Обележавање Међународног дана борбе против корупције

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила
12/12/2018
Закључци међународне конференције о примени механизама превенције корупције
04/01/2019

Обележавање Међународног дана борбе против корупције

print

Међународном конференцијом о примени механизама превенције корупције, која се одржава 13. и 14. децембра у Београду, Агенција за борбу против корупције обележава Међународни дан борбе против корупције, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Владе Републике Италије.

Конференција је усмерена на унапређење размене искуства и добрих пракси у области сукоба интереса, контроле имовине и прихода јавних функционера, контроле финансирања политичких активности и процене ризика корупције са циљем да допринесе јачању сарадње у области борбе против корупције и успостављању основе за заједничке напоре у овом домену.

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић нагласио је значај међународне сарадње и размене добрих пракси у контексту преговора Републике Србије за чланство у Европској унији, као и чињенице да су превенција и борба против корупције међу најкомплекснијим областима на том путу. Додао је и да је Агенција у процесу примене механизама превенције корупције посвећена укључивању целог друштва, односно других институција, међународних партнера, медија, цивилног друштва и грађана. Сикимић је изразио захвалност Мисији ОЕБС у Србији, као и Влади Републике Италије што су подржали одржавање конференције.

“Мисија ОЕБС у Србији спремна је да даље развија партнерство са антикорупцијским институцијама и свим релевантним актерима у јачању њихових капацитета и механизама за делотворну борбу против корупције у Србији“, рекао је шеф Мисије ОЕБС у Србији, амбасадор Андреа Орицио. “Мисија подржава земљу домаћина и њене институције посредством пружања стручне помоћи и оснаживања регионалног приступа, охрабрујући притом њено пуно власништво над резултатима“.

Амбасадор Италије у Србији Карло Ло Кашо нагласио је да је подршка Италије Србији у напорима у борби против корупције директна последица наслеђа Самита у Трсту одржаног 2017. године, као израз посвећености јачању независности антикорупцијских институција Западног Балкана. „Превенција и борба против корупције није само значајна за процес приступања Европској унији, него је циљ сама по себи“, додао је амбасадор Ло Кашо. „Бићемо усмерени на Србију у домену сарадње у овој области, са циљем креирања бољег пословног окружења, подстицања страних инвестиција, развијања социјалне кохезије и владавине права“.

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је УН Конвенцију против корупције 31. октобра 2003. године те одредила 9. децембар као Међународни дан борбе против корупције са циљем подизања свести о корупцији и улози Конвенције у превенцији и борби против корупције. УН Конвенција ступила је на снагу 2005. године и исте године је ратификовала Република Србија.

Marking of the International Anti-Corruption Day

The Anti-Corruption Agency with the support of the OSCE Mission to Serbia and the Government of the Republic of Italy marks the International Anti-Corruption Day at the International Conference on Implementation of Corruption Prevention Mechanisms held on December 13 and 14 in Belgrade.

The Conference is aimed at fostering experience and best practice exchange in the area of conflict of interests, control of assets and income declarations of public officials, control of financing of political activities and corruption risk assessment, thus contributing to reinforcement of cooperation in curbing corruption and establishment of the basis for joint anti-corruption endeavours.

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić pointed out the significance of the international cooperation and best practice exchange in the context of negotiations of the Republic of Serbia for European Union membership as well as the fact that the prevention and fight against corruption wеre among the most complex issues in that process. He added that the Agency was committed to the inclusion of the whole society in implementation of corruption prevention mechanisms, i.e. other institutions, international partners, media, civil society and citizens. Sikimić conveyed his gratitude to the OSCE Mission to Serbia and Government of the Republic of Italy for supporting this conference.

“The OSCE Mission to Serbia stands ready to further expand its partnership with the Anti-corruption bodies and all relevant stakeholders on strengthening their capabilities and mechanisms to effectively fight corruption in Serbia,” said the Head of the OSCE Mission to Serbia, Ambassador Andrea Orizio. “The Mission has been assisting the host country and its institutions encouraging full local ownership of accomplishments by providing sound expertise and fostering the regional approach.”

Ambassador of Italy to Serbia Carlo Lo Cascio highlighted that Italy’s support to Serbia in its efforts against corruption is a direct consequence of 2017 Trieste Summit’s legacy, as a commitment for strengthening the independence of the anti-corruption institutions of the Western Balkan region. “Prevention and fight to corruption is not only instrumental to the process of accession to EU but it is an objective per se” added Ambassador Lo Cascio. “We will keep our focus with Serbia on the cooperation in this field, with the aim of shaping a better business environment, stimulating foreign investments, developing social cohesion and the rule of law”.

The General Assembly of the United Nations adopted the UN Convention against Corruption on October 31, 2003 thus designating December 9 as the International Anti-Corruption Day aimed at raising awareness on corruption as well as the role of the Convention in prevention and fight against corruption. UN Convention entered into force in 2005 which is when it was also ratified by the Republic of Serbia.