom
pismu, može da prouzrukuje unos pogrešnih podataka u nalog korisnika. Administrator ne
snosi odgovornost za greške koje su nastale unosom podataka onako kako su navedeni u
Obrascu prijave i u takvim slučajevima, korisnik sam mora da ispravi grešku u svom
nalogu (opcija: Uredi profil).

7. Da li ista adresa elektronske pošte (imejl adresa) može biti navedena u obrascima za
prijavu više različitih lica zaposlenih u organu javne vlasti (Da li istu adresu
elektronske pošte može da koristi više zaposlenih)?

Prilikom otvaranja naloga korisniku obuke na daljinu, administrator unosi korisničko
ime i imejl adresu navedenu u obrascu za prijavu. Nalog korisnika je povezan sa imejl
adresom i zato nije moguće da više lica koriste istu imejl adresu za pohađanje obuke na
daljinu. U obrascu za prijavu je navedeno da polaznik obuke treba da navede poslovnu imejl
adresu, ali da ukoliko nema poslovnu adresu elektronske pošte, može navesti i privatnu.
Ukoliko neko nema poslovnu adresu, a nema ni privatnu, može je veoma lako otvoriti na
nekom od popularnih besplatnih servisa za elektronsku poštu, poput gmaila ili yahoo.

8. Koliko traje pohađanje obuke na daljinu (Da li obuka na daljinu traje šest sati)?

Obuka na daljinu Etika i integritet je obuka čije se pohađanje prilagođava
individualnim obavezama svakog polaznika. Kada se polaznik prijavi i dobije korisničko
ime i lozinku za pristup obuci, on može da radi na obuci kad god mu to poslovne obaveze
dozvoljavaju, pa je samim tim i vreme pohađanja individualno, tako da će neko završiti
pohađanje za tri sata zato što će raditi kontinuirano bez prekida, a nekome će biti
potrebno više dana zato što će raditi svakoga dana po 20 minuta, na primer.
Programom obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta propisano je da
obuka traje šest sati, ali ovaj podatak se odnosi na obuku koju izvodi edukovani ili
akreditovani realizator u stvarnom vremenu, u učionici ili sali za rad.
Dakle, obuka na daljinu nema utvrđeno vreme trajanja i trajanje zavisi isključivo od
korisnika, a obuka koju izvodi edukovani ili akreditovani realizator traje šest sati.

9. Poslao/la sam uredno popunjen Obrazac prijave i na adresu elektronske pošte sam dobio
uputstvo za pristup obuci, ali nisam dobio/la korisničko ime i lozinku. Da li treba
ponovo da pošaljem Obrazac prijave?

Ne, nije potrebno da ponovo šaljete Obrazac prijave. Ukoliko ste uredno popunili i
dostavili Obrazac, Vaš korisnički nalog je otvoren, a podatke niste dobili najverovatnije
zato što veb server organa u kome radite zaustavlja poštu sa korisničkim imenom i
lozinkom detektujući je kao pretnju. Sve što je potrebno je da se obratite administratorima
putem imejl adrese: edukacije@acas.rs, objasnite da niste dobili korisničko ime i lozinku
za pristup obuci na daljinu i u najkraćem mogućem roku dobićete tražene podatke.

10. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se), ali ne mogu da započnem rad na prvoj
lekciji?

Pre početka rada na lekcijama, neophodno je da popunite nekoliko polja koja se nalaze u
odeljku Moj profil. U gornjem desnom uglu, gde se nalazi Vaše ime i prezime izaberite
opciju Parametri, a nakon toga izaberete Ostala polja i upišite odgovore na tražena
pitanja u vezi sa školskom spremom, dužinom radnog staža itd. Nakon toga izaberite
ažuriraj profil na dnu strane i možete početi sa radom na lekcijama.

11. Uspešno sam pristupio obuci (logovao se) i uneo tražene podatke u Ostala polja, ali
ne vidim lekcije i zbog toga ne mogu da započnem sa radom.

Ukoliko ste uspešno izmenili privremenu lozinku i dostavili tražene podatke u delu
Ostala polja, prikazaće Vam se početna strana ekrana na kojoj piše: DOSTUPNI
KURSEVI, ETIKA I INTEGRITET. Potrebno je da klikom miša izaberete Etika i
integritet i na taj način se upišete na obuku.

12. Zašto nakon urađenog testa ne mogu da nastavim rad na sledećoj lekciji obuke na
daljinu?

Da bi polaznik mogao da nastavi sa radom na sledećoj lekciji, mora da ostvari minimalno
četiri boda na testu prethodne lekcije. Kada polaznik ostvari minimum četiri boda na
testu, može da nastavi sa radom.

13. Da li zaposleno nastavno osoblje koje radi u više škola treba da pohađa obuku više
puta, u zavisnosti od toga u koliko škola radi?

Lice zaposleno u više škola treba da pohađa obuku o etici i integritetu jednom, bez
obzira na to u koliko je škola radno angažovano.
Kada lice zaposleno u više škola popunjava obrazac prijave obuke na daljinu u kome se
navodi i naziv organa javne vlasti u kojem je polaznik obuke zaposlen, treba da navede naziv
samo jedne škole, na primer one u kojoj ima najveći fond časova. Na adresu navedene škole,
posle uspešno završene obuke na daljinu, Agencija upućuje potvrdu o završenoj obuci. Ovu
potvrdu treba kopirati i dostaviti i svim ostalim školama u kojima je polaznik obuke
4radno angažovan, kako bi i one imale dokaz da je lice zaposleno kod njih završilo obuku
Etika i integritet.

14. Organ javne vlasti želi da angažuje akreditovanog realizatora sa Stalne liste
predavača i drugih realizatora obuka. Na koji način to može da učini?

Organ javne vlasti koji želi da angažuje akreditovanog predavača sa Stalne liste predavača
i drugih realizatora obuka, pre svega, treba da ima opredeljena finansijska sredstva za
angažovanje akreditovanog realizatora (za stručno usavršavanje zaposlenih) u godini u
kojoj planira angažovanje. Iznos honorara za akreditovanog realizatora, kao i procedura
koju je organ dužan da sprovede pre angažovanja utvrđena je Uredbom o akreditaciji, načinu
angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u
javnoj upravi („Službeni glasnik” RS, br. 90/2018, 71/2019) i neophodno je da se organ
pridržava propisane procedure prilikom angažovanja akreditovanog realizatora.

15. Da li organ javne vlasti samoinicijativno prijavljuje zaposlenog koji će učestvovati na
obuci za predavače (treninga za trenere) u oblasti etike i integriteta?

Na osnovu godišnjeg plana rada, Agencija utvrđuje spisak organa javne vlasti kojima
upućuje pismeni poziv da odrede zaposleno lice koje će učestvovati na obuci za predavače.
Organi javne vlasti ne treba samoinicijativno da šalju prijave zaposlenih sve dok ne
dobiju poziv od Agencije.