Politika i novac: Finansiranje političkih aktivnosti u 2012. godini

Šta se dostavlja Agenciji
15/01/2013
Praćenje Strategije
15/01/2013

Politika i novac: Finansiranje političkih aktivnosti u 2012. godini

Skupstinaa
print

Agencija za borbu protiv korupcije danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije i tim povodom je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je konferencija „Politika i novac: Finansiranje političkih aktivnosti u 2012. godini“, u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). Ovom prilikom Agencija je još jednom ukazala na važnost zajedničke borbe protiv korupcije, transparentnog finansiranja političkih stranaka i saradnju sa narodnim poslanicima, članovima Republičke izborne komisije, predstavnicima organa javne uprave, međunarodnih organizacija, civilnog društva, kao i predstavnicima medija.

Foto galerija

U prvom delu konferencije učesnicima su se obratili Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije; Suzan Fric, direktor USAID misije u Srbiji; Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine i prof. Branko Lubarda, predsednik Odbora Agencije.

„Za napredak Srbije kao pravne države od velike je važnosti da jedan samostalan i nezavistan organ kao što je Agencija javnosti redovno predstavlja šta je urađeno na obezbeđivanju transparentnosti stranačkih finansija i u nadzoru nad trošenjem sredstava, budući da ona najvećim delom (77,7%) potiču iz budžeta, a to je novac građana Srbije“, istakla je Tatjana Babić, dodajući da je Zakon o finansiranju političkih aktivnosti pokazao izvesne nedostake. Kao član radne grupe koju je nedavno firmiralo Ministarstvo finansija, Agencija za borbu protiv korupcije zauzela je stav da je Zakon o finansiranju političkih aktivnosti potrebno menjati tako da vodi sankcionisanju sihe nezakonitih radnji, kao i da je potrebno da se propiše obaveza koja bi uredila prijavljivanje svih računa, kako za redovan rad, tako i za izbornu kampanju.

Prof Branko Lubarda, predsednik Odbora Agencije predstavio je učesnicima skupa publikaciju „Vodič kroz praksu Agencije za borbu protiv korupcije“.

„Priručnik na sistematizovan način daje izbor karakterističnih stavova, odluka i mišljenja iz prakse direktora i Odbora Agencije, a namenjen je ne samo funkcionerima i državnim i drugim organima i ustanovama u kojima funkcioneri obavljaju svoje funkcije već i sredstvima javnog informisanja, sektoru civilnog društva i građanima/zaposlenima koji očekuju zaštitu za slučaj da se u dobroj veri nađu u ulozi uzbunjivača“, rekao je prof. Lubarda.

Suzan Fric, direktor misije USAID u Srbiji istakla je zadovoljstvo zbog napretka Srbije u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata: „Svi treba da odamo priznanje naporima koje Agencija za borbu protiv korupcije čini kako bi stvari dovela u red u oblasti finansiranja političkih partija. U maju, agencija je objavila prvi izveštaj o izborima održanim 2012. godine, a danas imamo još detaljnije podatke. Čestitam rukovodstvu Agencije za borbu protiv korupcije i njenim zaposlenima na njihovim naporima da ispune mandat agencije i dovrše ovaj važan izveštaj.“

U drugom delu konferencije profesor Zoran Stojiljković, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije govorio je o pojavama i fenomenima koji su uočeni u kontroli i nadzoru finansiranja stranaka, koalicija i grupa građana u izbornoj kampanji 2012. godine, dok je Ružica Stojiljković, načelnik Službe za kontrolu finansiranja političkih partija, detaljno predstavila Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti – godišnji finansijski izveštaji za 2012. godinu.

Usvetlu početka bilateralnog skrininga u Briselu za poglavlje 23 EU, Vladan Joksimović zamenik direktora Agencije, napomenuo je da se u Izveštaju Evropske komisije o napretku u Srbiji za 2013. godinu naglašava da je Agencija konačno predstavila Prvi izveštaj o finansiranju izbornih kampanja političkih subjekata, te da je ubuduće potrebno ojačati kapacitete Agencije. On je dodao i da se važeći Zakon prvi put u praksi „testiran“ za izbore u 2012. godini i da je Agencija tek tada empirijski mogla da uoči njegove nedostatke.

