Počela prva obuka za lobistu u Srbiji

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.
05/02/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja
11/02/2020

Počela prva obuka za lobistu u Srbiji

print
U Agenciji za borbu protiv korupcije počela je dvodnevna obuka prve grupe budućih lobista. Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je u pozdravnom govoru da je pred učesnicima obuke velika odgovornost jer iako je lobiranje zakonom regulisana aktivnost, istraživanja pokazuju da u mnogim zemljama građani ne razlikuju lobiranje od korupcije.

„Od vašeg zalaganja i ozbiljnosti zavisiće kako će građani percipirati lobiste i da li ovako regulisana oblast lobiranja može da posluži kao primer dobre prakse drugim državama, članicama Saveta Evrope, koje lobiranje još nisu pravno uredile“, kazao je Sikimić.

Zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije i podiže poverenje građana u proces donošenja odluka, odnosno utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

Pomoćnik direktora Verka Atanasković podvukla je veliki entuzijazam zaposlenih u Agenciji jer su učili od istaknutih stručnjaka o međunarodnim standardima, regulisanju lobiranja kao mehanizma prevencije korupcije, kao i principima i praksi u ovom domenu.

„Lobiranje treba da bude transparentno i odgovorno i da doprinese jačanju demokratije“, istakla je Atanasković.

Pravilnikom o programu obuke obuhvaćeno je osam oblasti: ustavno uređenje Republike Srbije, lobiranje, kodeks ponašanja učesnika u lobiranju, oblast državne uprave i lokalne samouprave, sukoba interesa i borbe protiv korupcije, finansiranja političkih subjekata, oblast krivičnih dela i prekršaja i oblast zaštite podataka o ličnosti o čemu je govorio pomoćnik direktora Jovan Božović.