PLAN INTEGRITETA

IZRADA PLANA INTEGRITETA: TREĆI CIKLUS

Druga faza izrade plana integriteta

U toku je druga faza izrade i sprovođenja plana integriteta u III ciklusu koja se završava izradom plana integriteta i postavljanjem odluke o njegovom usvajanju u elektronsku aplikaciju – najkasnije do 31. oktobra 2022. godine.

Koordinator treba da dostavi korisničko ime i lozinku članovima radne grupe. Radna grupa može da pristupi izradi svog plana integriteta, nakon što su u aplikaciji postavljene odluka o određivanju koordinatora i odluka o imenovanju članova radne grupe, unošenjem korisničkom imena i lozinke u aplikaciju.

Radna grupa pristupa proceni rizika u svim oblastima koje se nalaze u nacrtu (modelu) plana integriteta, u skladu sa uputstvom koje je dostupno na linku: Uputstvo-za-radnu-grupu-za-izradu-plana-integriteta-1.pdf (acas.rs).

Kako bi radna grupa što uspešnije procenila rizike od korupcije, Agencija je objavila Priručnik dostupan na linku: https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2022/02/Priru%C4%8Dnik-FINAL-1.pdf?pismo=lat, kao i video uputstvo za procenu rizika dostupno na linku:  www.youtube.com/watch?v=NE2ZNFd-mgM.

Pošto radna grupa proceni rizike u svim navedenim oblastima i radnim procesima potrebno je da koordinator iz aplikacije preuzme plan integriteta (pdf format) i odluku o usvajanju plana integriteta. Odluku potpisuje rukovodilac institucije, i nakon što je pečatirana i skenirana koordinator je postavlja u aplikaciju – najkasnije do 31. oktobra 2022. godine.

Rokove za izradu i sprovođenje plana integriteta možete videti OVDE

Odredbom člana 104. stav 1. tačka 8) i 7) Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022) propisana je prekršajna odgovornost za odgovorno lice u instituciji ukoliko ne odredi (koordinatora) lice koje će obavljati poslove koordinacije u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju plana integriteta (član 97. stav 2.) kao i ukoliko ne dostavi Agenciji plan integriteta i izveštaj o sprovođenju plana integriteta (član 95. stav 3.).

Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, ustanove i javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština, koji imaju više od 30 zaposlenih na neodređeno vreme.

Za sve dodatne informacije u vezi izrade i sprovođenja plana integriteta možete se obratiti Odseku za planove integriteta i analizu rizika od korupcije putem elektronske pošte integritet@acas.rs ili telefonom na 011/ 41 49 100, lokal 6, odnosno 011/ 41 49 112.

 

 

 

PRISTUP APLIKACIJI

SPISAK INSTITUCIJA

UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

MODELI ODLUKA POTREBNIH ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

UPUTSTVA ZA RAD U APLIKACIJI I PRIRUČNIK

VIDEO UPUTSTVO ZA RADNU GRUPU – PROCENA RIZIKA OD KORUPCIJE

SPISAK INSTITUCIJA KOJE SU ISPUNILI ZAKONSKE OBAVEZE U VEZI SA PLANOM INTEGRITETA

MODELI INTERNIH AKATA ZA OBLAST „ETIKA I INTEGRITET”

NAJČEŠĆA PITANJA

ARHIVA – PRETHODNI CIKLUSI

ODSEK ZA PLANOVE INTEGRITETA I ANALIZU RIZIKA OD KORUPCIJE

Agencija za sprečavanje korupcije
Carice Milice 1, 11000 Beograd

Elektronska pošta: integritet@acas.rs
Telefon: 011/ 4149 – 100, lokal 6 i 011/ 4149 – 112