Podneta inicijativa za izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Vršac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Žabari – Izbor za odbornike
22/06/2012

Podneta inicijativa za izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

print
Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi Republike Srbije i Ministartvu pravde i državne uprave inicijativu Agencije za izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
Inicijativa ima za cilj da se otklone određeni nedostaci u postojećim normativnim rešenjima koji su uočeni u dosadašnjem radu Agencije u vezi primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kako bi se rad Agencije učinio efikasnijim i kako bi se ojačala njena autonomija.
Najvažnije novosti u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji su:

1. Prestanak funkcije po sili zakona ne bi bio prepušten volji organa koji je funkcionera izabrao jer bi važila pretpostavka da je funkcija prestala ukoliko nadležni organ ili njegovo stalno radno telo nije doneo odgovarajuću odluku u roku od osam dana od dana prijema odluke.

2. Bilo bi ustanovljeno novo krivično delo neprijavljivanja ili lažnog prijavljivanja troškove izborne kampanje, čiji je učinilac odgovorno lice u političkom subjektu koje ne podnese ili podnese Agenciji netačan izveštaj o poreklu visini ili strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji.

3. Bio bi povećan broj prekršaja zbog kršenja odredbi ovog zakona jer je u važećem zakonu nešto propušteno da se sankcioniše, a potreba za novim prekršajima je iskrsla iz predloženih dopuna. Ujedno, Agencija bi i formalno stekla svojstvo ovlašćenog pokretača prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovim zakoom.

4. Predviđen je duži rok zastarelosti za prekršaje predviđene ovim zakonom, u skladu sa intencijom Konvencije UN protiv korupcije.

5. Smanjena je mogućnost za obavljanje više od jedne javne funkcije jer su izuzeci dopušteni samo u slučaju predviđenom zakonom a ne i drugim propisom.

6. Proširena je obaveza prijavljivanja imovine i prihoda i na sve krvne srodnike javnog funkcionera u pravoj liniji koji sa njim žive u istom porodičnom domaćinstvu.

7. Agencija bi dobila pravo na neposredan i neometan pristup evidencijama i dokumentaciji državnih organa i organizacija i odgovarajućih organa i pravnih lica u teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi.

8. Obaveza dostavljanja dokumenata i informacija Agenciji proširena bi bila i na banke, finansijske organizacije i privredna društva.

9. Agencija bi dobila pravo da daje mišljenje o nacrtu propisa iz oblasti borbe protiv korupcije i da sudeluje u izradi ili izmeni i dopuni Nacionalne strategije i Akcionog plana.

10. Značajno bi bila proširena javnost rada Agencije. Umesto odredbe koja sada propisuje da je u postupku pred Agencijom isključena javnost, predlaže se da Agencija ima pravo da održi javnu raspravu na kojoj može da saslušava učesnike u postupku, predstavnike nadležnih organa, organizacija, političkih subjekata i drugih pravnih lica, kao i naučne i javne radnike radi raspravljanja pitanja koja se odnose na primenu Strategije i Akcionog plana, na sukob interesa, na finansiranje političkih aktivnosti, na panove integriteta i na nedozvoljene uticaje na javnog funkcionera.

11. Organ nadležan za nominovanje funkcionera na javnu funkciju izgubio bi pravo da predloži kandidata kome je Agencija već izrekla neku od zakonom propisanih mera.

12. Funkcioner sa više od 3% akcija ili udela u pravnom licu bio bi dužan da prijavi ne samo svoje učešće u tom pravnom licu nego i o akcijama i udelima tog pravnog lica u drugim pravnim licima.

13. U cilju smanjenja rizika od uticaja izvršne vlasti i političkih stranaka na predlog kandidata za članove Odbora Agencije predloženo je da se iz liste ovlašćenih predlagača izostave predsednik Repbulike i Vlada, da se kao nov predlagač uvede Republička komisija za zaštitu prava u postupku javnih nabavki i da se Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja razdvoje u posebne predlagače.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE