PLAN INTEGRITETA

IZRADA PLANA INTEGRITETA: TREĆI CIKLUS

Počeo je III ciklus izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji

Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je obveznicima plana integriteta imejl sa korisničkim imenom i lozinkom za rad u aplikaciji. Aplikaciji za izradu plana integriteta u III ciklusu pristupa se putem linka: http://plan.acas.rs/acas_pi/#/login

Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, ustanove i javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština, koji imaju više od 30 (stalno) zaposlenih.

Evidencija obveznika po sistemima koje imaju više od 30 zaposlenih dostupna je OVDE. Evidencija je sačinjena na osnovu spiska institucija koji je dostavio Centralni registar obveznika socijalnog osiguranje. Podaci iz evidencije su podložni izmenama i dopunama, a institucije mogu dostaviti sugestije putem elektronske pošte integritet@acas.rs.

Agencija za sprečavanje korupcije izradila je prečišćen tekst Uputstva za izradu i sprovođenje plana integriteta „Službeni glasnik RS“, br. 145/20, 43/21 i 48/21) koji je dostupan OVDE.

Do 31. januara 2022. godine potrebno je da obveznici izrade plana integriteta donesu i u aplikaciju postave odluku o određivanju koordinatora, odluku o imenovanju radne grupe kao i da što veći broj zaposlenih odgovori na upitnik koji je postavljen u aplikaciji.  Tehničko uputstvo za zaposlene dostupno je OVDE.

Odredbom člana 104. stav 1. tačka 8) Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – autentično tumačenje i 94/2021) propisana je prekršajna odgovornost za odgovorno lice u instituciji ukoliko ne odredi (koordinatora) lice koje će obavljati poslove koordinacije u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju plana integriteta (član 97. stav 2.).

Faze i rokovi za izradu i sprovođenje plana integriteta u trećem ciklusu prikazani su na infografici OVDE.

Za sve dodatne informacije u vezi izrade i sprovođenja plana integriteta možete se obratiti Odseku za planove integriteta i analizu rizika od korupcije putem elektronske pošte integritet@acas.rs ili telefonom na 011/ 41 49 100, lokal 6, odnosno 011/ 41 49 112.

 

 

 

PRISTUP APLIKACIJI

SPISAK INSTITUCIJA

UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

MODELI ODLUKA POTREBNIH ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

UPUTSTVA ZA RAD U APLIKACIJI I PRIRUČNIK

VIDEO UPUTSTVO ZA RADNU GRUPU – PROCENA RIZIKA OD KORUPCIJE

SPISAK INSTITUCIJA KOJE SU ISPUNILI ZAKONSKE OBAVEZE U VEZI SA PLANOM INTEGRITETA

MODELI INTERNIH AKATA ZA OBLAST „ETIKA I INTEGRITET”

NAJČEŠĆA PITANJA – u pripremi

ARHIVA – PRETHODNI CIKLUSI

ODSEK ZA PLANOVE INTEGRITETA I ANALIZU RIZIKA OD KORUPCIJE

Agencija za sprečavanje korupcije
Carice Milice 1, 11000 Beograd

Elektronska pošta: integritet@acas.rs
Telefon: 011/ 4149 – 100, lokal 6 i 011/ 4149 – 112