План интегритета: први циклус

Извештај о спровођењу планова интегритета за први циклус његове израде
Преглед државних институција по системима које су известиле/нису известиле о спровођењу плана интегритета у првом циклусу


Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа биле су у обавези да израде свој план интегритета до 31. марта 2013. године.

У складу са чланом 24. Смерница за израду и спровођење плана интегритета, урађени су нацрти планова интегритета у форми web апликације, којима су институције приступале на основу корисничког имена и шифре.

Од јануара 2012. године, на сајту Агенције налазе се све потребне информације и материјали потребни за израду плана интегритета. Свим институцијама је у фебруару 2012. године, послат мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацрту плана интегритета.

Рок за израду плана интегритета је истекао.

За све информације везане за спровођење плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 41 49 100 опција 5 или на mail integritet@acas.rs

Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Guidelines For Integrity Pla Development And Implementation

Линк: Евиденција државних институција по системима


ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Како је израђен нацрт плана интегритета

Приручник за израду плана интегритета

Manual for the Integrity plan development
Превод приручника омогућио је Заједнички пројекат Европске Уније и Савета Европе „Јачање капацитета полиције и правосуђа у борби против корупције у Србији“ (PACS -www.coe.int/pacs).
Translation of the Manual has been provided trough a joint project of the European Union and the Council of Europe „Strengthening the capacities of law enforcement and judiciary in the fight against corruption in Serbia“ (PACS -www.coe.int/pacs).

Едукације о значају и начину израде плана интегритета одржане током 2012. године


СПИСАК ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ/НИСУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Табеларни приказ најзначајнијих државних институција које су израдиле и доставиле односно нису израдиле и доставиле планове интегритета у законом предвиђеном року

Списак државних институција по системима који су израдиле и доставиле односно нису израдиле и доставиле план интегритета у законом предвиђеном року


АНАЛИЗА УРАЂЕНИХ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА

Извештај о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији – планови интегритета

Исправка на страни 3 Извештаја о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији – планови интегритета


СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Лице одређено да прати спровођење плана интегритета:

– доставља листе планираних мера лицима која су наведена као одговорна за њихово спровођење;
– прати да ли се мере које су наведене у Плану интегритета спроводе у роковима који су наведени;
– у контакту је са Агенцијом и на начин и у роковима које ће одредити Агенција, извештаваће како се мере спроводе (да ли су спроведене или не у роковима који су наведени у листама мера и ако нису зашто).

Линк: Помоћ код спровођења мера из плана интегритета


ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа који су израдили план интегритета су у обавези да до 30. новембра 2015. године известе Агенцију о спровођењу мера из израђеног плана интегритета.

Упутство за попуњавање извештаја

Формулар за извештавање о спровођењу мера из плана интегритета