Одељење за опште послове обавља послове који се односе на: припрему документације у вези са заснивањем радног односа; израду нацрта општих и појединачних аката из области радних односа; стручну и консултативну подршку у поступку оцењивања запослених; планирање, организацију и евалуацију стручног усавршавања и додатног образовања запослених у Агенцији; стручну и административну подршку за потребе Жалбене комисије Агенције, конкурсних комисија и других радних тела у Агенцији; припрему и израду кадровског плана Агенције; вођење кадровских евиденција и извештавање; израду нацрта уговора које закључује Агенција са другим правним и физичким лицима; предузимање мера безбедности, здравља на раду и осигурања запослених и ангажованих по основу рада ван радног односа у Агенцији; израду предлога буџетских средстава за рад Агенције; евидентирање и плаћање доспелих обавеза; састављање периодичних извештаја и завршног рачуна о извршеним расходима; вођење финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, ситног инвентара и потршног материјала; обрачун и исплату плата, накнада и других примања запослених у Агенцији, исплату трећим лицима на име извршених уговорних обавеза, као и обрачун и исплату накнада за рад члановима Одбора Агенције; вођење евиденција основних средстава; припрему општих и појединачних аката који се односе на материјално-финансијско пословање; физички пријем поднесака; отварање и прегледање поште, вођење књига поште, као и поште са ознаком одређеног степена поверљивости; класификовање и завођење предмета, аката и поднесака, здруживање, допуне и комплетирање предмета и достављање у рад надлежним унутрашњим јединицама; архивирање предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала; давање обавештења о кретању предмета из деловодника; курирско-возачке послове; послове одржавања просторија Агенције; израду извештаја о раду Одељења; друге послови из делокруга Одељења.