Одговор Републичке дирекције о државним становима и њиховим корисницима

Обреновац – Избори за одборнике
22/06/2012
Опово – Избори за одборнике
22/06/2012

Одговор Републичке дирекције о државним становима и њиховим корисницима

print

Агенција за борбу против корупције тражила је 5. децембра 2012. године од Републичке дирекције за имовину Републике Србије информације о томе колико држава има станова, ко их и по ком основу користи као и копије уговора о закупу за изабрана и постављена лица. Дирекција је 19. децембра послала одговор у коме се, између осталог, наводи да не располаже подацима ко тренутно користи и по ком основу станове у својини Републике Србије.

Сектор за евиденцију и послове укњижбе ове Дирекције, који обавља послове који се односе, између осталог, на прикупљање, попис и обраду података о свим непокретностима у државној својини који су предмет евиденције, је утврдио да је „на дан 17.12.2012. године, у јединственој евиденцији државне имовине евидентирано укупно 4.668 корисника средстава у државној својини и 16.425 јединица станова“. Агенцији је достављен извод Прегледа непокретности Републике Србије по критеријуму: стан (прва и последња страна, уз напомену да се на захтев Агенције може доставити детаљан преглед евидентираних станова). У изводу овог Прегледа, на последњој страни, наведено је да је укупна површина станова у својини Републике Србије 750 ха 82 ари 41 квм и да је ревалоризована књиговодствена вредност 19.795.739.295,72. У одговору Дирекције даље се каже да у наведеној евиденцији нема података о томе ко је фактички корисник, односно закупац станова и да у формирању наведене евиденције активно учествују корисници средстава у државној својини, достављањем података из својих евиденција које су по закону дужни да воде.

У допису Агенцији наведено је да се у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних и постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини стамбене потребе могу решавати на један од два начина: 1) давањем станова у закуп на одређено време и 2) давањем станова за службене потребе. Уговор о закупу стана закључује се између корисника средстава у државној својини и запосленог лица коме је стан дат на коришћење, док се службени станови дају на коришћење запосленим, изабраним и постављеним лицима док врше службену дужност на основу одлука Владине Комисије за стамбена питања и распоред службених зграда и пословних просторија, која у складу са тим одлукама закључује уговор о коришћењу службеног стана.

Имајући у виду одговор Републичке дирекције за имовину, Агенција за борбу против корупције тражиће од Комисије за стамбена питања и распоред службених зграда и пословних просторија Владе: информације о службеним становима датим на коришћење запосленим, изабраним и постављеним лицима као и достављање одлука и уговора о коришћењу службених станова закључених са изабраним и постављеним лицима. По добијању тражених података, Агенција ће размотрити који је најефикаснији начин да прибави податке о томе ко тренутно користи станове у државној својини по основу уговора о закупу закључених са корисницима средстава у државној својини.