Годишњи извештаји
14/07/2010
Помоћ код спровођења мера из плана интегритета
30/07/2013

Планови интегритета

print

Основна активност Одсека за планове интегритета јесте да формулише смернице за израду планова интегритета оних субјеката који су Законом о Агенцији обавезни да планове израде и имплементирају. Поред израде смерница, одсек ће пратити њихово доношење и спровођење, и у сарадњи са групом за програме обуке, стараће се о обуци лица одговорних за план интегритета. На иницијативе, или захтеве других правних лица, које по Закону нису обавезне да усвајају планове интегритета, већ то желе да учине из спостевних разлога и интереса, Одсек ће вршити процену интегритета и предлагати препоруке за унапређење интегритета.

Планове интегритета дужни су да доносе државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа у складу са смерницама које израђује Агенција.

Појам, циљ и значај плана интегритета

Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа биле су у обавези да израде свој план интегритета до 31. марта 2013. године.

У складу са чланом 24. Смерница за израду и спровођење плана интегритета, урађени су нацрти планова интегритета у форми web апликације, којима су институције приступале на основу корисничког имена и шифре.

Од јануара 2012. године, на сајту Агенције налазе се све потребне информације и материјали потребни за израду плана интегритета. Свим институцијама је у фебруару месецу 2012. године, послат мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацрту плана интегритета.

Рок за израду плана интегритета је истекао.

За све информације везане за спровођење плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 011 41 49 100 опција 5 или на mail integritet@acas.rs

Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Евиденција државних институција по системима

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА


СПИСАК ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ
ИЗРАДИЛЕ/НИСУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

АНАЛИЗА УРЕЂЕНИХ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА


СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Лице одређено да прати спровођење плана интегритета –

– листе планираних мера доставља лицима која су наведена као одговорна за њихово спровођење;
– прати да ли се мере које су наведене у Плану интегритета спроводе у роковима који су наведени;
– у контакту је са Агенцијом и на начин и у роковима које ће одредити Агенција, извештаваће како се мере спроводе (да ли су спроведене или не у роковима који су наведени у листама мера и ако нису зашто);

Помоћ код спровођења мера из плана интегритета