Поднета иницијатива за измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције

Вршац – Избори за одборнике
22/06/2012
Жабари – Избор за одборнике
22/06/2012

Поднета иницијатива за измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције

print
Агенција за борбу против корупције доставила је Народној скупштини Републике Србије, Влади Републике Србије и Министартву правде и државне управе иницијативу Агенције за измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције
Иницијатива има за циљ да се отклоне одређени недостаци у постојећим нормативним решењима који су уочени у досадашњем раду Агенције у вези примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, како би се рад Агенције учинио ефикаснијим и како би се ојачала њена аутономија.
Најважније новости у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији су:

1. Престанак функције по сили закона не би био препуштен вољи органа који је функционера изабрао јер би важила претпоставка да је функција престала уколико надлежни орган или његово стално радно тело није донео одговарајућу одлуку у року од осам дана од дана пријема одлуке.

2. Било би установљено ново кривично дело непријављивања или лажног пријављивања трошкове изборне кампање, чији је учинилац одговорно лице у политичком субјекту које не поднесе или поднесе Агенцији нетачан извештај о пореклу висини или структури прикупљених и утрошених средстава у изборној кампањи.

3. Био би повећан број прекршаја због кршења одредби овог закона јер је у важећем закону нешто пропуштено да се санкционише, а потреба за новим прекршајима је искрсла из предложених допуна. Уједно, Агенција би и формално стекла својство овлашћеног покретача прекршајног поступка за прекршаје прописане овим закоом.

4. Предвиђен је дужи рок застарелости за прекршаје предвиђене овим законом, у складу са интенцијом Конвенције УН против корупције.

5. Смањена је могућност за обављање више од једне јавне функције јер су изузеци допуштени само у случају предвиђеном законом а не и другим прописом.

6. Проширена је обавеза пријављивања имовине и прихода и на све крвне сроднике јавног функционера у правој линији који са њим живе у истом породичном домаћинству.

7. Агенција би добила право на непосредан и неометан приступ евиденцијама и документацији државних органа и организација и одговарајућих органа и правних лица у територијалној аутономији и локалној самоуправи.

8. Обавеза достављања докумената и информација Агенцији проширена би била и на банке, финансијске организације и привредна друштва.

9. Агенција би добила право да даје мишљење о нацрту прописа из области борбе против корупције и да суделује у изради или измени и допуни Националне стратегије и Акционог плана.

10. Значајно би била проширена јавност рада Агенције. Уместо одредбе која сада прописује да је у поступку пред Агенцијом искључена јавност, предлаже се да Агенција има право да одржи јавну расправу на којој може да саслушава учеснике у поступку, представнике надлежних органа, организација, политичких субјеката и других правних лица, као и научне и јавне раднике ради расправљања питања која се односе на примену Стратегије и Акционог плана, на сукоб интереса, на финансирање политичких активности, на панове интегритета и на недозвољене утицаје на јавног функционера.

11. Орган надлежан за номиновање функционера на јавну функцију изгубио би право да предложи кандидата коме је Агенција већ изрекла неку од законом прописаних мера.

12. Функционер са више од 3% акција или удела у правном лицу био би дужан да пријави не само своје учешће у том правном лицу него и о акцијама и уделима тог правног лица у другим правним лицима.

13. У циљу смањења ризика од утицаја извршне власти и политичких странака на предлог кандидата за чланове Одбора Агенције предложено је да се из листе овлашћених предлагача изоставе председник Репбулике и Влада, да се као нов предлагач уведе Републичка комисија за заштиту права у поступку јавних набавки и да се Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја раздвоје у посебне предлагаче.

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