Plan integriteta: prvi ciklus

Izveštaj o sprovođenju planova integriteta za prvi ciklus njegove izrade
Pregled državnih institucija po sistemima koje su izvestile/nisu izvestile o sprovođenju plana integriteta u prvom ciklusu


Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća bile su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine.

U skladu sa članom 24. Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta, urađeni su nacrti planova integriteta u formi web aplikacije, kojima su institucije pristupale na osnovu korisničkog imena i šifre.

Od januara 2012. godine, na sajtu Agencije nalaze se sve potrebne informacije i materijali potrebni za izradu plana integriteta. Svim institucijama je u februaru 2012. godine, poslat mejl sa korisničkim imenom i šifrom za pristup nacrtu plana integriteta.

Rok za izradu plana integriteta je istekao.

Za sve informacije vezane za sprovođenje plana integriteta obratite se Agenciji za borbu protiv korupcije – Odseku za planove integriteta na tel: 41 49 100 opcija 5 ili na mail integritet@acas.rs

Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Guidelines For Integrity Pla Development And Implementation

Link: Evidencija državnih institucija po sistemima


IZRADA PLANA INTEGRITETA

Kako je izrađen nacrt plana integriteta

Priručnik za izradu plana integriteta

Manual for the Integrity plan development
Prevod priručnika omogućio je Zajednički projekat Evropske Unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji“ (PACS -www.coe.int/pacs).
Translation of the Manual has been provided trough a joint project of the European Union and the Council of Europe „Strengthening the capacities of law enforcement and judiciary in the fight against corruption in Serbia“ (PACS -www.coe.int/pacs).

Edukacije o značaju i načinu izrade plana integriteta održane tokom 2012. godine


SPISAK DRŽAVNIH INSTITUCIJA KOJE SU IZRADILE/NISU IZRADILE PLAN INTEGRITETA

Tabelarni prikaz najznačajnijih državnih institucija koje su izradile i dostavile odnosno nisu izradile i dostavile planove integriteta u zakonom predviđenom roku

Spisak državnih institucija po sistemima koji su izradile i dostavile odnosno nisu izradile i dostavile plan integriteta u zakonom predviđenom roku


ANALIZA URAĐENIH PLANOVA INTEGRITETA

Izveštaj o samoproceni integriteta organa javne vlasti u Republici Srbiji – planovi integriteta

Ispravka na strani 3 Izveštaja o samoproceni integriteta organa javne vlasti u Republici Srbiji – planovi integriteta


SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Lice određeno da prati sprovođenje plana integriteta:

– dostavlja liste planiranih mera licima koja su navedena kao odgovorna za njihovo sprovođenje;
– prati da li se mere koje su navedene u Planu integriteta sprovode u rokovima koji su navedeni;
– u kontaktu je sa Agencijom i na način i u rokovima koje će odrediti Agencija, izveštavaće kako se mere sprovode (da li su sprovedene ili ne u rokovima koji su navedeni u listama mera i ako nisu zašto).

Link: Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta


IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU MERA IZ PLANA INTEGRITETA

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća koji su izradili plan integriteta su u obavezi da do 30. novembra 2015. godine izveste Agenciju o sprovođenju mera iz izrađenog plana integriteta.

Uputstvo za popunjavanje izveštaja

Formular za izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta