Program obuke „Etika i integritet“ dobio status programa od javnog interesa
09/05/2022
Saradnja Agencije i Ekonomskog fakulteta
12/05/2022

Obuka za lobistu

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/22-11 od  14.04.2022. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  19. do 20. maja 2022. godine.

Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. 

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/

Iznos naknade od 46.010 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:

broj žiro računa  840-31255845-68

primalac: Agencija za sprečavanje korupcije

svrha: Obuka za lobistu

 

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje da:

 

– Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem,

– nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Agencija će naknadno objaviti satnicu Programa obuke za lobistu.