Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu
20/01/2020
Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“
23/01/2020

Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

print
Posredstvom EU IPA 2013 projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” izrađene su Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije. Cilj smernica je da pruže konkretne predloge za izmenu nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira, kojima bi bili ostvareni osnovni preduslovi za uspostavljanje sveobuhvatne i efikasne etičke infrastrukutre u javnoj upravi u Srbiji.
Zaštita integriteta javne uprave i promovisanje profesionalnog i odgovornog ponašanja javnih službenika zasnovanog na etičkim osnovama čini važan aspekt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave za period 2018 – 2020. godine kojim je utvrđeno da je za dalji razvoj u ovoj oblasti potrebno uvesti službenike za etiku i integritet. Izradi smernica prethodila je uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Hrvatskoj kao i nacionalnog normativnog okvira, koja je urađena u okviru istog projekta.

Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet

Uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim državama, Holandiji i Hrvatskoj i analiza nacionalnog pravnog okvira