Осма седница одбора Агенције
14/04/2010
Прес август 2013
02/09/2013

Одсек за представке

print

Одсек за представке

 

Основни послови Одсека су: пријем представки и пријава правних и физичких лица, поступање по поднетим представкама и анализа конкретних случајева са аспекта појавних облика индивидуалне и системске корупције. Поступак је усмерен на утврђивању чињеничног стања које указује на корупривне активности појединаца или група и предузимање мера које сузбијају овакве појаве. У поступку се успоставља сарадња са државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и другим правним лицима. Ова сарадња има за циљ да се активирају сви релевантни фактори друштва у борби против корупције. Тамо где је то потребно, овај Одсек пружа и заштиту подносиоцима представки од штетних последица проузрокованих чињеницом да су се обратили Агенцији у доброј намери.

У Одсеку за представке обављају се следећи послови:

  • пријем представки/пријава правних и физичких лица;
  • пружање државним службеницима заштите од штетних последица због подношења пријаве;
  • поступање по поднетим представкама;
  • аналитичка обрада предмета.