Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila
12/12/2018
Zaključci međunarodne konferencije o primeni mehanizama prevencije korupcije
04/01/2019

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

print

Međunarodnom konferencijom o primeni mehanizama prevencije korupcije, koja se održava 13. i 14. decembra u Beogradu, Agencija za borbu protiv korupcije obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Vlade Republike Italije.

Konferencija je usmerena na unapređenje razmene iskustva i dobrih praksi u oblasti sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera, kontrole finansiranja političkih aktivnosti i procene rizika korupcije sa ciljem da doprinese jačanju saradnje u oblasti borbe protiv korupcije i uspostavljanju osnove za zajedničke napore u ovom domenu.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić naglasio je značaj međunarodne saradnje i razmene dobrih praksi u kontekstu pregovora Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kao i činjenice da su prevencija i borba protiv korupcije među najkompleksnijim oblastima na tom putu. Dodao je i da je Agencija u procesu primene mehanizama prevencije korupcije posvećena uključivanju celog društva, odnosno drugih institucija, međunarodnih partnera, medija, civilnog društva i građana. Sikimić je izrazio zahvalnost Misiji OEBS u Srbiji, kao i Vladi Republike Italije što su podržali održavanje konferencije.

“Misija OEBS u Srbiji spremna je da dalje razvija partnerstvo sa antikorupcijskim institucijama i svim relevantnim akterima u jačanju njihovih kapaciteta i mehanizama za delotvornu borbu protiv korupcije u Srbiji“, rekao je šef Misije OEBS u Srbiji, ambasador Andrea Oricio. “Misija podržava zemlju domaćina i njene institucije posredstvom pružanja stručne pomoći i osnaživanja regionalnog pristupa, ohrabrujući pritom njeno puno vlasništvo nad rezultatima“.

Ambasador Italije u Srbiji Karlo Lo Kašo naglasio je da je podrška Italije Srbiji u naporima u borbi protiv korupcije direktna posledica nasleđa Samita u Trstu održanog 2017. godine, kao izraz posvećenosti jačanju nezavisnosti antikorupcijskih institucija Zapadnog Balkana. „Prevencija i borba protiv korupcije nije samo značajna za proces pristupanja Evropskoj uniji, nego je cilj sama po sebi“, dodao je ambasador Lo Kašo. „Bićemo usmereni na Srbiju u domenu saradnje u ovoj oblasti, sa ciljem kreiranja boljeg poslovnog okruženja, podsticanja stranih investicija, razvijanja socijalne kohezije i vladavine prava“.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je UN Konvenciju protiv korupcije 31. oktobra 2003. godine te odredila 9. decembar kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije sa ciljem podizanja svesti o korupciji i ulozi Konvencije u prevenciji i borbi protiv korupcije. UN Konvencija stupila je na snagu 2005. godine i iste godine je ratifikovala Republika Srbija.

Marking of the International Anti-Corruption Day

The Anti-Corruption Agency with the support of the OSCE Mission to Serbia and the Government of the Republic of Italy marks the International Anti-Corruption Day at the International Conference on Implementation of Corruption Prevention Mechanisms held on December 13 and 14 in Belgrade.

The Conference is aimed at fostering experience and best practice exchange in the area of conflict of interests, control of assets and income declarations of public officials, control of financing of political activities and corruption risk assessment, thus contributing to reinforcement of cooperation in curbing corruption and establishment of the basis for joint anti-corruption endeavours.

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić pointed out the significance of the international cooperation and best practice exchange in the context of negotiations of the Republic of Serbia for European Union membership as well as the fact that the prevention and fight against corruption were among the most complex issues in that process. He added that the Agency was committed to the inclusion of the whole society in implementation of corruption prevention mechanisms, i.e. other institutions, international partners, media, civil society and citizens. Sikimić conveyed his gratitude to the OSCE Mission to Serbia and Government of the Republic of Italy for supporting this conference.

“The OSCE Mission to Serbia stands ready to further expand its partnership with the Anti-corruption bodies and all relevant stakeholders on strengthening their capabilities and mechanisms to effectively fight corruption in Serbia,” said the Head of the OSCE Mission to Serbia, Ambassador Andrea Orizio. “The Mission has been assisting the host country and its institutions encouraging full local ownership of accomplishments by providing sound expertise and fostering the regional approach.”

Ambassador of Italy to Serbia Carlo Lo Cascio highlighted that Italy’s support to Serbia in its efforts against corruption is a direct consequence of 2017 Trieste Summit’s legacy, as a commitment for strengthening the independence of the anti-corruption institutions of the Western Balkan region. “Prevention and fight to corruption is not only instrumental to the process of accession to EU but it is an objective per se” added Ambassador Lo Cascio. “We will keep our focus with Serbia on the cooperation in this field, with the aim of shaping a better business environment, stimulating foreign investments, developing social cohesion and the rule of law”.

The General Assembly of the United Nations adopted the UN Convention against Corruption on October 31, 2003 thus designating December 9 as the International Anti-Corruption Day aimed at raising awareness on corruption as well as the role of the Convention in prevention and fight against corruption. UN Convention entered into force in 2005 which is when it was also ratified by the Republic of Serbia.