Planove integriteta uradila polovina državnih organa

Vranjska Banja – Izbori za odbornike
03/07/2012
Surčin (Beograd) – Izbori za odbornike
05/07/2012

Planove integriteta uradila polovina državnih organa

plan_integriteta
print

Polovina od 4.403 državna organa i organizacija izradila je i dostavila planove integriteta Agenciji za borbu protiv korupcije. Planove integriteta, između ostalih, izradila su sva nezavisna regulatorna tela: Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao i Narodna skupština Republike Srbije, Vrhovni kasacioni sud, Državno veće tužilaca i većina ministarstava Vlade.

Iako se planovi integriteta po prvi put izrađuju, a Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije nije predviđena sankcija za one koje su se oglušile o ovu obavezu, Agencija očekuje da će u narednom ciklusu (od 2015. godine) i preostalih 2.239 institucija – a naročito Ustavni sud, Vrhovni savet sudstva, Generalni sekretarijat Predsednika Republike Srbije i Ministarstvo saobraćaja – ispraviti propust i dostaviti svoje planove integriteta koje to nisu uradile u zakonom predviđenom roku (31. mart).

Planovi integriteta su značajan preventivni mehanizam koji omogućava institucijama da same identifikuju moguće pretnje, probleme i sistemske nedostake koji dovode do korupcije. Na ovaj način jača se integritet institucija i zaposlenih u javnom sektoru, na korupciju se reaguje pre nego što se ona desi, a kako bi se građanima obezbedile brže i kvalitetnije usluge.

Tabelarni prikaz najznačajnijih državnih institucija koje su izradile i dostavile odnosno nisu izradile i dostavile planove integriteta u zakonu predviđenom roku