Osnovna aktivnost Odseka za planove integriteta jeste da formuliše smernice za izradu planova integriteta onih subjekata koji su Zakonom o Agenciji obavezni da planove izrade i implementiraju. Pored izrade smernica, odsek će pratiti njihovo donošenje i sprovođenje, i u saradnji sa grupom za programe obuke, staraće se o obuci lica odgovornih za plan integriteta. Na inicijative, ili zahteve drugih pravnih lica, koje po Zakonu nisu obavezne da usvajaju planove integriteta, već to žele da učine iz spostevnih razloga i interesa, Odsek će vršiti procenu integriteta i predlagati preporuke za unapređenje integriteta.

Planove integriteta dužni su da donose državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća u skladu sa smernicama koje izrađuje Agencija.

Pojam, cilj i značaj plana integriteta

Smernice za izradu plana integriteta

 

Link: Plan integriteta