Основна активност Одсека за планове интегритета јесте да формулише смернице за израду планова интегритета оних субјеката који су Законом о Агенцији обавезни да планове израде и имплементирају. Поред израде смерница, одсек ће пратити њихово доношење и спровођење, и у сарадњи са групом за програме обуке, стараће се о обуци лица одговорних за план интегритета. На иницијативе, или захтеве других правних лица, које по Закону нису обавезне да усвајају планове интегритета, већ то желе да учине из спостевних разлога и интереса, Одсек ће вршити процену интегритета и предлагати препоруке за унапређење интегритета.

Планове интегритета дужни су да доносе државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа у складу са смерницама које израђује Агенција.

Појам, циљ и значај плана интегритета

Смернице за израду плана интегритета

 

Линк: План интегритета