Планови јавних набавки и извештаји о реализацији

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, за набавку број 12/22 (Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију), ознака из Општег речника набавке: 50334100 – Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију.

Позив за подношење понуда (12-22)

Обавештење о додели уговора (12-22)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, за набавку број 2.1.42 (Услуге израде софтвера), ознака из Општег речника набавке: 72210000 – Услуге програмирања софтверских пакет производа.

Позив за подношење понуда (2.1.42-2021)

Обавештење о додели уговора (2.1.42-2021)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, за набавку број 3.1.1 (Радови на структурном каблирању), ознака из Општег речника набавке: 45314300 – Уградња кабловске инфраструктуре.

Позив за подношење понуда (3.1.1-2021)

Обавештење о додели уговора (3.1.1-2021)

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, за набавку број 2.1.43/2021. (Услугa стручног надзора над извођењем радова)

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:

Шифра из ОРН – 71247000 – Надзор грађевинских радова

    Позив за подношење понуда (2.1.43-2021)

    Обавештење о додели уговора

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, за набавку број 2.1.40 (Услуга одржавања централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале),

ознака из Општег речника набавке: 50730000 – Услуге поправке и одржавања расхладних група

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга – Услуге штампања, број 2.1.29/2021.

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН 79810000 –  Услуге штампања.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга – Текуће одржавање телефонске централе и сервис фиксних телефона, број 2.1.22/2021.

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН 50332000 – Услуге одржавања телекомуникационе инфраструктуре.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга – Израда пројектне документације за потребе беспрекидног напајања за радна места, број 2.1.13/2020.

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 71240000– Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга – Израда пројектне документације за извођење радова на адаптацији Дата центра, број 2.1.12/2020.

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 71240000– Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуга – Текуће поправке и одржавање објекта, број 2.1.10/2020.

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 50800000– Разне услуге поправке и одржавања.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности – Набавка нових мобилних телефонских уређаја, број 404-02-11/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку услуга системске подршке функционисању ИТ система, број 404-02-45/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке.

__________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-16/2020-03 за 2020. годину. Предмет јавне набавке број 404-02-16/2020-03 су услуге здравствене заштите – систематски преглед за запослене, Шифра из ОРН – 85100000 – Услуге здравствене заштите.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-13/2020-03 за 2020. годину. Предмет јавне набавке број 404-02-13/2020-03 су услуге штампања.
Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-14/2020-03 за 2020. годину. Набавка физичко-
техничког и противпожарног обезбеђења објекта у улици Царице Милице број 1 у Београду,
Шифра из ОРН – 79710000 – Услуге обезбеђења.

 

________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-12/2020-03 за 2020. годину. Набавка
фотографске опреме за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку услуга број 404-02-19/2020-03 за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности

Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Шифра из ОРН-а: 79810000-5 – Услуге штампања

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге текућег одржавања централног система за хлађење објекта и система
хлађења сервер сале, број 404-02-91/2019-03 за 2019. годину.

Јавна набавка мале вредности.

Шифра из ОРН-а: 50730000-1 – Услуге поправке и одржавања расхладних група.

 

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

Предмет јавне набавке мале вредности добра ЈНМВ број 404-02-83/19-03 је Набавка новог
службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили.

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге системске подршке ИТ систему, број 404-02-57/19-03/3 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

 

______________________________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности, услуге системске подршке ИТ систему, број 404-02-37/19-03 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

 

______________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-32/19-03 за 2019. годину

Предмет јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ број 404-02-32/19-03 су услуге посредовања
за организацију превоза, хотелских услуга и закупа пословног простора,
Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима

 

_______________________________________________________________________________________________________

Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера, број 404-02-18/19-03 за 2019. годину

Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.

Шифра из ОРН-а: 72260000 – Услуге повезане са софтвером

 

_______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта у улици Царице Милице бр. 1 у Београду. Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000-4 Услуге обезбеђења

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

 Јавна набавка мале вредности 014-404-02-11/19-03

 

_______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка новог службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције. Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили

Јавна набавка мале вредности добра број ЈНМВ 404-02-191/18-03

 

_________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА –   Набавка новог службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције. Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили

Јавна набавке мале вредности добра број ЈНМВ 404-02-176/18-03

 

______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга „Анализа стања и предлог развоја Информационог система Агенције за борбу
против корупције” – Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија. Шифра из ОРН – 72222000 –

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-165/18-03 за 2018. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – Услуге у области односа са јавношћу – Остале медијске услуге. Шифра из ОРН-а: 79416000 –

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-135/18-03 за 2018. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера. Шифра из ОРН-а: 72262000 – Услуге повезане са софтвером Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-139/18-03 за 2018. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – Услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора, Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-25/18-03 за 2018. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – Услуга стручне подршке функционисању ИТ система, Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

Јавна набавка број 404-02-13/18-03 за 2018. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – Услуга одржавања и унапређења апликативног софтвера, Шифра из ОРН-а: 722620000 – Услуге повезане са софтвером

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-117/17-03 за 2017. годину

_______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге израде видео материјала, Шифра из ОРН-а: 92111100 – Услуге израде видео материјала

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-36/17-03 за 2017. годину

________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге штампања,  Шифра из ОРН-а: 79810000 – Услуге штампања

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-16/17-03 за 2017. годину

_________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора ОРН – 63500000 Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-15/17-03 за 2017. годину

__________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга израде и одржавања софтвера ОРН – 72262000 Услуге израде софтвера

Јавна набавка услуга број 404-02-150/16-03 за 2016. годину

—————————————————————————————————————————————————————————————

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора.
Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима.

 Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-27/16-03 за 2016. годину

———————————————————————————————————————————————————————————————-

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга израде и одржавања софтвера ОРН – 72262000 Услуге израде софтвера

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Јавна набавка бр. 1.2.4/2015


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-0144/15-03 за 2015. годину

Услуге чишћења


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-37/15-03 за 2015. годину

Услуге штампања


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-38/15-03 за 2015. годину

Услуге посредовања при куповини авио карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.


 

Услуга израде софтвера за потребе израде и спровођења планова интегритета и вршење надзора над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.

Обавештење о закљученом уговору за услугу израде софтвера за потребе израде и спровођења планова интегритета и вршење надзора над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године


Ангажовање три лица по основу уговора о делу за спровођење активности предвиђених пројектом „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ (2014-2016)

Обавештење о признавању квалификације

Поновљени поступак за партију један:


Набавка тонера за штампаче за потребе Агенције за борбу против корупције

 


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга обављање послова домара


Позив за подношење понуда: Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја; Конкурсна документација (25.4.2014)