У Одељењу за контролу финансирања политичких субјеката обавља се контрола финансирања редовног рада и изборних кампања политичких субјеката.

Одељење за контролу финансирања политичких субјеката обавља послове пријема, евиденције и контроле годишњих финансијских извештаја политичких субјеката, извештаја о прилозима и имовини политичких субјеката, заједно са мишљењем овлашћеног ревизора. Одељење такође врши контролу извештаја о трошковима изборних кампања политичких субјеката, који су транспарентни и обављују се на званичној интернет презентацији Агенције.

Сектор за послове контроле сарађује са државним органима, банкама и другим финансијским организацијама, привредним друштвима и другим субјектима у поступку прибављања података од значаја за контролу финансијских извештаја политичких субјеката као и имовине функционера, ценећи и информације добијене из представки правних и физичких лица. Када се у поступку контроле утврди непоштовање одредби закона и подзаконских аката, покрећу се прекршајни, кривични и други поступци у циљу утврђивања одговорности функционера односно политичких субјеката и других одговорних лица.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈАМА ПРИЛОГА И ИМОВИНЕ, ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ И ИЗВЕШТАЈУ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА  –  6. 4. 2012.

ТРЕНИНЗИ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Поднете прекршајне пријаве

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА