Održana tri trodnevna seminara za mlade na temu „Mehanizmi za borbu protiv korupcije“

Oktobar 2011
02/11/2011
Arhiva održanih obuka
10/11/2011

Održana tri trodnevna seminara za mlade na temu „Mehanizmi za borbu protiv korupcije“

print

Održana tri trodnevna seminara za mlade na temu
„Mehanizmi za borbu protiv korupcije“

Seminari „Mehanizmi za borbu protiv korupcije“ održani su od 11. do 13. marta i od 18. do 20. marta u Beogradu i od 1. do 3. aprila u Novom Sadu u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Beogradu i Regionalnom kancelarijom za mlade u Novom Sadu.

Semiar je organizovala organizacija World Learning – program Community Connections i učesnici njihovog programa „Uspešna primena Zakona o sukobu interesa“ iz Agencije za borbu protiv korupcije (ABPK), Državne revizorske institucije (DRI), Transparentnosti Srbija (TS), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), novinske agencije BETA i Radio Zrenjanina, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Ciljna grupa seminara bili su srednjoškolci, studenti, aktivistkinje i aktivisti, političarke i političari od 16 do 25 godina koji aktivno učestvuju u radu đačkih parlamenata, studentskih organizacija, omladinskih organizacija, kancelarija za mlade ili podmlatcima političkih partija ili imaju plan da se na takav ili sličan način društveno angažuju. Na konkurs se prijavilo 98 kandidata, a seminare je pohađalo i sertifikate steklo njih 53.

Teme seminara bile su: Korupcija kao globalni fenomen; organizacije i međunarodni antikorupcijski mehanizmi; domaći mehanizmi za borbu protiv korupcije, antikorupcijska tela, dokumenti, mehanizmi; pojam konflikta interesa, etički kodeksi i uloga etičkih komiteta; uloga medija i civilnog društva u borbi protiv korupcije; radionice za razvijanje strategija za borbu protiv korupcije. Teme su obrađivane kroz interaktivna predavanja i radionice.

Predavači i radioničari su bili: Nenad Portić (TS), Nebojša Tasić (ABPK), Dragana Granić (ABPK), Vladimir Janković (DRI), Nataša Bojić (ABPK), Valentina Šestović (ABPK), Jana Jelić (SKGO), Zlata Đorđević (Agencija BETA), Zoran Novaković (Radio Zrenjanin), radioničarka Tamara Tomašević, Nevena Stojanović (Etički komitet opštine Mladenovac) i Vladimir Frenc (Etički komitet Grada Zrenjanina).

Krajnji cilj ovih seminara bio je da polaznici razviju svoje strategije i predlože plan za neku svoju akciju. Nastalo je 11 ideja za akciju, a kao nastavak saradnje u planu je novo okupljanje polaznika i razrada konkretnih projektnih predloga. Direktor beogradske Kancelarija za mlade Kosta Andrić, obraćajući se drugoj grupi polaznika, naglasio je mogućnost saradnje Kancelarije na ovim projektima. Otvorena je i grupa na Facebook portalu pod nazivom „Ne korupciji“ koja svim polaznicima ova tri seminara omogućava nastavak komunikacije, razmenu informacija i saradnju.