„Objavljujući ovaj Izveštaj, Agencija je izrazila uverenje da je dovršavanje kontrole i nadzora, kao i javno publikovanje nalaza osnovna pretpostavka za podizanje kapaciteta organa zaduženih za kontrolu izbora, ali i za ispunjenje prava građana da znaju ko i pod kojim uslovima daje novac onima koji se takmiče za njihovu podršku“, naglasio je prof. Stojiljković dodajući da je godišnji finansijski izveštaj (GFI) za 2012. godinu bilo je u obavezi da dostavi 240 političkih subjekata: 91 registrovana politička stranka i 149 grupa građana. Ove izveštaje dostavilo je Agenciji 76 političkih subjekata: 63 političke stranke i 13 grupa građana.

Agencija za borbu protiv korupcije do 5. decembra 2013. godine podnela je ukupno 389 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i to:

  • 343 zahteva zbog nepodnošenja izveštaja o troškovima izbornih kampanja u 2012. godini10 zahteva zbog nepodnošenja izveštaja o trokškovima izborna kampanja u 2013. godini
  • 13 zahteva zbog nepodnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
  • 18 zahteva zbog nepodnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu
  • 4 zahteva zbog nedostavljanja mišljenja ovlašćenog revizora
  • 1 zahtev zbog nenamenskog trošenja sredstava

U kontroli finansiranja za 2012. godinu uočena je pojava da značajan broj političkih subjekata nije iskazao sve prihode koje je ostvario u toj godini, iz javnih i privatnih izvora. Svi politički subjekti su bili u obavezi da Agenciji dostave mišljenje ovlašćenog revizora na GFI, a Agencija je u postupku kontrole u pojedinim slučajevima utvrdila da postoje nepravilnosti koje revizor nije utvrdio i naveo u svom izveštaju. Takođe, prema podacima dobijenim od poslovnih banaka, pojedine političke stranke nisu vratile sve kredite, a neke imaju i dugovanja po osnovu reklamiranja u elektronskim i štampanim medijima, kao i prema izdavaocima bilborda.

Publikacije „Pravna praksa Agencije za borbu protiv korupcije“ i „Kontrola finansiranja političkih subjekata – Godišnji finansijski izveštaji za 2012. godinu“ objavljeni su na internet prezentaciji www.acas.rs baner Publikacije.

Agencija podnela 10 prekršajnih prijava za izbore u 2013. godine

Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je terensko posmatranje izbornih kampanja u 2013. godini, za izbore u Apatinu, Srbobranu, Zrenjaninu, Zemuni, Zaječaru, Voždovcu i Vrbasu.

Do sada, Agencija je podnela 10 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka za izbore održane u 2013. godini, zbog nepodnošenja izveštaja o troškovima izborne kampanje, i to protiv: GG Ujedinjeni za Apatin, GG Pokret za Vojvodinu iz Apatina, GG Dveri i Narodne seljačke stranke u Zrenjaninu, GG Nova lista u Kovinu, GG Građanska alternativa, GG Zemun grad, GG Za razvoj Zemuna i Batajnice, GG SNP 1389, GG Zemunska priča, naša stvar – Treća Srbija, u Zemunu.

Agencija za borbu protiv korupcije podseća da je, u skladu sa Zakonom, „politički subjekat koji učestvuje u izbornoj kampanji dužan da Agenciji podnese izveštaj o troškovima izborne kampanje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora“. Taj izveštaj mora da sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora i odnosi se na period od dana raspisivanja izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Politički subjekti su političke stranke, koalicije i grupe građana. Kod koalicija i grupa građana obaveza podnošenja finansijskog izveštaja i odgovorno lice koje to treba da učini, određuju se ugovorom koji se zaključuje pre izbora. Izveštaji se moraju podnositi pojedinačno, za svaki izborni proces (npr, za svaku opštinu u kojoj neka koalicija ima listu kandidata za odbornike).