Osma sednica odbora Agencije
14/04/2010
Pres avgust 2013
02/09/2013

Odsek za predstavke

print

Odsek za predstavke

 

Osnovni poslovi Odseka su: prijem predstavki i prijava pravnih i fizičkih lica, postupanje po podnetim predstavkama i analiza konkretnih slučajeva sa aspekta pojavnih oblika individualne i sistemske korupcije. Postupak je usmeren na utvrđivanju činjeničnog stanja koje ukazuje na koruprivne aktivnosti pojedinaca ili grupa i preduzimanje mera koje suzbijaju ovakve pojave. U postupku se uspostavlja saradnja sa državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i drugim pravnim licima. Ova saradnja ima za cilj da se aktiviraju svi relevantni faktori društva u borbi protiv korupcije. Tamo gde je to potrebno, ovaj Odsek pruža i zaštitu podnosiocima predstavki od štetnih posledica prouzrokovanih činjenicom da su se obratili Agenciji u dobroj nameri.

U Odseku za predstavke obavljaju se sledeći poslovi:

  • prijem predstavki/prijava pravnih i fizičkih lica;
  • pružanje državnim službenicima zaštite od štetnih posledica zbog podnošenja prijave;
  • postupanje po podnetim predstavkama;
  • analitička obrada predmeta.