Godišnji izveštaji
14/07/2010
Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta
30/07/2013

Planovi integriteta

print

Osnovna aktivnost Odseka za planove integriteta jeste da formuliše smernice za izradu planova integriteta onih subjekata koji su Zakonom o Agenciji obavezni da planove izrade i implementiraju. Pored izrade smernica, odsek će pratiti njihovo donošenje i sprovođenje, i u saradnji sa grupom za programe obuke, staraće se o obuci lica odgovornih za plan integriteta. Na inicijative, ili zahteve drugih pravnih lica, koje po Zakonu nisu obavezne da usvajaju planove integriteta, već to žele da učine iz spostevnih razloga i interesa, Odsek će vršiti procenu integriteta i predlagati preporuke za unapređenje integriteta.

Planove integriteta dužni su da donose državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća u skladu sa smernicama koje izrađuje Agencija.

Pojam, cilj i značaj plana integriteta

Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća bile su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine.

U skladu sa članom 24. Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta, urađeni su nacrti planova integriteta u formi web aplikacije, kojima su institucije pristupale na osnovu korisničkog imena i šifre.

Od januara 2012. godine, na sajtu Agencije nalaze se sve potrebne informacije i materijali potrebni za izradu plana integriteta. Svim institucijama je u februaru mesecu 2012. godine, poslat mejl sa korisničkim imenom i šifrom za pristup nacrtu plana integriteta.

Rok za izradu plana integriteta je istekao.

Za sve informacije vezane za sprovođenje plana integriteta obratite se Agenciji za borbu protiv korupcije – Odseku za planove integriteta na tel: 011 41 49 100 opcija 5 ili na mail integritet@acas.rs

Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Evidencija državnih institucija po sistemima

IZRADA PLANA INTEGRITETA


SPISAK DRŽAVNIH INSTITUCIJA KOJE SU
IZRADILE/NISU IZRADILE PLAN INTEGRITETA

ANALIZA UREĐENIH PLANOVA INTEGRITETA


SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Lice određeno da prati sprovođenje plana integriteta –

– liste planiranih mera dostavlja licima koja su navedena kao odgovorna za njihovo sprovođenje;
– prati da li se mere koje su navedene u Planu integriteta sprovode u rokovima koji su navedeni;
– u kontaktu je sa Agencijom i na način i u rokovima koje će odrediti Agencija, izveštavaće kako se mere sprovode (da li su sprovedene ili ne u rokovima koji su navedeni u listama mera i ako nisu zašto);

Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta