Одељење за контролу имовине функционера

Одељење за контролу имовине функционера

print

У Одељењу за контролу имовине функционера обављају се послови израде предлога годишњег плана провере података, праћења имовинског стања функционера и утврђивања разлога несагласности између података у извештају и стварног стања односно утврђивања разлога несагласности између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода и о томе обавештава орган, у коме функционер врши јавну функцију и друге надлежне органе.

Одељење за контролу имовине прати ванредно пријављивање имовине функционера, које се односи на битне промене, односно на имовину чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, као и ванредно пријављивање имовине функционера којима је престала јавна функција, а који подносе извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетог редовног извештаја, у наредне две године по престанку јавне функције.

У обављању послова из своје надлежности Одељење врши контролу преноса управљачких права на друго физичко или правно лице које није повезано лице, које их у своје име, а за рачун функционера врши до престанка јавне функције, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Табеларни приказ поднетих захтева за покретање прекршајних поступака које је поднело Одељење за контролу имовине функционера Сектора за оперативне послове


Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2014. годину

Годишњи план контроле Извештаја о имовини и приходима функционера за 2013. годину